Hotărârea nr. 37/2004

privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a bunului imobil cu nr. cadastral 2555 Oradea in suprafata de 288 mp situat in Oradea, Str. Sf. Apostul Andrei si acordul de principiu pentru vanzarea prin negociere directa a terenului cu nr. cadas

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a bunului imobil cu nr. cadastral 2555 Oradea în suprafață de 288 mp situat în Oradea, Str. Sf. Apostul Andrei și acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a terenului cu nr. cadastral 2555 Oradea, în favoarea S.C. CINSAN COMERȚ TURISM SERVICII S.R.L.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.2099 din 22.01.2004 prin care Administrația Patrimoniului Imobiliar propune aprobarea trecerii în proprietatea privată a municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. topo 4815/26 înscris în C.F. 4815/26 Oradea, și acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a terenului în suprafață de 288 mp., situat în Oradea Str. Sf. Apostul Andrei în favoarea S.C. CINSAN COMERȚ TURISM SERVICII S.R.L.

În conformitate cu CF nr. 3174 Oradea, terenul cu nr. topo 4825/26 este proprietatea Statului Român.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 4/2001 privind Regulamentul de vânzare a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Oradea

Ținând cont de prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art.38 (2) lit. "f", ”h”, art.46 (2), art. 121 și art. 123 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se aprobă trecerea în proprietatea privată a municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. topo 4815/26 în suprafață de 288 mp, înscris în C.F. 4815/26 Oradea.

Art.2. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a bunului imobil cu nr. cadastral 2555 Oradea:

Nr. cadastral al bunului imobil

Suprafața -mp-

Proprietar

Observații

2555

288

Municipiul Oradea

Legea nr. 213/1998

Art.3. Se a

probă constituirea nr. cadastral

2555 Oradea astfel:

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

Nr. CF în care este înscris nr. topo

Suprafața de teren înscrisă în CF

- mp-

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo și se constituie nr. cadastral

-mp-

Supraf. ce rămâne înscrisă în nr. topo

-mp-

4815/26

3174 Oradea

5.370

288

5.082

Art.4. Se dă acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a suprafeței de 288 mp teren identificat cu nr. cadastral 2555 Oradea, situat în Oradea str. Sf. Apostul Andrei, în favoarea S.C. CINSAN COMERȚ TURISM SERVICII S.R.L., în vederea întocmirii raportului de evaluare.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Patrimoniului Imobiliar .

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • -  Administrația Patrimoniului Imobiliar

 • -   Serviciul Patrimoniu

 • -   Serviciul Juridic

 • -  Judecătoria Oradea

 • -  S.C. CINSAN COMERȚ TURISM SERVICII S.R.L

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Bârsan Ioan


  Oradea 29 ianuarie 2004

  Nr.37.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin

D:\CONSILIU\HOTARARI\proiecte\PROIECTE\29 ianuarie 2004\h037_04.doc