Hotărârea nr. 207/2004

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a indicatorilor economico-financiari, a organigramei si numarului de angajati pe anul 2004 la Societatea comerciala Electrocentrale SA Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a indicatorilor economico-financiari, a organigramei și numărului de angajați pe anul 2004 la Societatea comercială Electrocentrale SA Oradea.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.60042 din data de 16 februarie 2004 întocmit de către Direcția finanțe locale, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a indicatorilor economico-financiari precum și a numărului de angajați și a organigramei pe anul 2004 la regiile autonome din subordinea Consiliului Local și la la S.C. Electrocentrale Oradea S.A., la care Consiliul Local Oradea este unic acționar,

Conform art.15 alin.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 45/2003, privind finanțele publice locale,

Ținând seama de Ordinul nr. 2.121 din 23 octombrie 2001 privind modul de intocmire a bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2002 la regiile autonome, societatile/companiile nationale, societatile comerciale, la care statul este actionar majoritar, precum si la agentii economici monitorizati conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, nominalizati in lista aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 866/2001,

Văzând dispozițiile Ordonantei Guvernului nr. 64 din 30 august 2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome,

Potrivit ORDONANTEI DE URGENTA nr. 79 din 31 mai 2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar,

În baza art. 38 alin (2) lit.d și art. 46 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, programul de investiții, indicatorii economico-financiari precum și a organigramei și numărului de angajați a pe anul 2004 la Societatea comercială Electrocentrale SA Oradea, conform anexelor 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Societatea comercială Electrocentrale SA Oradea Direcția Finanțe locale.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Direcția Finanțe locale,

  • -  Societatea comercială Electrocentrale SA Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Bârsan Ioan

