Hotărârea nr. 66/2004

privind aprobarea solicitarii subventiilor de la bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru cheltuielile cu forta de munca angajata din randul somerilor, pentru serviciile sociale prestate de catre unele asociatii si fundatii.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E privind aprobarea solicitarii subventiilor de la bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru cheltuielile cu forta de munca angajata din randul somerilor, pentru serviciile sociale prestate de catre unele asociații și fundații.

Analizând raportul de specialitate nr.200952 din data de 16 ianuarie 2004 întocmit de către Administrația Socială Comunitară Oradea, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea solicitarii subventiilor de la bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru cheltuielile cu forta de munca angajata din randul șomerilor, pentru serviciile sociale prestate de catre unele asociații și fundații,

Ținând seama de prevederile art.78 din Legea nr. 76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă,

Conform dispozițiilor art.49 alin.2 din Hotărârea Guvernului nr.174/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002,

În baza art. 38 alin (2) lit. s și art. 46 alin.3 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă solicitarea subventiilor de la bugetul asigurarilor pentru somaj pentru cheltuielile cu forta de munca angajata din rândul somerilor pentru serviciile sociale prestate de următoarele asociații și fundații:

1.

Fundatia “Emanuel Speranta Romaniei”

- 10 persoane

2.

Fundatia “Hospice Emanuel”

- 2 persoane

3.

Asociatia Caritas Catolica

- 6 persoane

4.

Fundatia Ruhama

- 14 persoane

5.

Asociatia Down Oradea

- 2 persoane

6.

Fundatia Casa

- 7 persoane

7.

Asociatia Handicapatilor Psihici

- 1 persoana

8.

Fundatia Grije de Bunici

- 4 persoane

9.

Fundatia Consistoria Efrem Beniamin

- 2 persoane

10.Comunitatea Surorilor Franciscane

- 4 persoane.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația socială comunitară Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Administrația socială comunitară Oradea,

  • -  Direcția Finanțe locale,

  • -  Asociațiile și fundațiile menționate la art.1 prin grija Administrației sociale comunitare Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Bârsan Ioan

Oradea, 29 ianuarie 2004 Nr.66.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin