Hotărârea nr. 36/2004

Privind aprobarea trecerii in proprietatea privata a Municipiului Oradea, a terenului in suprafata de 54 mp., identificat cu nr. topo 629/296 inscris in C.F. 10.480/A Seleus, situat in Oradea str. Liszt Ferenc nr.44 si acordul de principiu pentru vanz

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea trecerii în proprietatea privată a Municipiului Oradea, a terenului în suprafață de 54 mp., identificat cu nr. topo 629/296 înscris în C.F. 10.480/A Seleuș, situat în Oradea str. Liszt Ferenc nr.44 și acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a suprafeței de 54 mp. teren identificat cunr. topo 629/296 , în favoarea lui Morda Cornel și Morda Olimpia

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.1808 din 19.01.2004 prin care Administrația Patrimoniului Imobiliar propune aprobarea trecerii în proprietatea privată a Municipiului Oradea, a terenului în suprafață de 54 mp., identificat cu nr. topo 629/296 înscris în C.F. 10.480/A Seleuș, situat în Oradea str. Liszt Ferenc nr.44 și acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere directă suprafeței de 54 mp. teren identificat cu nr. topo 629/296 , în favoarea lui Morda Cornel și Morda Olimpia.

În baza Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia În temeiul art. 38(2) lit. „f” și art. 46(2) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se aprobă trecerea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. topo 629/296 în suprafață de 54 mp., înscris în C.F. 10.480/A Seleuș, situat în Oradea str. Liszt Ferenc nr.44.

Art.2. Se dă acordul de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a terenului identificat cu nr. topo 629/296 în suprafață de 54 mp., înscris în C.F. 10.480/A Seleuș în favoarea dlui Morda Cornel și Morda Olimpia, în vederea întocmirii raportului de evaluare.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Patrimoniului Imobiliar

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -  Administrația Patrimoniului Imobiliar

  • -  Serviciul Patrimoniu

  • - Judecătoria Oradea

  • -  Serviciul Juridic .

  • -  Morda Cornel și Morda Olimpia

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Bârsan Ioan

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin


Oradea, 29 ianuarie 2004

Nr.36.