Hotărârea nr. 33/2004

pentru revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 37/1998 privind transmiterea in folosinta gratuita a spatiului cu alta destinatie decat locuinta situat in Oradea, str.Fluierasului nr.2 in favoarea Fundatiei “Increderea”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 37/1998 privind transmiterea în folosință gratuită a spațiului cu altă destinație decât locuință situat în Oradea, str.Fluierașului nr.2 în favoarea Fundației “Încrederea”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.1737 din 16.01.2004 prin care Administrația Patrimoniului Imobiliar propune revocarea Hotărârii Consiliului Local 37/1998 privind transmiterea în folosință gratuită a spațiului cu altă destinație decât locuință situat în Oradea, str.Fluierașului nr.2 în favoarea Fundației “Încrederea”.

Prin Dispoziția nr. 1156/29.11.2002, imobilul situat în Oradea, str. Fluierașului nr. 2, înscris în CF nr. 12740 Oradea cu nr. topo 8768/101 a fost restituit în natură d-nei Apostolescu Silvia, în baza Legii nr. 10/2001.

Având în vedere prevederile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989,

În baza Dispoziției nr. 1156/29.11.2002 privind restituirea în natură a imobilului situat în Oradea, str. Fluierașului nr. 2

In temeiul art.38 (2) lit.f), și art.46 (2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1.Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 37/1998 privind darea în folosință gratuită a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință proprietatea Statului Român, situat în Oradea, str.Fluierașului nr.2, în favoarea Fundației “Încrederea”

Art.2. Se aprobă rezilierea contractului de comodat nr. 200034/03.06.1997

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Patrimoniului Imobiliar

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • - Administrația Patrimoniului Imobiliar

  • - Serviciul Patrimoniu

  • - Serviciul Juridic

  • - Fundația “Încrederea”

  • - d-na Apostolescu Silvia

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Bârsan Ioan

Oradea, 29 ianuarie 2004                                CONTRASEMNEAZĂ

Nr.33.


SECRETAR

Florian Dacin