Hotărârea nr. 69/2004

privind prelungirea darii in folosinta gratuita pe o perioada de 5 (ani) ani a suprafetei de 51,83 mp. - demisol din imobilul situat in Oradea, bd. Dacia, nr. 23, bl. 7/A in favoarea Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania, filiala Bihor

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind prelungirea dării în folosință gratuită pe o perioadă de 5 (ani) ani a suprafeței de 51,83 mp. - demisol din imobilul situat în Oradea, bd. Dacia, nr. 23, bl. 7/A în favoarea Societății Naționale de Cruce Roșie din România, filiala Bihor

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.1855 din 19 ianuarie 2004 prin care Administrația Patrimoniului Imobiliar propune prelungirea dării în folosință gratuită pe o perioadă de 5 (ani) ani a suprafeței de 51,83 mp. - demisol din imobilul situat în Oradea, bd. Dacia, nr. 23, bl. 7/A în favoarea Societății Naționale de Cruce Roșie din România, filiala Bihor,

Văzând dispozițiile art.38 alin.(2) lit.f), art.46 alin.(2) și art.125(6), din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă prelungirea dării în folosință gratuită, pe o perioadă de 5 (cinci) ani a suprafeței de 51,83 mp. - demisol din imobilul situat în Oradea, bd. Dacia, nr. 23, bl. 7/A în favoarea Societății Naționale de Cruce Roșie din România, filiala Bihor.

Art.2. Clauzele contractului de comodat încheiat în baza Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr. 199/17 decembrie 1998 cu Societatea Națională de Cruce Roșie din România, filiala Bihor, pentru spațiul situat la adresa menționată anterior, rămân nemodificate.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Patrimoniului Imobiliar Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Administrația Patrimoniului Imobiliar Oradea

  • -  Societatea Națională de Cruce Roșie din România, filiala Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Bârsan Ioan

Oradea, 29 ianuarie 2004

Nr.69.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin