Hotărârea nr. 206/2004

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a indicatorilor economico-financiari, a organigramei si numarului de angajati pe anul 2004 la Regia autonoma Oradea transport local.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL


H O T Ă RÂ R E privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a indicatorilor economico-financiari, a organigramei și numărului de angajați pe anul 2004 la Regia autonomă Oradea transport local.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.60042 din data de 16 februarie 2004 întocmit de către Direcția finanțe locale, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a indicatorilor economico-financiari precum și a numărului de angajați și a organigramei pe anul 2004 la regiile autonome din subordinea Consiliului Local și la la S.C. Electrocentrale Oradea S.A., la care Consiliul Local Oradea este unic acționar,

Conform art.15 alin.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 45/2003, privind finanțele publice locale,

Ținând seama de Ordinul nr. 2.121 din 23 octombrie 2001 privind modul de intocmire a bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2002 la regiile autonome, societatile/companiile nationale, societatile comerciale, la care statul este actionar majoritar, precum si la agentii economici monitorizati conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, nominalizati in lista aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 866/2001,

Văzând dispozițiile Ordonantei Guvernului nr. 64 din 30 august 2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome,

Potrivit ORDONANTEI DE URGENTA nr. 79 din 31 mai 2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar,

În baza art. 38 alin (2) lit.d și art. 46 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, programul de investiții, indicatorii economico-financiari precum și a organigramei și numărului de angajați a pe anul 2004 la Regia autonomă Oradea transport local, conform anexelor 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Regia autonomă Oradea transport local și Direcția Finanțe locale.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Direcția Finanțe locale,

  • -  Regia autonomă Oradea transport local.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Bârsan Ioan


Oradea, 26 februarie 2004

Nr.206


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin

Anexa 1
REGIA AUTONOMA ORADEA TRANSPORT LOCALla HCL nr.206/26.02.2004
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2004
IndicatoriNr.AprobatPrevederiProcent
rândanan %
20032004(col.3/col.2)
01234
" I. VENITURI TOTALE, din care: "1172640206800119.79
(rd.2 + rd.12 + rd.13)
1. Venituri din exploatare 2168040205800122.47
din care:
a) Venituri din activitatea de bază3102620105750103.05
b) Venituri din alte activitati 4611013550221.77
" c) Venituri din surse bugetare, din care:"55931086500145.84
- subventii pe produse si activităţi63603047500131.83
- subventii pentru acoperirea diferenţelor de pret şi tarif72328039000167.53
- transferuri 8
- prime acordate de la bugetul statului9
- alte sume primite de la bugetul de stat*10
d) Venituri din fonduri speciale* 11
2. Venituri financiare 121600100062.50
3. Venituri exceptionale 1330000.00
"II. CHELTUIELI TOTALE, din care: "14172112204800118.99
(rd.15 + rd.37 + rd.38)
" 1. Cheltuieli pentru exploatare total, din care:"15171212199800116.70
" a) Cheltuieli materiale, din care: "165340058160108.91
- cheltuieli cu materiale consumabile3000031610105.37
- cheltuieli cu energia si apa2200025000113.64
- alte cheltuieli materiale14001550110.71
" b) Cheltuieli cu personalul, din care:"177383578080105.75
- salarii brute 185300057000107.55
- contributie asigurari sociale de stat19129851254096.57
- ajutor somaj 201855171092.18
" - contributie asig. soc. pt. sănătate, conform Legii nr. 145/1997"2137103990107.55
" - alte cheltuieli cu personalul, din care:"2220202840140.59
" - fond special de solidaritate socială pt.pers. cu handicap, conform O.U.G. Nr. 102/1999"230806
" - fond special de sustinere a învăţământului de stat,conform O.G. Nr.75/1999"24
- cheltuieli prevazute de art.28 din Legea bugetului de stat nr.507/2003251140
- fond special conform Legii nr.346/2002265285107.55
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele26736019500264.95
d) Cheltuieli de protocol 27210500.00
e) Cheltuieli reclama si publicitate28220250113.64
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 29
g) Tichete de masa 309250900097.30
" h) Alte cheltuieli, din care: "312714534800128.20
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale 32
- redeventa din concesionarea bunurilor publice33
- cheltuieli cu lucrări si servicii executate de terţi34256451480057.71
" - cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsaminte asimilate"3515001500100.00
- alte cheltuieli de exploatare3618500
2. Cheltuieli financiare 3730050001666.67
3. Cheltuieli exceptionale 386000.00
III. REZULTAT BRUT-(profit/pierdere)395282000378.79
"IV.ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: "
-fond de rezevă4026100378.79
V. ACOPERIREA PIERDERILOR FISCALE DIN ANII PRECEDENTI 41
VI. IMPOZIT PE PROFIT 42126475375.79
"VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit OG nr.64/2001), din care: "434021525379.73
a) Rezervele legale 4426100378.79
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 45
"c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare, aferente profitului rezultat din "
" vanzari de active, respectiv aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit "46
d) Alte repartizari prevazute de lege*47
e) Pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit4838143379.80
" f) Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local , in cazul regiilor autonome, ori "
"dividende în cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital "
integral sau majoritar de stat 49188713379.80
g) Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la lit.a) - f) 50150569379.13
"VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: "515341071269133.44
1. Surse proprii 52751020069267.23
2. Alocatii de la buget 534590051200111.55
3. Credite bancare 5400
- interne 55
- externe 56
4. Alte surse* 57
"IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: "585341071269133.44
" 1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului"595341071269133.44
2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii6000
- interne 61
- externe 62
" X. REZERVE, din care: "6326100378.79
I. Rezerve legale 6426100378.79
II. Rezerve statutare 65
III. Alte rezerve**** 66
XI. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale 67172640206800119.79
2. Costuri aferente volumului de activitate68172112204800118.99
3. Nr. prognozat de personal la finele anului 69700700100.00
4. Nr. mediu personal total70700700100.00
" 5. Fond de salarii, din care: "715300057000107.55
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 7200
" b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr.79/2001, din care"73480560116.67
" - sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001 "74150168112.00
" - premiul anual, potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001"753043143.33
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca 765193256152108.13
6. Castigul mediu lunar pe salariat***** 776.186.68108.09
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/ persoana) (rd.67/rd.70) - in preţuri curente78246.63295.43119.79
8. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli totale / venituri totale X 1000) 79996.94990.3399.34
9. Plati restante - total****** 8017001700100.00
- preturi curente 8117001700100.00
- preturi comparabile (rd.81 x indicele de crestere a preturilor prognozat)82
10. Creante restante - total****** 8322002200100.00
- preturi curente 8422002200100.00
- preturi comparabile (rd.84 x indicele de crestere a preturilor prognozat)8500
--------------------------------------------------------------------------------
REGIA AUTONOMĂ ORADEA TRANSPORT LOCALAnexa 2
la HCL nr.206/26.02.2004
INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI
MIL. LEI
NR. CRT.INDICATORIformulaUMcf buget aprobat 2002cf propuneri buget 2003% col 5/col4
0123457
1profit brutmil.lei528"2,000"378.79
2venituri din exploataremil.lei"168,040""205,800"122.47
3cheltuieli de exploataremil.lei"171,212""199,800"116.70
4rezultatul exploatariimil.lei"-3,172""6,000"
5nr. mediu personal mil.lei700700100.00
6cheltuieli cu personalulmil.lei"73,835""78,080"105.75
7fond de salarii af. personalului angaj pe baza de contr. individ. de muncamil.lei"51,932""56,152"108.13
8cheltuieli totalemil.lei"172,112""204,800"118.99
9venituri totalemil.lei"172,640""206,800"119.79
10castig mediu lunarmil.lei/pers6.196.69108.13
11indicele de creştere salarială%108.13
12indicele de creştere a productivităţii muncii%119.79
INDICATORI DE PERFORMANTA
13productivitatea munciivenituri totalemil.lei/pers 246.63295.43119.79
nr. mediu de personal
14rata profitului brutprofit brut x 100%0.310.97316.22
venituri totale
15rata rentabilitatii exploatariirezultatul exploatarii x 100%2.90
venituri totale
16ponderea chelt. cu pers. în cheltuielile de exploatarecheltuieli cu personalul x 100%43.1239.0890.62
total cheltuieli de exploatare
17cheltuielile totale la 1000 lei venituri totalecheltuieli totale x 1000 %99799099.34
venituri totale
OBIECTIVE SI PROGRAME
18plati restante catre buget ( mai vechi de 30 de zile )mil lei000.00
19plati restante catre alţi creditori ( mai vechi de 30 de zile )mil lei"1,700""1,700"100.00
20creanţe restante ( mai vechi de 30 de zile )mil lei"2,200""2,200"100.00