Hotărârea nr. 27/2004

privind aprobarea trecerii in proprietatea privata a Municipiului Oradea a terenului cu nr. cadastral 4813 in suprafata de 980 mp. si nr.cadastral 4814 in suprafata de 1897 mp.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea trecerii în proprietatea privată a Municipiului Oradea a terenului cu nr. cadastral 4813 în suprafață de 980 mp. si nr.cadastral 4814 in suprafață de 1897 mp.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.1617 din 15.01.2004 prin care Administratia Patrimoniului Imobiliar propune aprobarea trecerii în proprietatea privată a Municipiului Oradea a terenului cu nr.cadastral 4813 în suprafață de 980 mp. si nr.cadastral 4814 in suprafață de 1897 mp .

In baza art.18 aliniatul 3 din Legea nr. 18/1991 republicată privind fondul funciar,

Ținând cont de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, In temeiul art.38 alin.(2) lit.f) si art.46 alin.(2), din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă s t e:

Art. 1. Se aprobă trecerea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a terenului cu nr. topo 6569/2 înscris în CF nr. 6150 Oradea.

Art. 2. Se aprobă constituirea nr. cadastral 4813 :48'

4 Oradea astfel:

Nr. cadastral constituit

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

Nr. CF în care este înscris nr. topo

Suprafața de teren înscrisă în CF

- mp-

Suprafața ce se dezlipește din nr. Topo și se constituie nr. cadastral -mp-

Supraf. ce rămâne înscrisă în nr. topo -mp-

4813

6569/2

CF 6150

2877

980

1.897

4814

Oradea

1897

-

TOTAL

2.877

-

Art.3

1. Se aprobă planul cadastra

de încadrare și delimitare a bunului imobil cu nr. cadastrale

4813 :4814 Oradea :

Număr cadastral al bunului imobil

Suprafața -mp-

Proprietar

Observații

4813

980

Municipiul

Legea 213/1998

4814

1897

Oradea

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încred

intează Administratia

Patrimoniului Imobiliar.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Administrația Patrimoniului Imobiliar

  • - Serviciul Patrimoniu

  • - Serviciul Juridic

  • - Judecătoria Oradea

    PRESEDINTE DE SEDINTĂ Bârsan Ioan


    Oradea, 29 ianuarie 2004

    Nr.27.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin