Hotărârea nr. 76/2004

privind aprobarea unor masuri pentru vanzarea spatiilor comerciale sau de prestari servicii in temeiul prevederilor Legii nr.550/2002

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor măsuri pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii în temeiul prevederilor Legii nr.550/2002

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.1945 din 20 ianuarie 2004 prin care Administrația Patrimoniului Imobiliar propune aprobarea unor măsuri pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii în temeiul prevederilor Legii nr.550/2002,

În temeiul Legii 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privata a statului si a celor de prestări de servicii, aflate in administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate in patrimoniul regiilor autonome de interes local,

În baza art. 38 alin.(2) lit. "f", "h", art. 46 alin.(2), art. 121 și art. 123 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă organizarea procedurilor de licitație publică cu strigare, conform prevederilor Legii nr.550/2002, de către Comisia de vânzare a spațiilor comerciale și de prestări servicii numită prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 552/2002 pentru următoarele categorii de spații comerciale sau de prestări servicii aflate în proprietatea privată a Statului Român și administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea:

  • a) spații comerciale pentru care nu s-a depus solicitare scrisă de cumpărare din partea chiriașilor în termenul impus de lege și pentru care există contract de închiriere valabil;

  • b) spațiile pentru care, în urma negocierilor cu chiriașii, nu s-a ajuns la o înțelegere în ceea ce privește prețul și care nu au uzat de căile de atac în justiție conform prevederilor Legii nr.550/2002 și pentru care există contract de închiriere valabil.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Comisia de vânzare a spațiilor comerciale și de prestări servicii numită prin HCL nr. 552/2002.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Comisia de vânzare a spațiilor comerciale și de prestări servicii

  • - Administrația Patrimoniului Imobiliar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Bârsan Ioan

Oradea, 29 ianuarie 2004

Nr.76


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin