Hotărârea nr. 43/2004

Privind propunerea scutirii de plata majorarilor si penalitatiolor de intarziere datorate de catre Turcas Nicoleta – Dorina, proprietara imobilului situat in Oradea, str. Nufarului nr. 67, bl. C65, ap. 15

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind propunerea scutirii de plata majorărilor și penalitățiolor de întârziere datorate de către Țurcaș Nicoleta - Dorina, proprietara imobilului situat în Oradea, str. Nufărului nr. 67, bl. C65, ap. 15

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 122216 din data de 19 ianuarie 2004 întocmit de către Direcția finanțe locale, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea scutirii la plata majorărilor în sumă de 3.677.043 lei și penalităților de întârziere în sumă de 572.315 lei datorate bugetului local al municipiului Oradea de către Țurcaș Nicoleta - Dorina, proprietara imobilului situat în Oradea, str. Nufărului nr. 67, bl. C65, ap. 15, acumulate în perioada 1998 - 2003 la impozit pe clădiri,

Ținând seama de prevederile art.28 lit. d din Ordonanța Guvernului nr.39/2003 privind procedurile de administrare a creanțelor bugetelor locale,

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Consiliului local al municipiului Oradea nr. 629/2003, privind aprobarea Regulamentului de de acordare a facilităților fiscale persoanelor fizice la plata impozitelor și taxelor locale,

În baza art. 38 alin (2) lit.d și art. 46 alin.3 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă scutirea de la plata majorărilor în sumă de 3.677.043 lei și a penalităților în sumă de 572.315 lei, datorate bugetului local al municipiului Oradea de către Țurcaș Nicoleta -Dorina, proprietara imobilului situat în Oradea, str. Nufărului nr. 67, bl. C65, ap. 15, acumulate în perioada 1998 - 2003 la impozit pe clădiri,

Scutirea menționată la alin.1 este condiționată de achitarea debitelor scadente.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Finanțe locale.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Finanțe locale,

  • -  Contribuabilul, prin grija Direcției Finanțe locale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Bârsan Ioan

Oradea, 29 ianuarie 2004

Nr.43.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin