Hotărârea nr. 65/2004

privind aprobarea solicitarii subventiilor de la bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru cheltuielile Administratiei Sociale Comunitare Oradea cu forta de munca angajata din randul somerilor, pentru serviciile sociale prestate de catre asistentii person

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea solicitarii subventiilor de la bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru cheltuielile Administratiei Sociale Comunitare Oradea cu forta de munca angajata din randul somerilor, pentru serviciile sociale prestate de catre asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav

Analizând raportul de specialitate nr.200951 din data de 16 ianuarie 2004 întocmit de către Administrația Socială Comunitară Oradea, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea solicitarii subventiilor de la bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru cheltuielile Administratiei Sociale Comunitare Oradea cu forta de munca angajata din randul somerilor, pentru serviciile sociale prestate de catre asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav,

Ținând seama de prevederile art.78 din Legea nr. 76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă,

Conform dispozițiilor art.49 alin.2 din Hotărârea Guvernului nr.174/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002,

În baza art. 38 alin (2) lit. s și art. 46 alin.3 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă solicitarea subventiilor de la bugetul asigurarilor pentru somaj pentru cheltuielile Administratiei Sociale Comunitare Oradea cu forta de munca angajata din randul somerilor pentru serviciile sociale prestate de un numar de 350 asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav care vor fi angajati in perioada urmatoare.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația socială comunitară Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Administrația socială comunitară Oradea,

  • -  Direcția Finanțe locale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Bârsan Ioan

Oradea, 29 ianuarie 2004 Nr.65.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin