Hotărârea nr. 204/2004

privind acordarea avizului de principiu pentru proiectul intitulat „ Program de instruire in domeniul managementului proiectelor cu finantare externa ”, depus in cadrul Programului Initiative Locale LIP al Fundatiei Carpatica – Fondul de Dezvoltare a Eur

ROMÂNIA                                                  --------------

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE                      _____________

privind acordarea avizului de principiu pentru proiectul intitulat „ Program de instruire in domeniul managementului proiectelor cu finantare externa ”, depus in cadrul Programului Initiative Locale LIP al

Fundației Carpatica - Fondul de Dezvoltare a Euroregiunii Carpatice

Analizând Raportul de specialitate nr.59145 din data de 11 februarie 2004, întocmit de către Compartimentul Dezvoltare Economică Locală și Integrare Europeană prin care se solicită Consiliului local al municipiului Oradea acordul de principiu pentru proiectul intitulat „ Program de instruire in domeniul managementului proiectelor cu finantare externa ”, depus in cadrul Programului Initiative Locale LIP al Fundatiei Carpatica - Fondul de Dezvoltare a Euroregiunii Carpatice,

Scopul programului de finantare intitulat Programul Initiative Locale lansat de Fundatia Carpatica - Fondul de Dezvoltare a Euroregiunii Carpatice, este acela de a stimula dezvoltarea capitalului social local,

In cadrul sub-programului Dezvoltare comunitara si dezvoltarea capacitatii institutionale a organizatiilor nonguvernamentale si a administratiei publice locale, Primaria municipiului Oradea depune proiectul intitulat „Program de instruire in domeniul managementului proiectelor cu finantare externa ”.

Scopul principal al proiectului este imbunatatirea capacitatii de absorbtie a institutiilor din Administratia Publica, pentru finantarile externe. Activitățile incluse în proiect se încadrează în patru obiective distincte:

  • (1) . Cresterea capacitatii institutiilor din Administratia Publica de elaborare a proiectelor cu finantare externa;

  • (2) . Cresterea capacitatii institutiilor din Administratia Publica de implementare a proiectelor cu finantare externa;

  • (3) . Consolidarea relatiilor inter-institutionale intre organizatiile si institutiile din Euroregiunea Bihor-Hajdu-Bihar.

Bugetul total al proiectului este de 7.440 USD, din care finantare din partea Fundatiei Carpatica - Fondul de Dezvoltare a Euroregiunii Carpatice: 4.190 USD (56,3 %), restul de 3.250 USD (43,6 %) fiind asigurati prin cofinantare de catre Primaria municipiului Oradea, reprezentand cofinantare in natura, adica: cheltuieli legate de salarii; cheltuieli administrative: cheltuieli cu iluminatul, chirie spatii, telefoane, fax, internet si consumabile, toate pe intreaga durata a proiectului (6 luni). Administrarea bugetului se va face de catre aplicantul principal, Primaria municipiului Oradea.

În baza art. 38 alin (2) lit.c, d, x și y și art. 46 alin.3 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acordă avizul de principiu pentru proiectul intitulat „Program de instruire in domeniul managementului proiectelor cu finantare externa”, depus in cadrul Programului Initiative Locale LIP al Fundatiei Carpatica - Fondul de Dezvoltare a Euroregiunii Carpatice.

Art.2. Se aprobă contributia Primariei municipiului Oradea in valoare de 3.250 USD, reprezentand contributie in natura in procent de 43,6 % din bugetul total de 7.440 USD.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Dezvoltare Economică Locală și Integrare Europeană.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Compartimentul Dezvoltare Economică Locală și Integrare Europeană,

  • -  Direcția Finanțe locale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Bârsan Ioan

Oradea, 26 februarie 2004

Nr. 204


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin