Hotărârea nr. 44/2004

Privind propunerea scutirii de la plata majorarilor si penalitatilor de intarziere datorate de catre contribuabila POP ANDRONICA, proprietara imobilului situat in Oradea, str. Morii nr. 12, bl. X8, ap. 3

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind propunerea scutirii de la plata majorărilor și penalităților de întârziere datorate de către contribuabila POP ANDRONICA, proprietara imobilului situat în Oradea, str. Morii nr. 12, bl.

X8, ap. 3

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 291653 din data de 19 ianuarie 2004 întocmit de către Direcția finanțe locale, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea scutirii la plata majorărilor în sumă de 1.150.152 lei și penalităților de întârziere în sumă de 234.647 lei datorate bugetului local al municipiului Oradea de către POP ANDRONICA, proprietara imobilului situat în Oradea, str. Morii nr. 12, bl. X8, ap. 3, ca urmare a neachitării impozitului pe clădire, pe perioada 1999 - 2003,

Ținând seama de prevederile art.28 lit. d din Ordonanța Guvernului nr.39/2003 privind procedurile de administrare a creanțelor bugetelor locale,

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Consiliului local al municipiului Oradea nr. 629/2003, privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților fiscale persoanelor fizice la plata impozitelor și taxelor locale,

În baza art. 38 alin (2) lit.d și art. 46 alin.3 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă scutirea de la plata majorărilor și a penalităților de întârziere în sumă de 1.384.799 lei, datorate bugetului local al municipiului Oradea de către POP ANDRONICA, proprietara imobilului situat în Oradea, str. Morii nr. 12, bl. X8, ap. 3, ca urmare a neachitării impozitului pe clădire, pe perioada 1999 - 2003.

Scutirea menționată la alin.1 este condiționată de achitarea debitelor scadente.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Finanțe locale.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Finanțe locale,

  • -  Contribuabilul, prin grija Direcției Finanțe locale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Bârsan Ioan

Oradea, 29 ianuarie 2004

Nr.44.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin