Hotărârea nr. 22/2004

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare casa str. Apateului, nr. topo 3156 – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare casa str. Apateului, nr. topo 3156 - Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr. 53206 din data de 22 ianuarie 2004, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare casa str. Apateului, nr. topo 3156 -Oradea.

Terenul in suprafata de 3654 mp identificat cu nr. topo 3156 inscris in CF nr.2678 - Oradea, se află in proprietatea beneficiarului Popescu Ana.

Ținând seama de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 401/2003,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În baza art.38 alin. 2 lit. c), k) și r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Amplasare casa str. Apateului, nr. topo 3156 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si regulamentul aferent, conform documentatiei tehnice anexate:

  • - construire 2 case de locuit regim de inaltime S+P+M

  • - accesul la constructie se realizeaza din strada Apateului pe un drum cu servitute de trecere

  • - POT = 14%

  • - CUT = 0.19.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • - Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu, prin grija Biroul Avizări Planuri Urbanistice

CMUAT.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Bârsan Ioan

Oradea, 29 ianuarie 2004

Nr.22.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin