Hotărârea nr. 30/2004

privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 3835 Oradea in suprafata de 1073 mp si acordul de principiu pentru vanzarea prin negociere directa suprafetei de teren identificata cu nr. cadastral 38

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 3835 Oradea în suprafață de 1073 mp și acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere directă suprafeței de teren identificată cu nr. cadastral 3835 Oradea, în favoarea d-lui Silaghi Teodor Mircea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.1532 din 14.01.2004 prin care Administrația Patrimoniului Imobiliar solicită aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 3835 Oradea în suprafață de 1073 mp. si acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a suprafeței de 1073 mp teren, situat în Oradea, Str.Santăului,nr.1,

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2001 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Oradea,

Ținând cont de dispozițiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art.38 (2) lit.f), h) și art.46(2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art. 1. Se aprobă constituirea nr. cadastral 3835 Oradea astfel:

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

Nr. CF în care sunt înscrise nr. topo

Suprafa ța de teren înscrisă în CF

- mp-

Suprafața ce se dezlipește din nr. Topo și se alipește nr.

cadastral

-mp-

Suprafa ta ce rămâne înscrisă în nr. topo -mp-

1147/2

4267 Ep.Bihor

1073

1073

-

Art. 2. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. Cadastral nr.3835 Oradea:

Nr. cadastral al corpului de proprietate

Suprafața -mp-

Proprietar

Observații

3835

1073

Municipiul Oradea

Legea nr. 213/1998

Art. 3. Se dă acordul de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a suprafeței de 1073 mp. identificată cu nr. cadastral 3835 Oradea în favoarea lui Silaghi Teodor Mircea, în vederea întocmirii raportului de evaluare.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -  Administrația Patrimoniului Imobiliar

  • -  Serviciul Juridic

  • -  Serviciul Patrimoniu

  • -  Judecătoria Oradea

  • -  Silaghi Teodor Mircea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Bârsan Ioan

Oradea, 29 ianuarie 2004

Nr.30.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin