Hotărârea nr. 42/2004

Privind propunerea scutirii de la plata majorarilor si penalitatilor de intarziere datorate de catre contribuabila Radulescu Iuliana, proprietara a apartamentului situat in Oradea, str. Spartacus nr. 38, bl. X2, ap. 45

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind propunerea scutirii de la plata majorărilor și penalităților de întârziere datorate de către contribuabila Rădulescu Iuliana, proprietară a apartamentului situat în Oradea, str. Spartacus nr. 38, bl. X2, ap. 45

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.112888 din data de 15 ianuarie 2004 întocmit de către Direcția finanțe locale, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea scutirii la plata majorărilor în sumă de 171322 lei și penalităților de întârziere în sumă de 46199 lei datorate bugetului local al municipiului Oradea de către Rădulescu Iuliana, proprietară a apartamentului situat în Oradea str. Spartacus nr. 38, bl. X2, ap. 45, acumulate în cursul anilor 2002-2003, ca urmare a neachitării impozitului pe clădire,

Ținând seama de prevederile art.28 lit. d din Ordonanța Guvernului nr.39/2003 privind procedurile de administrare a creanțelor bugetelor locale,

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Consiliului local al municipiului Oradea nr. 629/2003, privind aprobarea Regulamentului de de acordare a facilităților fiscale persoanelor fizice la plata impozitelor și taxelor locale,

În baza art. 38 alin (2) lit.d și art. 46 alin.3 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă scutirea de la plata majorărilor și a penalităților de întârziere în sumă de 217521 lei, datorate bugetului local al municipiului Oradea de către Rădulescu Iuliana, proprietară a apartamentului situat în Oradea str. Spartacus nr. 38, bl. X2, ap. 45.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Finanțe locale.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Finanțe locale,

  • -  Contribuabilul, prin grija Direcției Finanțe locale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Bârsan Ioan

Oradea, 29 ianuarie 2004

Nr.42.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin