Hotărârea nr. 769/2004

pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 118/28.03.2002 privind aprobarea constituirii Comisiei de analiza a solicitarilor de ajutoare sociale si ajutoare de urgenta conform Legii 416/2001.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 118/28.03.2002 privind aprobarea constituirii

Comisiei de analiză a solicitărilor de ajutoare sociale și ajutoare de urgență conform Legii 416/2001.

Analizând Raportul de specialitate nr.215471 din data de 8 iulie 2004 întocmit de către Administrația Socială Comunitară Oradea, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 118/28.03.2002 privind aprobarea constituirii Comisiei de analiză a solicitărilor de ajutoare sociale și ajutoare de urgență conform Legii 416/2001, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.63/2003,

Văzând prevederile art.28 din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat și ale art.21, 53 și 58 din Hotărârea Guvernului nr.1099/2001 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicarea a prevederilor Legii 416/2001,

În baza art.38 alin.2 lit.s și art.46 alin.3 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.I. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.118/2002 privind aprobarea constituirii Comisiei de analiză a solicitărilor de ajutoare sociale și ajutoare de urgență conform Legii 416/2001, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.63/2003, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul conținut:

„Art.1.Se aprobă constituirea unei comisii de analiză a solicitărilor de ajutoare sociale și ajutoare de urgență conform Legii 416/2001 în următoarea componență:

d-na Biro Rozalia

- Viceprimar

- președinte

d-nul Vila Ionel

- Director general ASCO

- membru

dna/dl. Bara Margareta

- consilier

- membru

dl. Foldes Adalbert

- consilier

- membru

d-na Koncsek Zita

- Șef serviciu social

- secretar

Art.II. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea.

Art.III. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Administrația Socială Comunitară Oradea,

  • -  Membrii comisiei, prin grija Administrației Sociale Comunitare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mircea Bradu

Oradea, 29 iulie 2004

Nr. 769


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin