Hotărârea nr. 760/2004

privind alegerea presedintelui de sedinta.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

f

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL


H O T Ă R Â R E

privind alegerea președintelui de ședință.


Având în vedere prevederile art. 37 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind admin istrația publică locală, referitoare la necesitatea alegerii unui președinte de ședință a Consiliului local pe o perioadă de cel mult 3 luni, precum și votul majorității consilierilor,

în baza art. 46 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică


locală,


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA


h o t ă r ă ș t e:


Articol unic. - Domnul consilier Mircea Bradu se alege ca președinte al ședințelor Consiliului local din lunile iunie, iulie și august 2004.


PREȘEDINTE DE VÂRSTĂ,

Mircea Bradu


ASISTENȚI


Capotă Marius Sere Adrian Florin


Oradea, 24 iunie 2004

Nr.760.


Contrasemnează,

SECRETAR,

Florian Dacin