Hotărârea nr. 725/2004

Privind aprobarea trecerii in proprietatea municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. topo 706/5 in suprafata de 37 mp inscris in CF.nr.7295 Oradea si acordul privind vanzarea prin negociere directa a terenului in suprafata totala de 96 mp identif

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ RÂ R E

Privind aprobarea trecerii în proprietatea municipiului Oradea a terenului

identificat cu nr. topo 706/5 în suprafață de 37 mp înscris în CF.nr.7295 Oradea și acordul privind vânzarea prin negociere directă a terenului în suprafață totală de 96 mp identificat cu nr.topo 706/5 înscris în CF nr.7295 Orade, în suprafață de 37 mp și nr. cadastral 1040 înscris în CFNDF 1689 Oradea în suprafață de 59 mp , către dl Nemeș Gheorghe

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 14962 din 08.07.2004 prin care Administrația Patrimoniului Imobiliar propune aprobarea trecerii în proprietatea Municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. topo. 706/5, și acordul de principiu pentru vînzarea suprafeței de 96 mp teren identificat nu nr.cadastral 1040 înscris în CF NDF nr.1689 Oradea și a terenului cu nr. topo 706/5 înscris în CF nr. 7295 Oradea.

Suprafața de 37 mp teren situat pe str.Pârâului, identificat cu nr.topo 706/5 este înscris în CF nr.7295 Oradea, în proprietatea Statului Român,

Restul suprafeței de 59 mp, identificat cu nr. cadastral 1040 este înscris în CFNDF nr.1689 Oradea în proprietatea Municipiului Oradea.

Suprafața de 96 mp teren situat pe str.Pârâului nr.6 este folosit de dl. Nemeș Gheorghe ca teren aferent locuinței astfel:

-pe suprafața de 37 mp teren cu nr.topo 706/5, dl. Nemeș are edificat un garaj -suprafața de 59 mp reprezintă accesul la proprietate.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 4/2001 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Oradea

Având în vedere cele expuse mai sus,

Ținînd cont de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea privata și regimul juridic al acesteia În temeiul art. 38(2) lit. „f” și art. 46(2) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăște:

Art. 1. Se aprobă trecerea în proprietatea privată a municipiului Oradea a terenului identificat topo 706/5, înscris în CF. Nr. 7295 Oradea.

Art. 2. Se dă acordul de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a terenului identificat cu nr. cadastral 1040 Oradea înscris în CFNDF nr.1689 Oradea și nr.topo 706/5 înscris în CF. nr.7259 Oradea în suprafață de 96 mp. situat în Oradea str. Pârâului, nr.6, în favoarea d-lui Nemeș Gheorghe și soției Nemeș Paulina, în vederea întocmirii raportului de evaluare.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Patrimoniului Imobiliar

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -  Administrația Patrimoniului Imobiliar

  • -  Serviciul Patrimoniu

  • -  Judecătoria Oradea

  • -  Dl.Nemeș Gheorghe și d-na Nemeș Paulina

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mircea Bradu

Oradea, 29 iulie 2004                                          CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 775                                                         SECRETAR

Florian Dacin

C:\CONSILIU\HOTARARI\proiecte\PROIECTE\29 iulie 2004\h775_04.

c.a./2ex.