Hotărârea nr. 67/2004

privind acordarea de subventii in baza Legii nr.34/1998, pentru anul 2004, de la bugetul local al Municipiului Oradea, asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E privind acordarea de subvenții în baza Legii nr.34/1998, pentru anul 2004, de la bugetul local al Municipiului Oradea, asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala

Analizând Raportul de specialitate nr.200805 din data de 14 ianuarie 2004 întocmit de către Administrația Socială Comunitară Oradea, prin care se propune Consiliului local al Municipiului Oradea aprobarea solicitarii de subventii in baza Legii nr.34/1998, pentru anul 2004, de la bugetul local al Municipiului Oradea, asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala,

Ținând seama de prevederile art.1,alin.1 din Legea 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială,

Conform dispozițiilor art. 5 și 6 din Hotarârea Guvernului României nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor Metodologice, privind criteriile de evaluare si alocare a subventiilor pentru asociatiile si fundatiile române cu personalitate juridica,care înfiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala

În baza art. art.38, alin.2, lit (s) si ale art.46, alin.3 din Legea nr.215/2001 privind Administratia publica locala.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o tă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă acordarea de subventii în valoare de 600.000.000 lei din bugetului local al municipiului Oradea, pe anul 2004, asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridica, care înfiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala pe raza municipiului Oradea dupa cum urmeaza:

 • 1.  S.U.P.H.A.R.- 120.000.000 LEI

 • 2. FUNDAȚIA SPERANȚA CASA MINUNATA - 100.000.000 LEI

 • 3. ASOCIAȚIA CARITAS CATOLICA - 110.000.000 LEI

 • 4. FUNDAȚIA CONSISȚORIA EFREM BENIAMIN - 100.000.000 LEI

 • 5. FUNDATIA CASA - 20.000.000 LEI

 • 6. ASOCIATIA DOWN- 45.000.000 LEI

 • 7. SOCIETATEA PENTRU CHRISTOS SI BISERICA SA - 10.000.000 LEI

 • 8. COMUNITATEA SURORILOR FRANCISCANE - 15.000.000 LEI

 • 9. FUNDATIA RUHAMA- 10.000.000 LEI

 • 10. ASOCIATIA PENSIONARILOR DIN JUDETUL BIHOR - 35.000.000 LEI

1 1. FUNDATIA AMROM - 25.000.000 LEI

12. ASOCIATIA AGNULLI DEI - 10.000.000 LEI

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația socială comunitară Oradea și Direcția Finanțe locale.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Administrația socială comunitară Oradea,

 • -  Direcția Finanțe locale,

 • -  Asociațiile și fundațiile menționate la art.1 prin grija Administrației sociale comunitare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Bârsan Ioan

Oradea, 29 ianuarie 2004 Nr.67.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin