Hotărârea nr. 767/2004

privind aprobarea studiilor de fezabilitate la obiectivele “Reabilitare strazi in municipiul Oradea – B-dul Decebal intre str. Tudor Vladimirescu si B-dul Dacia, Calea Aradului intre B-dul Decebal si giratia centura – DN76 Arad, B-dul Dacia intre Statia P

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea studiilor de fezabilitate la obiectivele “Reabilitare străzi în municipiul Oradea - B-dul Decebal între str. Tudor Vladimirescu și B-dul Dacia, Calea Aradului între B-dul Decebal și girația centură -DN76 Arad, B-dul Dacia între Stația Petrom de pe Șos. Borșului și B-dul Decebal”

Analizând Raportul de specialitate nr. 92381 din data de 19 iulie 2004, întocmit de către Direcția Dezvoltare Servicii Publice prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea studiilor de fezabilitate la obiectivele “Reabilitare străzi în municipiul Oradea - B-dul Decebal între str. Tudor Vladimirescu și B-dul Dacia, Calea Aradului între B-dul Decebal și girația centură - DN76 Arad, B-dul Dacia între Stația Petrom de pe Șos. Borșului și B-dul Decebal”,

In conformitate cu prevederile art. 40 alin.1 din Ordonanța de urgență nr.45/05.06.2003, privind finantele publice locale, documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, se aprobă de către consiliile locale.

În baza art. 38 litera m) și a art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă studiul de fezabilitate la obiectivele “Reabilitare străzi în municipiul Oradea”

  • -  B-dul Decebal, între str. Tudor Vladimirescu și B-dul Dacia,

  • -  Calea Aradului, între B-dul Decebal și girația centură - DN76 Arad,

  • -  B-dul Dacia, între Stația Petrom de pe Șos. Borșului și B-dul Decebal”, cu următoarele CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Ordonator principal de credite: Primarul municipiului Oradea Beneficiar:                     Primăria municipiului Oradea

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI - conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Servicii Publice și Direcția Finanțe Locale.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Dezvoltare Servicii Publice,

  • -  Direcția Finanțe Locale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mircea Bradu

Oradea, 29 iulie 2004

Nr.767.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin

Anexă la HCL nr.767 din 29 iulie 2004
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Reabilitare străzi în municipiul Oradea
Nr. crtDenumire stradăValoare invest (mii lei)Valoare C+M (mii lei)Durata de realizare (luni)CAPACITĂŢIFinanţarea investiţiei
Lungime carosabil (m)Lăţime carosabil (m)Suprafaţă carosabil reabilitat (mp)
1B-dul Decebal între str. Tudor Vladimirescu şi B-dul Dacia "4,185,614""4,149,915"11050 600"10,5 8,0""15,825"buget local
2Calea Aradului între B-dul Decebal şi giraţia centură-DN76 Arad"9,635,268""9,556,317"1.52070 840"10,5 6,0""26,775"buget local
3B-dul Dacia între Staţia Petrom de pe Şos. Borşului şi B-dul Decebal"16,785,606""16,649,907"22400 300"10,5 14,0""40,110"buget local