Hotărârea nr. 32/2004

Privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu numarul cadastral 2375 Oradea in suprafata de 8.000 mp. situat in Oradea str. Splaiul Crisanei si aprobarea trecerii in proprietatea privata a Municipiului Oradea, a tere

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu numărul cadastral 2375 Oradea în suprafață de 8.000 mp. situat în Oradea str. Splaiul Crișanei și aprobarea trecerii în proprietatea privată a Municipiului Oradea, a terenului identificat cu nr. cadastral 2375 Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.1743 din 16.01.2004 prin care Administrația Patrimoniului Imobiliar propune aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu numărul cadastral 2375 Oradea în suprafață de 8.000 mp. situat în Oradea, str. Splaiul Crișanei și trecerea terenului cu nr. cadastral 2375 în proprietatea privată a municipiului Oradea.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 297/2003 s-a aprobat Planul Urbanistic de Detaliu -amenajare zona Ioșia Nord, terenul sus menționat fiind prevăzut pentru realizarea unui Complex comercial și zonă de parcare.

Ținînd cont de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia

În temeiul art. 38(2) lit. „f” și art. 46(2) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se aprobă înscrierea în circuitul civil prin deschiderea unei noi coli de Carte Funciară a nr. topo. 1713/3 în suprafață de 13.943 mp. identificat cu Adeverința O.N.C.G.C. Bihor nr. 250/14.01.2004 reprezentând teren intravilan proprietatea privată a municipiului Oradea.

Art.2. Se aprobă constituirea nr. cadastral 2375 Oradea astfel:

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

Nr. CF în care este înscris nr. topo

Suprafața de teren înscrisă în CF

- mp-

Suprafața ce se dezlipește

Supraf. ce

din nr. topo și se constituie nr. cadastral

-mp-

rămâne înscrisă în nr. topo -mp-

1713/3

Adeverința nr.

250/14.01.2004

13.943

8.000

5.943

Art.3. Se aprobă Planul de amplasare și delimitare a corpurilor de proprietate cu nr. cadastral 2375 Oradea.

Număr cadastral al bunului imobil

Suprafața -mp-

Proprietar

Observații

2375

8.000

Municipiul Oradea

Legea 213/1998

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Patrimoniului Imobiliar

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -  Administrația Patrimoniului Imobiliar

  • -  Serviciul Patrimoniu

  • -  Judecătoria Oradea

  • -  Serviciul Juridic din cadrul Administrației Patrimoniului Imobiliar.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Bârsan Ioan


    Oradea, 29 ianuarie 2004

    Nr.32.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin