Hotărârea nr. 5/2004

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Statie de distributie carburanti str. Calea Aradului (fosta M.I. Antonescu) - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Statie de distribuție carburanți str. Calea Aradului (fosta M.I. Antonescu) - Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr.52199 din data de 19 ianuarie 2004, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Statie de distribuție carburanți str. Calea Aradului (fosta M.I. Antonescu) - Oradea,

Terenul luat in studiu se situeaza in zona centrala a municipiului, in vecinatatea intersectiei strazilor Calea Aradului (fosta M.I. Antonescu si Decebal, intr - o zona cu constructii de locuinte colective in blocuri la nord, Biserica Baptista Emanuel la nord-est, centrala Alcatel la vest si str. Calea Aradului la sud.

Din punct de vedere juridic, terenul identificat cu nr. topo. 4361 inscris in C.F. nr. 1358, se afla in proprietatea beneficiarului, SC EUROIL SRL,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 401/2003,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În baza art.38 alin. 2 lit. c), k) și r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu -Statie de distributie carburanti str. Calea Aradului (fosta M.I. Antonescu) - Oradea, nr. topo. 4361 cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si regulementarile specifice, conform documentatiei tehnice anexate:

  • -  Alinierea cladirii statiei care va ingloba spatii comerciale, birouri, grup sanitar la 26,81 m din axul strazii Calea Aradului;

  • -  Cele 3 pompe de benzina adapostite de o copertina vor fi dispuise parale cu axul str. C. Aradului;

  • -  Organizarea circulatiei: intrarea in statie se va face din B-dul si iesirea din statie inspre str. Calea Aradului;

Art.2. Se revocă Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr. 107/25.04.2001 prikvind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Spital clinic de chirurgie str. M.I. Antonescu, Oradea.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • - Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Bârsan Ioan

Oradea, 29 ianuarie 2004

Nr.5.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin