Hotărârea nr. 63/2004

Privind aprobarea sumelor necesare cheltuielilor de inmormantare, pentru inmormantarea cadavrelor fara apartinatori si a cadavrelor fara identitate.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea sumelor necesare cheltuielilor de înmormântare, pentru înmormântarea cadavrelor fără aparținători și a cadavrelor fără identitate.

Analizând raportul de specialitate nr.200.826 din data de 15 ianuarie 2004 întocmit de către Administrația Socială Comunitară Oradea, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea sumelor necesare cheltuielilor de inmormântare, pentru înmormântarea cadavrelor fără aparținători și a cadavrelor fără identitate,

În baza art. 38 alin (2) lit.d si s și art. 46 alin.3, din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă sumele aferente cheltuielilor de înmormântare minime, pentru înmormântarea cadavrelor fără aparținători și a cadavrelor fără identitate, după cum urmează:

Nr. crt.

Servicii funerare și garnituri

Cost (lei)

1.

Sicriu

2.629.900

2.

Garnitura

464.100

3.

Sac

123.700

4.

Cruce

329.500

5.

Săpat groapa

479.000

6.

Transport

287.000

7.

Catafalcare

671.000

8.

Manipulat

383.000

9.

Set saltea

136.100

TOTAL:

5.503.300

Art.2. Cheltuielile ocazionate cu înmormântarea cadavrelor menționate la art.1 din prezenta hotărâre vor fi suportate din bugetul de cheltuieli al Administratiei Sociale Comunitare Oradea.

Art.3. Pe data intrării în vigoare se abrogă Hotararea Consiliului Local al municipiului Oradea nr.64 din 30 ianuarie 2003.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația socială comunitară Oradea și Direcția Finanțe locale.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Administrația socială comunitară Oradea,

  • -  Direcția Finanțe locale,

  • -  Regia autonomă de piețe, agrement și salubritate Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Bârsan Ioan

Oradea, 29 ianuarie 2004

Nr.63.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin