Hotărârea nr. 764/2004

privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie al Primariei municipiului Oradea “WC public in Parcul Petofi din municipiul Oradea”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiție al Primăriei municipiului Oradea “WC public în Parcul Petofi din municipiul Oradea”

Analizând Raportul de specialitate nr.86459 din data de 17 iunie 2004, întocmit de către Direcția Dezvoltare Servicii Publice prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiție al Primăriei municipiului Oradea “WC public în Parcul Petofi din municipiul Oradea”,

In conformitate cu prevederile art. 40 alin.1 din Ordonanța de urgență nr.45/05.06.2003, privind finantele publice locale, documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, se aprobă de către consiliile locale.

În baza art. 38 alin.2 lit. m) și a art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție al Primăriei municipiului Oradea “WC public în Parcul Petofi din municipiul Oradea” cu următoarele

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Ordonator principal de credite: Beneficiar:

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totală Din care C+M

EȘALONAREA INVESTIȚIEI

Anul 2004:


Primarul municipiului Oradea

Primăria municipiului Oradea

1.085.172 mii lei; 27.096 euro

934.394 mii lei; 23.330 euro

1.085.172 mii lei

934.394 mii lei

DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI CAPACITATI

Suprafață utilă

Suprafață construită

FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea obiectivului de investiție se va face din buget local.


5 luni calendaristice

  • - 20,8 mp.,

  • - 30,11 mp.


Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Servicii Publice și Direcția Finanțe Locale.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Dezvoltare Servicii Publice,

  • -  Direcția Finanțe Locale,

  • -  Regia Autonomă de Piețe, Agrement și Salubritate Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mircea Bradu

Oradea, 29 iulie 2004

Nr.764.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin