Hotărârea nr. 3/2004

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Statie distributie carburanti str. Mestesugarilor intersectie cu str. Pitestilor si str. A. Lincoln, Oradea nr. cadastral 4291

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Statie distributie carburanti str. Mestesugarilor intersectie cu str. Pitestilor si str. A. Lincoln , Oradea nr. cadastral 4291

Analizând Raportul de specialitate nr.52190 din data de 19 ianuarie 2004, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Statie distributie carburanti str. Mestesugarilor intersectie cu str. Pitestilor si str. A. Lincoln , Oradea nr. cadastral 4291,

Amplasamentul luat în studiu pentru construcție este situat în partea de sud-vest a municipiului, in cartierul Iosia, intravilan, delimitat de strazile Mestesugarilor, Pitestilor si str. Abraham Lincoln. In apropierea zonei se afla locuinte individuale parter si etaj.

Suprafața terenului necesar obiectivului este de 1.185 mp. Terenul identificat cu nr. cadastral 4291 inscris in CFN nr. 2862., aparține domeniului privat al municipiului Oradea, concesionat de catre SC Vimex SRL,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.401/2003,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, În baza art.38 alin. 2 lit. c), k) și r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Statie distributie carburanti str. Mestesugarilor intersectie cu str. Pitestilor si str. Abraham Lincoln, Oradea nr. cadastral 4291 cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si regulamentul aferent, conform documentatiei tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -  Cladirea statiei in regim de inaltime parter (spatii comerciale, birouri, grup sanitar, depozit), se va amplasa pe latura vestica a terenului, cu latura scurta paralela cu axul strazii Mestesugarilor;

  • -  Copertina va adaposti 2 pompe de benzina pozitionate paralal cu axul str. Mestesugarilor;

  • -  Rezervoare subterane se vor amplasa in limitele de siguranta fata de vecinatati;

  • -  Parcarea autovehiculelor se va realiza pe o platforma in spatele cladirii statiei;

  • -  Organizarea circulatiei: - accesul auto este asigurat din str. Mestesugarilor, atit intrarea cit si iesirea, strict pe relatia dreapta conform aviz S.P.R. Bihor nr. 10362/2003.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • - Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroul Avizări Planuri Urbanistice

CMUAT.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Bârsan Ioan

Oradea, 29 ianuarie 2004

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR


Nr.3.

Florian Dacin