Oradea, 26 februarie 2004

Nr.207.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin

S.C. ELECTROCENTRALE S.A.
ORADEAAnexa 1
la HCL nr.207/26.02.2004
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2004
mil.lei
Nr.rd.Buget AprobatPropunere%
20032004
I"VENITURI TOTALE, din care:"1"1,617,333""1,710,000"105.73
( rd.2 + rd.12 + rd.13 )
1"Venituri din exploatare, din care:"2"1,602,012""1,709,650"106.72
a)Venituri din activitatea de bază3"1,326,086""1,320,400"99.57
Energie termică "843,768""762,700"90.39
Cantitategcal "1,069,073""959,350"89.74
Preţ mediu vânzarelei/Gcal "789,252""795,000"100.73
Energie electrică "482,318""557,700"115.63
CantitateMWh "290,858""311,520"107.10
Preţ mediu vânzarelei/MWh "1,658,259""1,790,254"107.96
b)Venituri din alte activităţi4"20,488""60,000"292.85
c)"Venituri din surse bugetare, din care:"5"255,438""329,250"128.90
- subvenţii pe produse şi activităţi6
- subvenţii pentru acoperirea difer.preţ şi tarif7"255,438""329,250"128.90
- transferuri8
- prime acordate de la bugetul statului9
- alte sume primite de la bugetul de stat10
d)Venituri din fonduri speciale11
2Venituri financiare12"15,321"3502.28
3Venituri extraordinare13
II"CHELTUIELI TOTALE, din care:"14"1,612,000""1,707,334"105.91
( rd.15 + rd.35 + rd.36 )
1"Cheltuieli pentru exploatare total, din care:"15"1,567,000""1,667,334"106.40
a)Cheltuieli materiale din care:16"1,142,055""1,295,164"113.41
Combustibil "878,787""978,890"111.39
Reparaţii "80,011""101,456"126.80
Alte chelt.materiale "183,257""214,818"117.22
b)"Cheltuieli cu personalul, din care:"17"330,739""267,747"80.95
-salarii brute18"242,315""199,960"82.52
-contribuţie asigurări sociale de stat19"61,251""45,991"75.09
-ajutor şomaj20"8,481""5,999"70.73
- contribuţie asigurări sociale pentru sănătate21"16,962""13,997"82.52
-"alte cheltuieli cu personalul, din care: "22"1,730""1,800"104.05
- fond special de solidaritate socială23"1,730""1,800"104.05
" - alte impozite, taxe vărsăminte asimilate"240
c)Cheltuieli de exploatare privind amortizarea25"70,120""60,750"86.64
d)Cheltuieli prev.de art.28 din L.bug.stat 507/200326"2,400""3,500"145.83
din care: transferuri şi subvenţii27
e)Cheltuieli de protocol28
f)Cheltuieli reclamă şi publicitate29
g)Cheltuieli cu sponsorizarea30
h)Tichete de masa31 "18,673"
i)"Alte cheltuieli, din care:"32"21,686""21,500"99.14
- taxa de dezvoltare33"8,300""7,200"86.75
- impozite şi taxe locale34"3,190""1,000"31.35
2Cheltuieli financiare35"45,000""40,000"88.89
3Cheltuieli extraordinare36
IIIREZULTATUL BRUT 37"5,333""2,666"49.99
IV.ALTE SUME DEDUCTIBILE STAB.POTR.LEGII38
din care: fond de rezerva39
V.ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PREC.40
VI.IMPOZIT PE PROFIT41"1,333"66649.92
VII.PROFITUL DE REPARTIZAT (O.G. 64/2001)42"4,000""2,000"
din care:
a)Rezerve legale43
b)Acoperirea pierderilor contab.din anii precedenţi44
c)"Alte rezerve constituite ca surse proprii finanţare,"
"aferente profitului rezultat din vânzări active, resp."
af.facilităţilor fiscale la impozitul pe profit45
d)Alte repartizări prevăzute de lege46
e)Până la 10% pt.participarea salariaţilor la profit47400200
f)Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau"2,000""1,000"
"local, în cazul R.A.,ori dividende în cazul soc.naţ.,"
comp.naţ.şi societăţilor cu capital integral sau
majoritar de stat48
g)Profitul nerepartizat pe dest.prevăzute la lit.a)-f)49"1,600"80049.99
VIII."SURSE DE FINANŢ. A INVESTIŢIILOR, din care:"50"163,120""80,750"49.50
1Surse proprii51"70,120""60,750"86.64
2Alocaţii de la buget 52"13,000"00.00
3Credite bancare53
- interne54
- externe55
4Alte surse56"80,000""20,000"25.00
IX."CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:"57"163,120""80,750"49.50
1"Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului"58"163,120""80,750"49.50
2Rambursări rate aferente creditelor pt.investiţii59
- interne60
- externe61
X."REZERVE, din care:"62
I. Rezerve legale63
II. Rezerve statutare64
III. Alte rezerve65
XI.DATE DE FUNDAMENTARE66
1Venituri totale 67"1,617,333""1,710,000"105.73
2Costuri aferente volumului de activitate68"1,612,000""1,707,334"105.91
3Nr.prognozat de personal la finele anului69"1,316""1,304"99.09
4"Nr.mediu personal total, din care:"70"1,406""1,304"92.75
5Fond de salarii:71"242,315""199,960"82.52
a)fondul de salarii pt. disponibilizări72"15,000"0.00
b)fond de salarii aferent conducătorului ag.ec.
"potrivit art.7(1) din OUG 79/2001, din care:"73550585106.36
" - sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de"
" natura salariala, potriv.art.7(2) OUG 79/2001"74183195106.56
" - premiul anual, potriv.art.7(4) OUG 79/2001"75
c)fond salarii aferent personalului angajat pe baza
de contract individual de muncă76"226,285""198,925"87.91
6Venit mediu brut77"13,421,412""12,712,487"94.72
7Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers)(rd.67/rd.70)-în preţuri curente78"1,150,308""1,311,350"114.00
8Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers)(rd.67/rd.70)-în preţuri comparabile79
9Productivitatea muncii pe total personal mediu
(unităţi fizice/nr.pers.)80
10Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale81997998100.17
cheltuieli totalex 1000
venituri totale
11Plăţi restante - total82"155,000""150,000"96.77
- preţuri curente83
- preţuri comparabile84
(rd.83 x indicele de creştere a preţ.prognozat)
12Creanţe restante - total85"243,000""240,000"98.77
- preţuri curente86
- preţuri comparabile87
(rd.86 x indicele de creştere a preţ.prognozat)
--------------------------------------------------------------------------------
SC ELECTROCENTRALE ORADEA SA Anexa nr.2
la HCl nr.207/26.02.2004
INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI
MIL. LEI
NR. CRT.INDICATORIformulaUM buget aprobat 2003propuneri buget 2004% col 5/col3
0123456
1profit brutmil.lei"5,333""2,666"49.99
2venituri din exploataremil.lei"1,602,012""1,709,650"106.72
3cheltuieli de exploataremil.lei"1,567,000""1,667,334"106.40
4rezultatul exploatariimil.lei"35,012""42,316"120.86
5nr. mediu personal mil.lei"1,406""1,304"92.75
6cheltuieli cu personalulmil.lei"330,739""267,747"80.95
7fond de salarii af. personalului angaj pe baza de contr. individ. de muncamil.lei"226,285""198,925"87.91
8cheltuieli totalemil.lei"1,612,000""1,707,334"105.91
9venituri totalemil.lei"1,617,333""1,710,000"105.73
10castig mediu lunarmil.lei/pers13.4212.7294.79
11indicele de creştere salarială%-94.79
12indicele de creştere a productivităţii muncii%-114.00
INDICATORI DE PERFORMANTA
13productivitatea medie lunara a munciivenituri totalemil.lei/pers /luna95.86109.28114.00
nr. mediu de personalx12*
14rata profitului brutprofit brut x 100%0.330.16"48,48"
venituri totale
15rata rentabilitatii exploatariirezultatul exploatarii x 100%2.162.47114.31
venituri totale
16ponderea chelt. cu pers. în cheltuielile de exploatarecheltuieli cu personalul x 100%21.1116.0676.08
total cheltuieli de exploatare
17cheltuielile totale la 1000 lei venituri totalecheltuieli totale x 1000 %997998100.17
venituri totale
OBIECTIVE SI PROGRAME
18plati restante catre bugetmil lei15515096.77
19obligatii totale fata de creditori (cu exceptia SC Termoelectrica Bucuresti) mai vechi de 30 zileplati restante/venituri totale*100%9.588.7791.53
20creante restante mai vechi de 30 zilecreante restante/venituri totale *100%15.0214.0493.41
Plăţi restante155000150000
Creanţe restante243000240000