Hotărârea nr. 35/2004

Privind aprobarea trecerii in proprietatea privata a Municipiului Oradea, a suprafetei de 82 mp. teren identificat cu nr. topo 4811/66 inscris in C.F. 6877 Oradea si nr. topo 4811/67 inscris in C.F. 64474 Oradea, situat in Oradea str. Sf.Apostol Andrei

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea trecerii în proprietatea privată a Municipiului Oradea, a suprafeței de 82 mp. teren identificat cu nr. topo 4811/66 înscris în C.F. 6877 Oradea și nr. topo 4811/67 înscris în C.F. 64474 Oradea, situat în Oradea str. Sf.Apostol Andrei nr.30

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.1807 din 19.01.2004 prin care Administrația Patrimoniului Imobiliar propune aprobarea trecerii în proprietatea privată a Municipiului Oradea, a suprafeței de 82 mp. teren identificat cu nr. topo 4811/66 înscris în C.F. 6877 Oradea și nr. topo 4811/67 înscris în C.F. 64474 Oradea, situat în Oradea str. Sf. Apostol Andrei nr.30.

În baza Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art. 38(2) lit. „f” și art. 46(2) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăște:

Art.1. Se aprobă trecerea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. topo 4811/66 în suprafață de 32 mp., înscris în C.F. 6877 Oradea și nr. topo 4811/67 în suprafață de 50 mp., înscris în C.F. 64474 Oradea, situat în Oradea str. Sf.Apostol Andrei nr.30.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Patrimoniului Imobiliar

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -  Administrația Patrimoniului Imobiliar

  • -  Serviciul Patrimoniu

  • - Judecătoria Oradea

  • -  Serviciul Juridic .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Bârsan Ioan


Oradea, 29 ianuarie 2004

Nr.35.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin