Hotărârea nr. 51/2004

privind incheiere unui act aditional la contractul de parteneriat public-privat pentru lucrarile de reabilitare a 9,986 km cale rulare tramvai in municipiul Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind încheiere unui act adițional la contractul de parteneriat public-privat pentru lucrările de reabilitare a 9,986 km cale rulare tramvai în municipiul Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.54471 din 27 ianuarie 2004 prin care Direcția Finanțe Locale propune încheiere unui act adițional la contractul de parteneriat public-privat pentru lucrările de reabilitare a 9,986 km cale rulare tramvai în municipiul Oradea.

Ținând cont de dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat aprobată prin lege, cu modificările și completările ulterioare.

În baza Hotărârii Guvernului nr. 621/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat.

Văzând dispozițiile art. 38 alin. (2), lit. g) și ale art. 46 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Art.1. Se aprobă actul adițional de modificare a contractului de parteneriat public-privat privind lucrările de reabilitare a 9,986 km cale rulare tramvai în municipiul Oradea - conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Direcția Finanțe Locale și Regia autonomă Oradea transport local .

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

Direcția Finanțe Locale

Regia autonomă Oradea transport local, SC Labra Soft SRL

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Bârsan Ioan


Oradea, 29 ianuarie 2004

Nr.51.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin

P-ta Unirii, nr 1


Str Atelierelor, nr 12


Str Lotrului, nr 9


Nr. _____din_______

Nr. _____din_______

Nr. _____din_______

ACT ADIȚIONAL

J

la contractul de parteneriat public-privat privind lucrările de reabilitare a 9,986 km cale rulare tramvai în municipiul Oradea încheiat azi ___/__________/2004

Încheiat între:

 • 1. Consiliul Local al municipiului Oradea, cu sediul în Oradea, P-ta Unirii, nr. 1, având codul fiscal 4230487,

contul bancar 24.6802.4230487 deschis la Trezoreria Oradea, reprezentant legal prin dr. ing. Petru Filip - primar în baza mandatului dat de Consiliul Local prin Hotărârea Consiliului Local nr. ____/2003, în calitate de reprezentant al

proprietarului, garant și cofinanțator, denumit în continuare proprietar.

 • 2. Regia Autonomă Oradea Transport Local, cu sediul în Oradea, str. Atelierelor, nr. 12, având nr. de înregistrare la Camera de Comerț J05/1/1991, codul fiscal R63483, contul bancar 25.11.1 - 10545.1/ROL, deschis la Banca Comercială Română - Oradea, reprezentată legal prin ing. Cornel Lupău - director general, în calitate de beneficiar al lucrărilor de reabilitare și cofinanțator, denumit în continuare beneficiar.

 • 3. S.C. Labra Soft SRL, cu sediul în Oradea, str. Lotrului, nr. 9, având nr. de înregistrare la Camera de Comerț nr.

J05/649/2001, codul fiscal R 14127846, contul bancar SV 3133490500, deschis la B.R.D - Oradea Agenția Rogerius, reprezentată prin Moldovan Ovidiu - director general, ca lider al asocierii în participațiune, în baza mandatului dat de asocierea în participațiune constituită conform contractului nr. ______ din ______/2003 și înregistrat sub nr. ______

din_____/2003, în calitate de executant al lucrărilor de reabilitare și investitor, denumit în continuare investitor,

Părțile de comun acord convin asupra următoarelor modificări și completări cu articole la contractul de parteneriat public-privat privind lucrările de reabilitare a 9,986 km cale de rulare tramvai în municipiul Oradea.

 • •    Art. 1. liniuțele 10 și 11 se înlocuiesc cu o singură liniuță care va avea următorul conținut:

„- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal”

 • •    Art.3, alin. (2), lit. d) se modifică și va avea următorul conținut:

„d) Tronsonul de linie de pe str. Decebal, cu o lungime de 3,780 km cale simplă, care este format din 3 subtronsoane delimitate astfel:

di) tronson I: Farmacia nr. 5 - str. T. Vladimirescu cu lungime de 0,980 km cale simplă;

d2) tronson II: str. T. Vladimirescu - Pod Decebal (inclusiv) cu lungime de 1,400 km cale simplă;

dj) tronson III: Pod Decebal (inclusiv) - Olosig cu lungime de 1,400 km cale simplă. ’

 • •    Art.5, alin. (2), lit. a) se modifică și va avea următorul conținut:

„a) primii 3 ani de la data încheierii contractului și intrării în vigoare a acestuia se execută lucrările de reabilitare a căilor de rulare tramvai în municipiul Oradea după cum urmează:

 • -  tronsonul I de linie de pe B-dul Decebal, delimitat între Farmacia nr. 5 - str. T. Vladimirescu cu lungime de 0,980 km cale simplă;

 • -  tronsonul III de linie de pe B-dul Decebal, delimitat între Pod Decebal (inclusiv) - Olosig cu lungime de 1,400 km cale simplă;

 • -  tronsonul de linie de pe str. Republicii, cu o lungime de 2,076 km cale simplă;

 • -  tronsonul de linie Piața Cetății - Centrul Civic, cu o lungime de 1,1000 km cale simplă. ’

 • •    Art.5, alin. (4) din contract se modifică și va avea următorul conținut:

(4) Tronsoanele de linie de pe B-dul Gen. Magheru, de pe str. M.I Antonescu și tronsonul II de linie de pe str. Decebal, delimitat între str. T. Vladimirescu - Pod Decebal (inclusiv) vor fi programate pentru execuția lucrărilor de reabilitare la începutul anului 2005, cu aprobarea Consiliului local al municipiului Oradea și în funcție de resursele financiare ale proprietarului și beneficiarului.’

 • •    După art.5, alin. (4) se introduce un nou alineat numerotat (41) care va avea următorul conținut:

(41) Tronsonul II de linie de pe str. Decebal, delimitat între str. T. Vladimirescu - Pod Decebal (inclusiv) poate fi programat pentru execuția lucrărilor de reabilitare în anul 2004, cu aprobarea Consiliului local al municipiului Oradea, numai în funcție de resursele financiare ale proprietarului și beneficiarului.’

 • •    Art.8, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

(2) Bunurile menționate la alineatul (1) conform Constituției României, revizuite în anul 2003, sunt inalienabile, insesizabile și imprescriptibile pe toată durata derulării prezentului contract, în condițiile menținerii dispozițiilor din actele normative în vigoare, referitoare la bunurile din domeniul public.’

 • •    Art.28, lit. a) și b) se modifică și vor avea următorul conținut:

„a) taxa pe valoarea adăugată reglementată de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

b) impozitul pe profit reglementat de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;’

 • •    Art.56, lit. j) se modifică și va avea următorul conținut:

„j) beneficiarul și proprietarul nu dispun de resurse financiare pentru realizarea tronsoanelor de lucrări de pe b-dul Gen. Magheru, b-dul M. I. Antonescu și tronsonul II de linie de pe str. Decebal, delimitat între str. T. Vladimirescu - Pod Decebal (inclusiv).’

 • •    Art.82. cifra 3 se modifică și va avea următorul conținut:

„3) pentru tronsonul de linie de pe b-dul Decebal, cu o lungime de 3,780 km, cale simplă, suma de 2.913.160 EURO, inclusiv TVA, structurată astfel:

 • 3.1) tronsonul I: Farmacia nr. 5 - str. T. Vladimirescu suma de 755.262 EURO;

 • 3.2) tronsonul II: str. T. Vladimirescu - Pod Decebal (inclusiv) suma de 1.078.946 EURO;

 • 3.3) tronsonul III: Pod Decebal (inclusiv) - Olosigsuma de 1.078.952 EURO.”

 • •    Art.90, alin. (1) și (2) se modifică și vor avea următorul conținut:

(1) Rata dobânzii, la data încheierii prezentului contract este de 8,25%/an din valoarea investiției stabilită potrivit art. 82 din prezentul contract, calculată la sold, respectiv suma de 958.058 EURO, evaluată la un curs de schimb de 35.692 lei/EURO, valabil pentru data de 03 martie 2003 comunicat de Banca Națională a României.

 • (2) Valoarea ratei dobânzii include valoarea capitalului investit numai pentru tronsoanele de linie de pe tronsonul I de linie de pe B-dul Decebal delimitat între Farmacia nr. 5 - str. T. Vladimirescu, tronsonul III de linie de pe B-dul Decebal delimitat între Pod Decebal (inclusiv) - Olosig, tronsonul de linie str. Republicii și tronsonul de linie Piața Cetății - Centrul Civic.”

 • •    Art.99, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

(1) Valoarea contractului pentru primii 8 ani ai duratei acestuia, este de 5.540.346 EURO, inclusiv TVA și dobândă, evaluată la un curs de schimb de 35.692 lei/EURO, valabil pentru data de 03 martie 2003 comunicat de Banca Națională a României formată din:

 • a) valoarea investiției, stabilită conform art. 82 din prezentul contract pentru pe tronsonul I de linie de pe B-dul Decebal delimitat între Farmacia nr. 5 - str. T. Vladimirescu, tronsonul III de linie de pe B-dul Decebal delimitat între Pod Decebal (inclusiv) - Olosig, tronsonul de linie str. Republicii și tronsonul de linie Piața Cetății - Centrul Civic, este în sumă de 4.582.288 EURO, inclusiv TVA, structurată astfel:

ai) tronson I: Farmacia nr. 5 - str. T. Vladimirescu suma de 755.262 EURO;

a2) tronson III: Pod Decebal (inclusiv) - Olosig suma de 1.078.952 EURO;

a3) tronson str. Republicii suma de 1.710.830 EURO;

a$ tronson Piața Cetății - Centrul Civic suma de 1.037.249 EURO.

 • b) dobânda stabilită conform art. 90 din prezentul contract în sumă de 958.058 EURO care include numai valoarea aferentă capitalului investit pentru tronsonul I de linie de pe B-dul Decebal delimitat între Farmacia nr. 5 - str. T. Vladimirescu, tronsonul III de linie de pe B-dul Decebal delimitat între Pod Decebal (inclusiv) - Olosig, tronsonul de linie str. Republicii și tronsonul de linie Piața Cetății - Centrul Civic.”

 • •    Art.101, alin. (1), (2) și (3) se modifică și vor avea următorul conținut:

(1) Valoarea investiției se achită în rate plătibile trimestrial, la termenele scadente de plată, calculate prin raportarea valorii totale stabilite conform art. 99, din care se deduce valoarea tronsoanelor de pe B-dul Gen. Magheru, str. M.I Antonescu și tronsonul II de linie de pe B-dul Decebal, delimitat între str. T. Vladimirescu - Pod Decebal (inclusiv) cu lungime de 1,400 km cale simplă, la 7 ani și apoi la 12 luni după care rezultatul obținut se înmulțește cu 3, la care se adaugă rata dobânzii determinată la sold, conform graficului menționat la art. 100, în următoarele condiții:

 • a)     primul an, de la data încheierii contractului este considerat an de grație în care nu se achită rate ce reprezintă valoarea investiției și a ratei dobânzii;

 • b)     următorii 7 ani, de la data expirării primului an și până la sfârșitul perioadei, ratele se achită conform, graficului de achitare menționat anterior.

 • (2) Valoarea investiției stabilită pentru primii trei ani ai duratei tehnice de derulare a contractului este 4.582.293 EURO, inclusiv TVA și include valoarea tronsonului I de linie de pe B-dul Decebal delimitat între Farmacia nr. 5 - str. T. Vladimirescu, tronsonului III de linie de pe B-dul Decebal delimitat între Pod Decebal (inclusiv) - Olosig, tronsonului de linie str. Republicii și tronsonului de linie Piața Cetății - Centrul Civic.

 • (3) Valoarea dobânzii aferente valorii investiției stabilită conform alin. (2) este de 958.058 EURO, calculată la un procent de rată a dobânzii de 8,25% pe an, la sold.”

 • •   Paragraful a7) Regimul unor impozite și taxe se modifică și se completează cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

 • •    Art.179 se completează după lit. f) cu 2 litere noi, numerotate g) și h) astfel:

„g) anexa nr. 7- graficul de execuție modificat;

h) anexa nr. 8 - graficul de achitare a valorii investiției și a ratei dobânzii modificat. ’

 • •    Art.181, alin. (1) din contract se modifică și va avea următorul conținut:

(1)Investitorul se obligă să mențină ferme, în euro, valorile tronsoanelor de linie de pe B-dul Gen. Magheru, str. M.I.Antonescu și tronsonul II de linie de pe B-dul Decebal, delimitat între str. T. Vladimirescu - Pod Decebal (inclusiv).’

 • •    Art.182, alin. (1) și (2) se înlocuiesc cu alin. (1) - (4) cu următorul conținut:

(1) Scrisorile de garanție bancară emise în condițiile art. 34 din prezentul contract își păstrează conținutul, valoarea și valabilitatea chiar dacă valoarea contractului a fost modificată ca urmare a înlocuirii tronsonului II de linie de pe B-dul Decebal, delimitat între str. T. Vladimirescu - Pod Decebal (inclusiv) cu tronsonul cuprins între Piața Cetății și Centrul Civic.

 • (2) Pentru anul 2004, scrisoarea de garanție bancară menționată la art. 34, alin. (1), pct. 2 din contract se constituie pentru:

 • -   tronsonul III de linie de pe B-dul Decebal delimitat între Pod Decebal (inclusiv) - Olosig;

 • -   tronsonul de linie delimitat între Piața Cetății și Centrul Civic.

 • (3) Biletele la ordin emise până la data încheierii prezentului act adițional își păstrează conținutul, valoarea și valabilitatea, urmând ca regularizarea determinată de reducerea valorii investiției ca urmare a înlocuirii tronsonului II de linie de pe B-dul Decebal, delimitat între str. T. Vladimirescu - Pod Decebal (inclusiv) cu tronsonul cuprins între Piața Cetății și Centrul Civic să aibă loc odată cu emiterea, în condițiile prezentului contract, a primelor bilete la ordin.

 • (4) Biletele la ordin emise în condițiile prezentului contract, după încheierea prezentului act adițional, au valoarea cuprinsă în graficul de achitare a valorii investiției și a ratei dobânzii modificat.’

Restul clauzelor cuprinse în contract rămân nemodificate.

Actul adițional a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. ______ din 2004 și intră în vigoare pe data de

_____________/2004.

Data semnării actului adițional __________ /2004.

PĂRȚI SEMNATARE

J

Din partea Consiliului Local al Municipiului Oradea

Primar

dr. ing. Petru Filip

Din partea RA - OTL

Din partea SC Labra Soft SRL

Director general

Director general

ing. Lupău Cornel

Moldovan Ovidiu