Hotărârea nr. 55/2004

Privind respingerea propunerii scutirii de la plata majorarilor de intarziere datorate de catre RADULESCU MARIA, proprietara a imobilelor situate in Oradea, str.Aluminei nr.78, bl.M2, ap.8 si str.Podgoria nr.92C.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind respingerea propunerii scutirii de la plata majorărilor de întârziere datorate de către RĂDULESCU MARIA, proprietară a imobilelor situate în Oradea, str.Aluminei nr.78, bl.M2, ap.8 și str.Podgoria nr.92C.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.112828 din data de 19 ianuarie 2004 întocmit de către Direcția finanțe locale, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea neaprobarea scutirii de plata majorărilor de întârziere în sumă de 1.336.626 lei și a penalităților în sumă de 276.745 lei datorate de către RĂDULESCU MARIA, proprietară a imobilelor situate în Oradea, str.Aluminei nr.78 , bl.M2 , ap.8 și str.Podgoria nr.92C,

Ținând seama de prevederile art.28 lit. d din Ordonanța Guvernului nr.39/2003 privind procedurile de administrare a creanțelor bugetelor locale,

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Consiliului local al municipiului Oradea nr. 629/2003, privind aprobarea Regulamentului de de acordare a facilităților fiscale persoanelor fizice la plata impozitelor și taxelor locale,

În baza art. 38 alin (2) lit.d și art. 46 alin.3 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se respinge scutirii de la plata majorărilor și a penalităților de întârziere în sumă totală de 1.613.371 lei datorate bugetului local al municipiului Oradea de către RĂDULESCU MARIA, proprietară a imobilelor situate în Oradea, str.Aluminei nr.78 , bl.M2 , ap.8 și str.Podgoria nr.92C.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Finanțe locale.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Finanțe locale,

  • -  Contribuabilul, prin grija Direcției Finanțe locale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Bârsan Ioan

Oradea, 29 ianuarie 2004

Nr.55.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin