Hotărârea nr. 70/2004

Pentru respingerea trecerii din domeniul public in cel privat al municipiului Oradea a proprietatii imobiliare situate in Oradea, str. Gen. Traian Mosoiu, nr. 17

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Pentru respingerea trecerii din domeniul public în cel privat al municipiului

Oradea a proprietății imobiliare situate în Oradea, str. Gen. Traian Moșoiu, nr. 17

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.1853 din 19 ianuarie 2004 prin care Administrația Patrimoniului Imobiliar propune aprobarea trecerii din domeniul public în cel privat al municipiului Oradea a proprietății imobiliare situate în Oradea, str. Gen. Traian Moșoiu, nr. 17, înscris în CF nr.5588 Oradea, nr.topo.2042/1,

în baza art. 38 alin. (2), lit. f) și art. 46 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se respinge trecerea din domeniul public al municipiului Oradea în cel privat a proprietății imobiliare situate în Oradea, str. Gen. Traian Moșoiu, nr. 17, înscrisă în CF 5588 Oradea, topo 2042/1.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Patrimoniului Imobiliar.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Administrația Patrimoniului Imobiliar,

  • -  Comisia pentru Aplicarea Legii nr. 10/2001 prin grija Administrației Patrimoniului Imobiliar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Bârsan Ioan

Oradea, 29 ianuarie 2004                          CONTRASEMNEAZĂ

Nr.70.                                              SECRETAR

Florian Dacin