Hotărârea nr. 68/2004

Privind aprobarea Acordului de parteneriat intre Administratia Sociala Comunitara Oradea si Ministerul Justitiei - Serviciul de integrare sociala a infractorilor si de supraveghere a executarii sanctiunilor neprivative de libertate de pe linga Tribunalul

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea Acordului de parteneriat intre Administratia Sociala Comunitara Oradea si Ministerul Justitiei - Serviciul de integrare sociala a infractorilor si de supraveghere a executarii sanctiunilor neprivative de libertate de pe linga Tribunalul Bihor

Analizând raportul de specialitate nr.200959 din data de 19 ianuarie 2004 întocmit de către Administrația Socială Comunitară Oradea, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea aprobarea incheierii unui acord de parteneriat intre Administratia Sociala Comunitara Oradea si Ministerul Justitiei - Serviciul de integrare sociala a infractorilor si de supraveghere a executarii sanctiunilor neprivative de libertate de pe linga Tribunalul Bihor,

Obiectivele Serviciului integrare sociala a infractorilor si de supraveghere a executarii sanctiunilor neprivative de libertate sunt:

  • 1. Sprijinirea persoanelor condamnate in vederea reintegrarii lor in societate si motivarea acestora in sensul dezoltarii sentimentelor de responsabilitate si autodisciplina.

  • 2. Realizare de activitati in comunitate pentru buna reinsertie in societate a beneficiarilor Serviciului de integrare sociala a infractorilor si de supraveghere a executarii sanctiunilor neprivative de libertate.

În temeiul art. 38 alin.2 lit.x si art.46 alin.2 din Legea 215/2001 privind administratia publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Acordul de parteneriat între Administratia Socială Comunitară Oradea si Ministerul Justitiei - Serviciul de integrare sociala a infractorilor si de supraveghere a executarii sanctiunilor neprivative de libertate de pe linga Tribunalul Bihor, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația socială comunitară Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Administrația socială comunitară Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Bârsan Ioan

Oradea, 29 ianuarie 2004

Nr.68.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin