Hotărârea nr. 31/2004

privind aprobarea planului cadastral de amplasare si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastrale 3506 „i3510

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea planului cadastral de amplasare și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastrale 3506 ^3510

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.1538 din 14.01.2004 prin care Administrația Patrimoniului Imobiliar, propune aprobarea planului de amplasament și delimitare a corpurilor de proprietate cu nr. cadastrale 3506 :3510.

Terenul din care se constituie nr. cadastrale 3506 :3510 este proprietatea Municipiului Oradea, înscris în CF nr. 79414 Oradea, cu nr. topo 5327/74.

În temeiul Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În baza art. 38 alin (2) lit. f și art.46 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se aprobă constituirea nr. cadastrale 3506 :3510 Oradea astfel:

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

Nr. CF în care este înscris nr.

topo

Suprafața de teren înscrisă în CF

- mp-

Suprafața ce se dezlipește din nr. Topo și se constituie nr. cadastral

-mp-

Supraf. ce rămâne înscrisă în nr. topo -mp-

5327/74

CF 79414

Oradea

7.686

1.464

6.222

Art.2. Aprobarea planului cadastral de încadrare și delimitare a bunului imobil cu nr. cadastrale 3506 :3510 Oradea :

Număr cadastral al bunului imobil

Suprafața -mp-

Proprietar

Observații

3506

126

Municipiul Oradea

Legea 213/1998

3507

252

3508

72

3509

54

3510

960

Art.3. Redevența pentru terenul destinat realizării garajelor se va achita de către titularii contractelor de concesiune începând cu data de întâi a lunii următoare obținerii Autorizației de construcție, dar nu mai târziu de 6 (luni) de la data încheierii contractelor de concesiune.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Patrimoniului Imobiliar;

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • - Administrația Patrimoniului Imobiliar

  • - Serviciul Patrimoniu

  • - Serviciul Juridic

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Bârsan Ioan

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin


Oradea, 29 ianuarie 2004

Nr.31.