Hotărârea nr. 29/2004

Privind aprobarea trecerii in proprietatea privata a Municipiului Oradea, a cotei de 1.371/10.154 mp. teren identificat cu nr. topo 7657 inscris in C.F. 3746 Oradea, situat in Oradea str. Clujului, in vecinatatea uzinei de apa

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea trecerii în proprietatea privată a Municipiului Oradea, a cotei de 1.371/10.154 mp. teren identificat cu nr. topo 7657 înscris în C.F. 3746 Oradea, situat în Oradea str. Clujului, în vecinătatea uzinei de apă

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.1536 din 14 ianuarie 2004 prin care Administrația Patrimoniului Imobiliar propune aprobarea trecerii în proprietatea privată a Municipiului Oradea, a cotei de 1.371/10.154 mp. teren identificat cu nr. topo 7657 înscris în C.F. 3746 Oradea, situat în Oradea str. Clujului, în vecinătatea uzinei de apă.

În baza Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia

În temeiul art. 38(2) lit. „f” și art. 46(2) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se aprobă trecerea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a cotei de 1.371/10.154 mp. teren identificat cu nr. topo 7657 înscris în C.F. 3746 Oradea, situat în Oradea str. Clujului, în vecinătatea uzinei de apă.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Patrimoniului Imobiliar

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -  Administrația Patrimoniului Imobiliar

  • -  Serviciul Patrimoniu

  • - Judecătoria Oradea

  • -  Serviciul Juridic .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Bârsan Ioan

Oradea, 29 ianuarie 2004

Nr.29.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin