Hotărârea nr. 49/2004

privind aprobarea unor masuri pentru participarea Consiliului Local al municipiului Oradea la proiectul de Reducere a emisiilor de CO2 in atmosfera ca urmare a furnizarii de energie geotermala in cartierul Iosia Nord

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor măsuri pentru participarea Consiliului Local al municipiului Oradea la proiectul de Reducere a emisiilor de CO2 în atmosferă ca urmare a furnizării de energie geotermală în cartierul loșia Nord

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.52879 din 21 ianuarie 2004 prin care Direcția Finanțe Locale propune aprobarea unor măsuri pentru participarea Consiliului Local al municipiului Oradea la proiectul de reducere a emisiilor de CO2 în atmosferă ca urmare a furnizării de energie geotermală în cartierul loșia Nord

Ținând cont de dispozițiile art. 54 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.45/2003 privind finanțele publice locale,

În baza art. 38 alin. (2), lit. d) și ale art. 46 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă participarea Consiliului Local al muncipiului Oradea, în baza contractului de asociere în participațiune încheiat cu SC Transgex SA înregistrat sub nr. 87487/02 iulie 2003, la proiectul „Reducerea emisiilor de CO2 în atmosferă, ca urmare a furnizării de energie geotermală în cartierul Ioșia Nord”.

Art.2. Se aprobă participarea Consiliului Local al muncipiului Oradea la proiectul menționat la art. 1 cu suma de 180.000 euro, în lei, la cursul de schimb al BNR din ziua efectuării plății, utilizând ca sursă de finanțare fondul de rulment rezultat din execuția bugetară a municipiului Oradea la data de 31.12.2003.

Art.3. Se aprobă principalii indicatori economico-financiari ai proiectului conform sintezei studiului de fezabilitate prezentat în anexă parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Prezentele măsuri se vor comunica cu:

  • -  Direcția Finanțe Locale

  • - SC Transgex SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Bârsan Ioan

Oradea, 29 ianuarie 2004

Nr.49.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin