Hotărârea nr. 61/2004

Privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea pachetului de servicii sociale pentru persoanele de varsta a III – a si pentru persoanele defavorizate

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea pachetului de servicii sociale pentru persoanele de varsta a III - a și pentru persoanele defavorizate

Analizând raportul de specialitate nr.200949 din data de 16 noiembrie 2003 întocmit de către Administrația Socială Comunitară Oradea, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea Regulamentului pentru acordarea pachetului de servicii sociale pentru persoanele de varsta a III - a și pentru persoanele defavorizate,

Având în vedere faptul că prin hotararea Consiliului Local al municipiului Oradea nr.905/17.12.2003 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Oradea s-a aprobat un pachet de servicii sociale pentru persoanele de varsta a III -a și pentru persoanele defavorizate constand în decontarea transportului în comun pe toate liniile pentru aceste categorii și decontarea unui tichet valoric de hrana în limita de 1.000.000lei/an/pers. pentru pensionarii care în luna decembrie 2003 au o pensie lunara de pana la 1.500.000 lei inclusiv.

In conformitate cu art.(3) alin.(17) din aceiasi hotarare “Regulamentul privind eliberarea și decontarea abonamentelor pentru transportul în comun de calatori, precum și eliberarea și decontarea tichetelor valorice pentru hrana va fi supus aprobarii Consiliului local al municipiului Oradea în sedinta ordinara din luna ianuarie 2004 prin grija Administratiei Sociale Comunitare Oradea”;

Văzând prevederile art.38 alin.2 lit.s și ale art.46 alin.3 din Legea 215/2001 privind Administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Regulamentul privind acordarea pachetului de servicii sociale pentru persoanele de vârsta a III-a și pentru persoanele defavorizate, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația socială comunitară Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Administrația socială comunitară Oradea,

 • -  Se publică în presa locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Bârsan Ioan

Oradea, 29 ianuarie 2004

Nr.61.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin

R E G U L A M E N T

Privind acordarea pachetului de servicii sociale pentru persoanele de varsta a III-a si pentru persoanele defavorizate

Capitolul I - Dispoziții generale

Art.1 - Obiectul prezentului regulament il constituie reglementarea cadrului general de acordare a pachetului de servicii sociale pentru persoanele de varsta a III-a si pentru persoanele defavorizate.

Art.2 -La elaborarea prezentului Regulament au fost respectate prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 905 din 17 decembrie 2003 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Oradea pe anul 2004.

Art.3 -In sensul prezentului Regulament se definesc urmatorii termeni:

 • a) . persoana de varsta a III -a - persoana fizica care a împlinit varsta legala de pensionare;

 • b) . persoana defavorizata - pensionarii care in luna decembrie 2003 au avut o pensie lunara de pana la 1.500.000 lei, inclusiv.

 • c) . elev - persoana care urmeaza cursurile invatamantului de stat sau particular acreditate la una din urmatoarele forme de invatamant: clasele I - VIII, liceu, scoala postliceala, scoala profesionala si de ucenici (cursuri de zi);

 • d) . facilitate la transportul in comun - subventionarea din bugetul local al municipiului Oradea in procent de 50% a tarifului la legitimatia de calatorie pentru elevi, respectiv in procent de 100% a legitimatiei de calatorie eliberata persoanelor de varsta a III - a.

 • e) . legitimatie de calatorie - actul doveditor prin care persoanele care fac obiectul prezentului Regulament fac dovada ca beneficiaza de facilitatea la transportul in comun in municipiul Oradea.

 • f) . tichet valoric de hrana - indica valoarea la care se ridica cantitatea de hrana care poate fi achizitionat in baza acestuia.

 • g) . persoana cu handicap - acea persoana careia mediul social, neadaptat defiecientelor sale fizice, senzoriale, psihice, mentale il impiedica total sau ii limiteaza accesul in sanse egale la viata sociala, potrivit varstei, sexului, factorilor materiali, sociali, necesitand masuri de protectie sociala in sprijinul integrarii ei sociale si profesionale ;

 • h) . asistentul personal al persoanei cu handicap grav - persoana care supravegheaza, acorda asistenta si ingrijire permanenta copilului sau adultului cu handicap grav.

Cap.II - Pachetul de servicii sociale acordat in baza prezentului Regulament

Art.4 - Pachetul de servicii sociale acordat in baza prezentului Regulament consta in :

 • a) . decontarea transportului in comun realizat cu R.A. OTL pe toate liniile de transport in limita unui abonament de 600.000 lei/an/persoana, inclusiv TVA, pentru toti pensionarii din municipiul Oradea, pentru persoanele care nu au calitatea de pensionar dar au depasit varsta de 60 de ani femeile si 62 de ani barbatii, precum si pentru persoanele cu handicap grav si accentuat si asitentilor personali ai acestora care au si calitatea de pensionari;

 • b) . decontarea unui tichet valoric pentru hrana, in limita a 1.000.000 lei/an/persoana, inclusiv TVA pentru pensionarii care in luna decembrie 2003 aveau o pensie lunara de pana la 1.500.000 lei, inclusiv;

 • c) . subventionarea din bugetul local al municipiului Oradea in procent de 50% a tarifului la abonamentul pentru elevi,

Cap. III - Beneficiarii pachetului se servicii sociale

Art.5 - De serviciile sociale prevăzute la art.4 lit.a din prezentul regulament beneficiază următoarele categorii de persoane:

 • a) . pensionarii pentru limita de varsta cu domiciliul in municipiul Oradea;

 • b) . pensionarii de boala cu domiciliul in municipiul Oradea;

 • c) . persoanele care nu au calitatea de pensionar, dar care au implinit varsta de 60 de ani femeile, respectiv 62 de ani barbatii;

 • d) . persoanele cu handicap grav si accentual precum si asistentii personali ai acestora care au si calitatea de pensionari.

Art.6 - De serviciile sociale prevazute la art.4 lit.b din prezentul regulament beneficiaza pensionarii care in luna decembrie 2003 au avut o pensie lunara de pana la 1.500.000 lei, inclusiv.

Art.7 - De serviciile sociale prevazute la art.4 lit.c din prezentul regulament beneficiaza elevii care urmeaza cursurile invatamantului de stat sau particular acreditate la una din urmatoarele forme de invatamant: clasele I - VIII, liceu, scoala postliceala, scoala profesionala si de ucenici (cursuri de zi).

Art.8 - Actele necesare in vederea eliberarii legitimatiilor de calatorie pentru persoanele prevazute la art.5 sunt urmatoarele:

 • -  actul de identitate (copie xerox si original pentru confruntare);

 • -  cupon de pensie;

 • -  fotografie tip legitimatie.

Art.9 - Actele necesare in vederea eliberarii tichetelor valorice de hrana pentru persoanele prevazute la art.6 sunt urmatoarele:

 • -  actul de identitate (copie xerox si original pentru confruntare);

 • -  cupon de pensie din luna decembrie 2003.

Art.10 - (1) Actele necesare in vederea eliberarii abonamentelor cu tarif redus 50% pentru elevii prevazuti la art.7 sunt urmatoarele:

 • -  carnet elev vizat la zi (original si copie xerox pe de prima foaie);

 • -  copie xerox bulerin de identitate (unde este cazul) sau certificat de nastere.

 • (2) Carnetul de elev va contine in mod obligatoriu la rubrica “Scoala..............” mentiunea “ curs

de zi” pe care se va aplica stampila scolii si semnatura conducatorului unitatii scolare ( sau a persoanei imputernicite de acesta).

Cap. IV - Modalitatea de decontare a legitimatiilor de calatorie si a tichetelor valorice de hrana

Art.11 - (1) Pana la data de 10 a lunii urmatoare eliberarii tichetelor de calatorie pentru persoanele prevazute la art.5, Administratia Sociala Comunitara Oradea va transmite catre R.A.OTL situatia centralizatoare cuprinzand tabelele nominale in baza carora au fost eliberate legitimatiile de calatorie.

(2) Decontarea legitimatiilor de calatorie pentru pensionari se va face lunar in limita creditelor bugetare aprobate pe baza facturii emise de catre R.A. OTL.

Art.12 - Decontarea contravalorii tichetelor valorice de hrana pentru persoanele prevazute la art.6 se va face lunar, pe baza facturii emise de furnizor insotita de situatia centralizatoare cuprinzand tabelul nominal al beneficiarilor si tichetele in baza carora s-au eliberat produsele, in termen de 15 zile de la data emiterii.

Art.13 - (1) Decontarea contravalorii legitimatiilor de calatorie pentru elevi se va face pe baza facturii emise de R.A.OTL insotita de situatia centralizatoare privind legitimatiile de calatorie efectiv eliberate.

(2) Documentele justificative in baza carora s-au eliberat legitimatiile de calatorie pentru elevi vor fi pastrate de catre R.A. OTL.

Cap.V - Dispozitii finale

Art.14 -(1) Legitimatiile de calatorie eliberate pentru persoanele prevazute la art.5 cuprind urmatoarele date: numele si prenumele beneficiarului, CNP, semnatura conducatorului institutiei si stampila institutiei emitente, seria si numarul legitimatiei.

(2) Formularul legitimatiei de calatorie constituie anexa la prezentul Regulament si face parte integranta din prezenta ( anexa 1).

Art.15 - In luna februarie 2004, persoanele care au dreptul la serviciul menționat la art.4 lit.a, vor calatori in baza actelor de identitate si a talonului de pensie.

Art.16 - (1) Tichetele valorice de hrana eliberate pentru persoanele prevazute la art.6 vor putea fi valorificate in doua etape respectiv semestrul I si semestrul II in valoare de cate 500.000 lei fiecare si cuprind urmatoarele date: seria si numarul tichetului iar pe verso sunt enumerate alimentele de baza care pot fi achizitionate precum si cele care nu pot fi achizitionate in baza acestora.

 • (2) Tichetele valorice de hrana vor fi valorificate o singura data (integral) in cursul semestrului pentru care au fost eliberate.

 • (3) Formularul tichetului valoric de hrana constituie anexa la prezentul Regulament si face parte integranta din prezenta (anexa 2).

Art.17 - (1) Selectarea furnizorului la care vor putea fi valorificate tichetele de hrana se va face de catre Administratia Sociala Comunitara Oradea cu respectarea prevederilor O.U.G. nr.60/2001 privind achizitiile publice aprobata prin Legea nr. 212/2002.

(2) Conditiile pe care furnizorul va trebui sa le indeplineasca in mod obligatoriu in vederea participarii la licitatia pentru atribuirea contractului de furnizare sunt urmatoarele:

 • a) . sa aiba ca obiect principal de activitate desfacerea si comercializarea produselor alimentare;

 • b) . existenta a unui magazin in cel putin patru cartiere din municipiul Oradea;

 • c) . suprafata utila a spatiului destinat vanzarii minima a fiecarui magazin sa fie de minim 50 mp.

 • d) . cifra de afaceri mai mare de 15.000.000 mii lei pe anul 2003.

 • e) sa desfasoare de cel putin 2 ani activitati de desfacere si comercializare a produselor alimentare.

Art.18 - (1) Eliberarea abonamentelor cu tarif redus 50% pentru elevi se efectueaza de R.A.OTL.

 • (2) Cheltuielile administrative ocazionate cu tiparirea si eliberarea tichetelor de calatorie pentru elevi vor fi suportate se R.A. OTL, costul tiparirii acestora intra in pretul abonamentului.

 • (3) Elevii din an terminal beneficiaza de abonamente cu tarif redus 50% pana in luna iunie inclusiv.

 • (4) Legitimatia de calatorie pentru elevi se elibereaza anual fiind insotita de abonament lunar valabil pe una, doua, respectiv toate liniile.

 • (5) Formularul legitimatiei de calatorie si a abonamentului lunar pentru elevi constituie anexa la prezentul Regulament si face parte integranta din prezenta (anexa 3).

Art.19 - Inspectoratul Scolar al Judetului Bihor va inainta Administratiei Sociale Comunitare Oradea lista cuprinzand unitatile de invatamant de stat si particulare acreditate din municipiul Oradea ai caror elevi vor beneficia de reducere la transportul in comun.

Art. 20 - (1) Legitimatiile de calatorie eliberate in cursul lunii decembrie 2003 pentru veteranii de razboi, deportatii si detinutii politici, luptatorii pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989 raman valabile in cursul anului 2004.

(2) Persoanele prevazute la alin.1 care au si calitatea de pensionar nu beneficiaza de legitimatii de calatorie in baza prezentului Regulament.

Art.21 - Beneficiaza de prevederile prezentului Regulament si persoanele cu handicap grav si accentuat precum si asistentii personali sau insotitorii acestora care au calitatea de pensionari.

Art.22 - Legitimatiile de calatorie pentru pensionari vor fi valabile pe perioada 2004 - 2007, urmand a fi vizate in luna decembrie a fiecarui an pentru anul urmator.

Art.23 - (1)In cazul pierderii sau deteriorarii legitimatiilor de calatorie beneficiarii au dreptul la eliberarea unei noi legitimatii numai in cazuri justificate si dovedite, cu instiintarea prealabila a Administratiei Sociale Comunitare Oradea.

(2) Legitimatiile de calatorie eliberate in baza prezentului Regulament sunt personale si netransmisibile.

Art.24 - Cheltuielile administrative ocazionate cu tiparirea si distribuirea legitimatiilor de calatorie si a tichetelor valorice de hrana se suporta din bugetul local.

Art.25 - Distribuirea legitimatiilor de calatorie si a tichetelor valorice de hrana se efectueaza de Administratia Sociala Comunitara Oradea conform unui program adus la cunostinta beneficiarilor prin mass media.

Oradea, 29 ianuarie 2004