Hotărârea nr. 765/2004

Privind aprobarea modificarii si completarii componentei Comisiei tehnico-economice de avizare a lucrarilor de proiectare a caror beneficiar este Primaria municipiului Oradea aprobata prin Hotararea Consiliului local al municipiului Oradea nr.306/2002, mo

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea modificării și completării componenței Comisiei tehnico-economice de avizare a lucrărilor de proiectare a căror beneficiar este Primăria municipiului Oradea aprobată prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.306/2002, modificată prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.526/2004.

Analizând Raportul de specialitate nr.91389 din data de 13 iulie 2004, întocmit de către Direcția Dezvoltare Servicii Publice prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea modificării componenței Comisiei tehnico-economice de avizare a lucrărilor de proiectare a căror beneficiar este Primăria municipiului Oradea aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.306/2002, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.526/2004,

Având în vedere că la nivelul municipiului Oradea urmează a se realiza obiective de investiții de utilitate publică de importanță majoră, iar pentru relizarea acestora este necesar a se elabora în prealabil, proiecte tehnice/caiete de sarcini/detalii de execuții,

Modificarea componenței comisiei tehnico-economice de avizare a lucrărilor de proiectare se impune a fi făcută datorită încetării raporturilor de muncă cu Primăria Municipiului Oradea a dlui Ghilea Gavrilă, fost viceprimar al municipiului Oradea,

În baza art. 38 alin (2) lit.m și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă modificarea componenței Comisiei tehnico-economice de avizare a lucrărilor de proiectare a căror beneficiar este Primăria Municipiului Oradea aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.306/2002, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.526/2004, prin înlocuirea dlui Ghilea Gavrilă cu dl. Groza Mihai Dan - viceprimar al municipiului Oradea.

Art.2. Se aprobă completarea Comisiei tehnico-economice de avizare a lucrărilor de proiectare a căror beneficiar este Primăria Municipiului Oradea aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.306/2002, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.526/2004, prin numirea domnilor consilieri, Bârsan Ioan și Huszar Istvan Eric, ca membri ai comisei ca urmare a măririi numărului membrilor de la 9 la 11.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Servicii publice.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Dezvoltare Servicii Publice,

  • -  Dl. Groza Mihai Dan,

  • -  Dl. Ghilea Gavrilă,

  • -  Dl. Bârsan Ioan,

  • -  Dl. Huszar Istvan Eric.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mircea Bradu

Oradea, 29 iulie 2004

Nr.765.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin