Hotărârea nr. 56/2004

privind aprobarea contractarii de catre RA APA CANAL a unui imprumut bancar extern in suma de 6 milioane EUR, contractat cu Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea contractării de către RA APĂ CANAL a unui împrumut bancar extern în sumă de 6 milioane EUR, contractat cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.52968 din data de 21 ianuarie 2004 întocmit de către Direcția finanțe locale, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea contractării de către RA APĂ CANAL a unui împrumut bancar extern în sumă de 6 milioane EUR, contractat cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare,

Ținând seama de prevederile art. 6 alin 3 din Legea datoriei publice nr 81/1999,

Conform prevederilor art. 57, art.59 din OUG nr. 45/2003, privind finanțele publice locale,

În baza art. 38 alin (2) lit. d și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă garantarea de către Municipiul Oradea a împrumutului în valoare de 6.000.000 Euro care urmează a fi contractat de către Regia Autonomă Apă-Canal Oradea în cadrul Programului ISPA (Instrument Structural de Pre-Aderare);

Art.2. Se aprobă contractarea de către Regia Autonomă Apă-Canal Oradea (regie autonoma sub autoritatea Consiliului Local Oradea) a împrumutului în valoare de 6.000.000 Euro de la Banca Europeana de Reconstructie și Dezvoltare.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Oradea, domnul Petru Filip, să negocieze și să semneze contractul de garantie precum și a oricare alte documente în legatura cu imprumutul si/sau garantia, incluzand, dar fara a se limita la, orice notificari, renuntari, aprobari si/sau amendamente.

Art.4.Se dispune pregatirea documentatiei necesare și luarea oricaror masuri necesare în vederea obtinerii urmatoarelor aprobari și decizii:

  • •     aprobarea garantarii de către Comisia de autorizare a contractarii sau garantarii de imprumuturi externe de către autoritatile administratiei publice locale, potrivit Ordonantei de Urgenta nr. 45 din 5 iunie 2003 privind finantele publice locale, precum și a Hotararii de Guvern nr. 978 din 4 octombrie 2001; si

  • •     decizia Consiliului Concurentei în legatura cu garantia, potrivit Legii nr. 143 din 27 iulie 1999, precum și a Ordinului Consiliului Concurentei nr. 252 din 23 decembrie 2002.

Art.5. Se aprobă Contractul de Împrumut între RA Apă Canal Oradea și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), în valoare de 6 milioane Euro, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă Contractul de Garanție și Asistență la proiect între Consiliul Local al municipiului Oradea și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Finanțe locale și Regia autonomă Apă-Canal Oradea.

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Finanțe locale,

  • -  Regia autonomă Apă-Canal Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Bârsan Ioan

Oradea, 29 ianuarie 2004

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


Nr.56.

Florian Dacin