Hotărârea nr. 724/2004

Privind aprobarea concesionarii directe a suprafetei de 963 mp. teren inscris in CFNDF nr. 3349 Oradea cu nr. cadastral 4671, situat in Oradea, str. Constructorilor nr 1, in favoarea Regiei Nationale a Padurilor “ROMSILVA”- Ocolul Silvic Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ RÂ R E

Privind aprobarea concesionării directe a suprafeței de 963 mp. teren înscris în CFNDF nr. 3349 Oradea cu nr. cadastral 4671, situat în Oradea, str. Constructorilor nr 1, în favoarea Regiei Naționale a Pădurilor “ROMSILVA”- Ocolul Silvic Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 14961din 08.07.2004 prin care Administrația Patrimoniului Imobiliar propune aprobarea concesionării directe a suprafeței de 963 mp. teren înscris în CFNDF nr. 3349 Oradea cu nr. cadastral 4671, situat în Oradea, str. Constructorilor nr 1, în favoarea Regiei Naționale a Pădurilor “ROMSILVA”-Ocolul Silvic Oradea .

In conformitate cu CFNDF 3349 Oradea terenul cu nr. cad. 4671 este proprietatea Municipiului Oradea .

Pe terenul menționat sunt edificate constructii aflate în proprietatea Regiei Naționale a Pădurilor “ROMSILVA”-Ocolul Silvic Oradea.

Având în vedere cele expuse mai sus,

În conformitate cu alin. 16 din Legea nr. 453/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50 /1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor și Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor,

În temeiul art. 38(2) lit.„f”, „g”, „h” și art. 46(2) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se aprobă concesionarea directa a suprafeței de 963 mp. teren identificat cu nr. cadastral 4671 Oradea înscris în CFNDF 3349, situat în Oradea str. Constructorilor nr. 1, în favoarea Regiei Naționale a Pădurilor “ROMSILVA”- Ocolul Silvic Oradea reprezentînd incinta instituției.

Art. 2. Se aprobă durata concesionării pentru 25 ani începând cu data de 01.09.2004, cu condiția păstrării pe toată această perioadă a profilului activității Regiei Naționale a Pădurilor “ROMSILVA”- Ocolul Silvic Oradea.

Art. 3. Redevența este de 125.000 lei /mp /an + TVA și se va achita începând cu 01.09.2004.

Art. 4. Redevența stabilită la art. 3 se va indexa trimestrial cu indicele prețurilor de consum inflaționist cumulat preluat din Buletinul Statistic având ca bază de calcul lunaiulie 2004.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Patrimoniului Imobiliar

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • - Administrația Patrimoniului Imobiliar

  • - Serviciul Patrimoniu

  • - Regia Națională a Pădurilor “ROMSILVA”- Ocolul Silvic Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mircea Bradu

Oradea, 29 iulie 2004

Nr. 774


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin