Hotărârea nr. 766/2004

privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie “Marirea capacitatii de alimentare cu gaz de la Statia de Reducere Masura la panoul de filtre”, in vederea alimentarii in conditii de siguranta a cazanului nr.3 pe gaze naturale.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiție “Mărirea capacității de alimentare cu gaz de la Stația de Reducere Măsură la panoul de filtre”, în vederea alimentării în condiții de siguranță a cazanului nr.3 pe gaze naturale.

Analizând Raportul de specialitate nr.92902 din data de 21 iulie 2004, întocmit de către Direcția Dezvoltare Servicii Publice prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiție “Mărirea capacității de alimentare cu gaz de la Stația de Reducere Măsură la panoul de filtre”, în vederea alimentării în condiții de siguranță a cazanului nr.3 pe gaze naturale,

In conformitate cu prevederile art. 40 alin.1 din Ordonanța de urgență nr.45/05.06.2003, privind finantele publice locale, documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, se aprobă de către consiliile locale.

În baza art. 38 alin.2 lit. m) și art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă studiul de fezabilitate pentru ““Mărirea capacității de alimentare cu gaz de la Stația de Reducere Măsură la panoul de filtre”, în vederea alimentării în condiții de siguranță a cazanului nr.3 pe gaze naturale, cu următoarele CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORI

TEHNICO-ECONOMICI

Ordonator principal de credite: Consiliul Local al municipiului Oradea

Beneficiar:                            S.C. ELECTROCENTRALE S.A. Oradea

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totală a investiției:         1.688.287 mii lei (fără TVA)

din care C +M                    1.166.447 mii lei (fără TVA)

DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

Anul 2004: - 1 lună

CAPACITĂTI

Caracteristici conductă :

  • - lungimea 145 ml,

  • - diametru Dn 400 mm

  • - debit nominal : 31.220 Nmc/h

FINANȚAREA INVESTIȚIEI

J                                                       J

Finanțarea obiectivului de investiție se va face din alte surse legal constituite (surse proprii).

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Servicii Publice și Direcția Finanțe Locale.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Dezvoltare Servicii Publice,

  • -  Direcția Finanțe Locale,

  • -  S.C. Electrocentrale S.A. Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mircea Bradu

Oradea, 29 iulie 2004

Nr.766.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin