Hotărârea nr. 759/2004

cu privire la declararea Consiliului local al municipiului Oradea ca legal constituit

ROMÂNIA


JUDEȚUL BIHOR

f

MUNICIPIUL ORADEA


CONSILIUL LOCAL


cu privire la declararea Consiliului local al municipiului Oradea ca legal constituit

Având în vedere prevederile art. 36 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, procesul - verbal al Comisiei de validare a mandatelor precum și votul consilierilor, din care rezultă că au fost validate peste două treimi din numărul mandatelor consilierilor locali,

Ținând seama de prevederile art.8 alin.6 din Regulamentul-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale aprobat prin Ordonanța nr. 35 din 30 ianuarie 2002,

văzând că toți consilierii locali prezenți au depus jurământul prevăzut de lege, în baza art. 46 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA


h o t ă r ă ș t e:


Articol unic - Se declară Consiliul local al municipiului Oradea ca legal constituit, format din 27 de consilieri.


PREȘEDINTE DE VÂRSTĂ,

Mircea Bradu


ASISTENȚI


Capotă Marius

Sere Adrian Florin


Oradea, 24 iunie 2004

Nr.759.


Contrasemnează,

SECRETAR,


Florian Dacin