Hotărârea nr. 202/2004

privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul “Refacere retele energie termica, apa calda menajera, apa rece si contorizare energie termica, apa calda menajera si apa rece – la Grup Scolar “Mihai Viteazu” str. Poienitei nr. 25”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul “Refacere retele energie termica, apa calda menajera, apa rece si contorizare energie termica, apa calda menajera si apa rece - la Grup Școlar “Mihai Viteazu” str. Poieniței nr. 25”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.3902 din 16 februarie 2004 prin care Administrația Patrimoniului Imobiliar propune aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul “Refacere retele energie termica, apa calda menajera, apa rece si contorizare energie termica, apa calda menajera si apa rece - la Grup Scolar “Mihai Viteazu” str. Poienitei nr. 25”

Având în vedere faptul că documentațiile tehnico-economice aferente lucrărilor de reparații capitale noi se aprobă de către Consiliile Locale conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr.45/2003, privind finanțele publice locale,

Analizând prevederile art.38 alin. (2) lit.m si ale art.46 alin.(2) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Art.1 Se aprobă studiul de fezabilitate pentru realizarea obiectivului “Refacere retele energie termica, apa calda menajera, apa rece si contorizare energie termica, apa calda menajera si apa rece, la Grup Scolar “Mihai Viteazu” str. Poienitei nr. 25”

Caracteristici principale și indicatori tehnico-economici ai obiectivului :

Ordonator principal de credite : Consiliul Local al municipiului Oradea

Beneficiar : Administrația Patrimoniului Imobiliar

Valoare totală a lucrării :         2.649.363,00 mii lei

din care construcții + montaj 2.403.800,00 mii lei.

Eșalonarea lucrării (INV/C+M) :

Anul 1..................................................2.469.363,00 mii lei

din care C+M........................................2.403.800,00 mii lei.

Art.2 Finanțarea obiectivului de lucrări de reparații se va face pe seama creditelor bugetare aprobate, în condițiile legii, prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Administrației Patrimoniului Imobiliar.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Patrimoniului Imobiliar.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Administrația Patrimoniului Imobiliar,

  • -  Grupul școlar „Mihai Viteazu” Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Bârsan Ioan


Oradea, 26 februarie 2004.

Nr.202.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin