Hotărârea nr. 57/2004

Privind restabilirea unor impozite si taxe locale pe anul 2004 in baza Legii nr.571/2003.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind restabilirea unor impozite și taxe locale pe anul 2004 în baza Legii nr.571/2003.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.53127 din data de 21 ianuarie 2004 întocmit de către Direcția finanțe locale, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea restabilirea unor impozite și taxe locale pe anul 2004 în baza Legii nr.571/2003,

În temeiul articolelor 296 alin.2, art.267, 268 și 271 din Legea nr.571/2003, privind Codul Fiscal,

În baza art. 38 alin (2) lit.d și art. 46 alin.3 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă taxele pentru eliberarea autorizațiilor lucrative, sanitare, a certificatului de producător și viza anuală a acestora, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă taxele datorate pentru eliberarea de certificate, avize și autorizații în domeniul construcțiilor și taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate, conform anexei nr.2 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Taxele menționate la art.1 și 2 din prezenta hotărâre se aplică pentru anul 2004.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Finanțe locale, Direcția administrație publică locală.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Finanțe locale,

  • -  Direcția administrație publică locală - Biroul agricol,

  • -  Arhitectul șef,

  • - ROMTELECOM,

  • - TVS,

  • - SC DISTRIGAZ SA,

  • - SC ELECTRICA SA

  • - Regia autonomă Apă-Canal Oradea

  • -  Societatea comercială Electrocentrale SA Oradea

  • -  Se publică în presa locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Bârsan Ioan

Oradea, 29 ianuarie 2004

Nr.57.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin

Anexa nr. 1 La Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr. 57 din 29 ianuarie 2004.

Taxe pentru eliberarea autorizațiilor pentru desfășurarea activităților economice și a altor autorizații similare și viza anuală/ trimestrială a acestora

Specificarea activității autorizate sau taxate

Nivel stabilit prin HCL 628/2003

Nivelul prevăzut în Codul Fiscal

Valori propuse pentru aprobare pe anul 2004

1. Pentru eliberarea autorizațiilor de funcționare pentru activități lucrative și viza anuală a acestora:

x

x

X

a) pentru meseriași și cărăuși

124.500

max. 500.000

125.000

b) pentru cazane de fabricat rachiu

216.000

max. 500.000

220.000

c) pentru liber-profesioniști

331.500

max. 500.000

330.000

d) pentru mori, prese de ulei și darace

663.000

max. 500.000

500.000

e)pentru activități de proiectare

1.106.000

max. 500.000

500.000

f) pentru alte activități neprevăzute mai sus

1.100.000

max. 500.000

500.000

2. Pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare

200.000

max. 120.000

120.000

3.: Pentru eliberarea certificatului de producător

221.000

max. 500.000

250.000

4. Pentru eliberarea de: copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deținute de consiliile locale, pentru fiecare m2 de plan

398.000 lei/mp/planșă

max. 200.000

200.000

Notă: Taxele de viză anuală pentru activitățile de la pct. 1 sunt de 54 din sumele stabilite pentru emiterea autorizațiilor. Taxa pentru viza trimestrială a certificatului de producător este de 50.000 lei pe trimestru. În anul sau în trimestrul în care se eliberează autorizația sau certificatul nu se solicită taxa de viză.

Anexa nr. 2 La Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr. 57 din 29 ianuarie 2004.

TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ȘI AUTORIZAȚIILOR ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR

Nr. crt

Specificație

Valori aprobate conf.

H.C.L nr.628/2003

Valori stabilite de legea 571/2003-Codul Fiscal

Valori propuse pentru aprobare pe anul 2004

1

CERTIFICATE DE URBANISM

Suprafața terenurilor pentru care se solicită certificatul (mp.):

a

pana la 150 mp. inclusiv

58.000.

25.000.- 35.000.

35.000.

b

intre 151 mp. si 250 mp. inclusiv

78.000.

37.000.-47.000.

47.000.

c

intre 251 mp. si 500 mp. inclusiv

100.000.

48.000.-60.000.

60.000.

d

intre 501 mp. si 750 mp. inclusiv

120.000.

61.000.-72.000.

72.000.

e

intre 751 mp. si 1000 mp. inclusiv

141.000.

73.000.-85.000

85.000.

f

peste 1000 mp

141.000.+160 pentru fiecare mp care depaseste 1000 mp

85.000.+130 pentru fiecare

mp. care depaseste 1.000.mp

85.000.+130 pentru fiecare mp. care depaseste 1.000.mp

2

Autorizatia de construire pentru lucrari care se autorizeaza potrivit legii

conform anexa

conform anexa

conform anexa

3

Autorizarea lucrarilor de constructii cu caracter provizoriu -chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere situate pe caile si spatiile publice precum si pt.amplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj, a firmelor si reclamelor

80.000./mp

50.000./mp.

50.000./mp

4

Autorizația de desființare

0,1 % din valoarea impozabila

0,1 % din valoarea impozabila

0,1 % din valoarea impozabila

5

Prelungirea certificatului de urbanism si a autorizației de construire

30%din valoarea taxei initiale

30% din valoarea taxei initiale

30% din valoarea taxei initiale

6

Autorizatiile pentru racorduri si bransamente la retelele publice

121.000/racord

75.000/racord

75.000./racord

7.

Autorizatia de foraje si excavari, necesare studiilor geotehnice, ridicarilor topografice, exploatarilor de cariera, balastierelor, sondelor de gaze si petrol, precum si altor exploatari

80.000./mp teren afectat

50.000./mp teren afectat

50.000./mp. teren afectat

8.

Autorizatia pentru tabere de corturi, casute sau rulote, campinguri

2% din val. autorizata

2% din val. autorizata

2% din val. autorizata

9.

Autorizatia pentru lucrarile de organizare de santier-daca nu au fost autorizate odata cu lucrarile de baza

3% din val. autorizata

3% din val.autorizata

3% din val. autorizata

10.

Taxa pt. avizul C.M.U.A.T.

604.000.

100.000.

100.000.

11.

Taxa pt. eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa

101.000

60.000

60.000.

13.

Taxe pentru eliberarea adeverintelor de intravilan/adeverinta

101.000.

101.000.

14.

Taxa pentru eliberarea adeverintelor de notare /radiere-/adeverinta

101.000.

101.000.

15.

Taxa pentru emiterea certificatului de urbanism in regim de urgenta

332.000.+ taxa pt.certificat

-

332.000.+ taxa pt. certificat

16.

Taxa aviz comisie acord unic- pentru fiecare aviz component al acordului unic

100.000.

100.000.

17.

Taxa pentru firmele instalate la locul exercitarii activitatii-

300.000./mp./an sau fractiune

200.000/mp./an sau fractiune

200.000./mp./an sau fractiune

18.

Taxa pentru reclama si publicitate prin afisaj panouri stradale si alte asemenea

195.000./mp/an sau fractiune

150.000./mp./an sau fractiune

150.000./mp./an sau fractiune

19.

Taxa datorata de beneficiarii serviciului de reclama si publicitate, in baza unui contract

3,5% exclusiv T.V.A.

1%-3% exclusiv T.V.A.

3% exclusiv T.V.A.

Taxa pentru eliberarea avizelor de protecție civila la construcțiile noi funcție de suprafața desfasurata pana la 150mp.

42.000.

42.000.

20

intre 151- 250 mp. inclusiv

85.000.

85.000.

intre 251- 500 mp. inclusiv

128.000.

128.000.

intre 501-1000 mp. inclusiv

171.000.

171.000.

peste 1001 mp.

215.000.

-

215.000.