Hotărârea nr. 77/2004

privind aprobarea pretului de vanzare rezultat din negocierea directa a terenului cu nr. cadastral 3577, inscris in CF nedefinitiv nr.3251 Oradea, in suprafata de 402 mp, situat in Oradea, str. Gen. N. Sova nr 15

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a terenului cu nr. cadastral 3577, înscris în CF nedefinitiv nr.3251 Oradea, în suprafață de 402 mp, situat în Oradea, str. Gen. N. Șova nr 15

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.1946 din 20 ianuarie 2004 prin care Administrația Patrimoniului Imobiliar propune aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a terenului cu nr. cadastral 3577, înscris în CF nedefinitiv nr.3251 Oradea, în suprafață de 402 mp, situat în Oradea, str. Gen. N. Șova nr 15,

Având în vederea prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.4/2001, privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al municipiului Oradea,

În temeiul Legii 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În baza art. 38 alin.(2) lit. "f", "h", art. 46 alin.(2), art. 121 și art. 123 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă prețul de vânzare în sumă de 4.422 euro, fără T.V.A, repectiv 11 EURO/m2 fără T.V.A, în condițiile stabilite prin Nota de negociere nr.1778/16.01.2004, pentru terenul situat în Oradea, str. Gen. N. Șova, nr. 15, având nr.cadastral 3577 Oradea, înscris în CFNDF nr.3251 Oradea, în suprafață de 402 mp, în favoarea numitului Condre Viorel.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Patrimoniului Imobiliar.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Administrația Patrimoniului Imobiliar,

  • - d-l Condre Viorel.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Bârsan Ioan

Oradea, 29 ianuarie 2004

Nr.77.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin