Hotărârea nr. 28/2004

privind aprobarea trecerii in proprietatea privata a Municipiului Oradea a cotei de 529/10.729 mp. teren identificat cu nr. topo 7656 inscris in CF nr. 1106 Oradea, situat in Oradea, str. Clujului in vecinatatea uzinei de apã

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O TÂ R Â R E

privind aprobarea trecerii în proprietatea privată a Municipiului Oradea a cotei de 529/10.729 mp. teren identificat cu nr. topo 7656 înscris în CF nr. 1106 Oradea, situat în Oradea, str.

Clujului în vecinătatea uzinei de apa

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.1616 din 15 ianuarie 2004 prin care Administrația Patrimoniului Imobiliar propune aprobarea trecerii în proprietatea Municipiului Oradea a cotei de 529/10.729 mp. teren identificat cu nr. topo 7656 înscris în CF nr. 1106 Oradea, situat în Oradea, str. Clujului în vecinătatea uzinei de apa

Terenul menționat este luat în studiu în vederea lotizării, pentru atribuire în baza Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personala.

Conform CF nr. 1106 Oradea cota de 529/10.729 mp. din terenul identificat cu nr. topo 7656 este în proprietatea unor persoane fizice cu titlu de cumpărarea din anul 1938

Pentru cota de 10.200/10.729 mp din terenul identificat cu nr. topo 7656 s-a eliberat titlul de proprietate nr.3444/2000, care s-a operat la CF; diferența de 529/10.729 mp teren nu a fost revendicata de foștii proprietari sau moștenitorii acestora.

În vederea reglementarii folosinței faptice este necesara actualizarea situației juridice a terenului.

In baza art.18 aliniatul 3 din Legea nr.18/1991 republicata privind fondul funciar,

Ținând cont de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica și regimul juridic al acesteia,

In temeiul art.38 alin(2) lit.f) și art.46 alin.(2), din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o ta r aș t e:

Art.1. Se aproba trecerea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a cotei de 529/10.729 mp. teren identificat cu nr. topo 7656 înscris în CF nr. 1106 Oradea, situat în Oradea, str. Clujului în vecinătatea uzinei de apa.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Patrimoniului Imobiliar.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunica cu:

  • - Administrația Patrimoniului Imobiliar

  • - Serviciul Administrare Domeniu Public și Privat

  • - Serviciul Juridic

  • - Judecătoria Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Bârsan Ioan

Oradea, 29 ianuarie 2004                                     CONTRASEMNEAZĂ

Nr.28.                                                      SECRETAR

Florian Dacin