Hotărârea nr. 2/2004

Privind aprobarea Raportului de activitate si al Obiectivelor pe termen scurt al Institutiei Arhitectului Sef din cadrul Primariei municipiului Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea Raportului de activitate și al Obiectivelor pe termen scurt al Instituției Arhitectului Șef din cadrul Primăriei municipiului Oradea.

Analizând Raportul de activitate nr.51628 din 15 ianuarie 2004 întocmit de către Arhitectul Șef al municipiului Oradea, pentru perioada anului 2003,

În baza art. 38 alin (2) lit.k și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică

locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Raportul de activitate pentru perioada anului 2003 și Obiectivele pe termen scurt al Instituției Arhitectului Șef din cadrul Primăriei municipiului Oradea, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Arhitectul Șef al municipiului Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Arhitectul Șef al municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Bârsan Ioan

Oradea, 29 ianuarie 2004

Nr.2.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin