Hotărârea nr. 34/2004

privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 4994 Oradea in suprafata de 237 mp. si acordul de principiu pentru vanzarea prin negociere directa a cotei de 152/237 mp. teren cu nr. cadastral 4994 O

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 4994 Oradea în suprafață de 237 mp. și acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a cotei de 152/237 mp. teren cu nr. cadastral 4994 Oradea, în favoarea d-lui Sacaciu Viorel Claudiu

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.1809 din 19.01.2004 prin care Administrația Patrimoniului Imobiliar solicită aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 4994 Oradea în suprafață de 237 mp si acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a cotei de 152/237 mp. teren situat în Oradea str. Jokai Mor nr. 22/A.

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2001 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Oradea

Ținând cont de dispozițiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia ,

În temeiul art.38 (2) lit.f), h) și art.46(2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se aprobă constituirea nr. cadastral 4994 Oradea astfel:

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

Nr. CF în care este înscris nr. topo:

Suprafața de teren înscrisă în C.F.

- mp-

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo și se constituie nr. cadastral

-mp-

Supraf. ce rămâne înscrisă în nr. topo -mp-

8828

3972 Oradea

3197

152

3045

8836/1/IV

20064 Oradea

85

85

-

TOTAL

3282

237

3045

Art.2. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral nr. 4994 Oradea:

Nr. cadastral al corpului de proprietate

Suprafața -mp-

Proprietar

Observații

4994

237

Municipiul Oradea

Legea nr. 213/1998

Art.3. Se aprobă trecerea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a cotei de 152/237 mp. din nr. cadastral 4994, reprezentînd teren intravilan.

Art.4. Se dă acordul de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a cotei de 152/237 mp. teren din nr. cadastral 4994 Oradea, în favoarea d-lui Sacaciu Viorel Claudiu, în vederea întocmirii raportului de evaluare.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Patrimoniului Imobiliar.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -  Administrația Patrimoniului Imobiliar

  • -  Serviciul Juridic

  • -  Serviciul Patrimoniu

  • -  Judecătoria Oradea

  • -  Sacaciu Viorel Claudiu

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Bârsan Ioan

Oradea, 29 ianuarie 2004                                  CONTRASEMNEAZĂ

Nr.34.                                                       SECRETAR,

Florian Dacin