Hotărârea nr. 198/2004

privind aprobarea pretului de vanzare rezultat din negocierea directa a terenului cu nr. cadastral 3533, inscris in CF nedefinitiv nr.2651 Oradea, in suprafata de 155 mp, situat in Oradea, str. Magnoliei

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a terenului cu nr. cadastral 3533, înscris în CF nedefinitiv nr.2651 Oradea, în suprafață de 155 mp, situat în Oradea, str. Magnoliei

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.3995 17 februarie 2004 prin care Administrația Patrimoniului Imobiliar propune aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a terenului cu nr. cadastral 3533, înscris în CF nedefinitiv nr.2651 Oradea, în suprafață de 155 mp, situat în Oradea, str. Magnoliei,

Având în vederea prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.4/2001, privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al municipiului Oradea,

În temeiul Legii 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În baza art. 38 alin.(2) lit. "f", "h", art. 46 alin.(2), art. 121 și art. 123 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă prețul de vânzare în sumă de 4.650 euro, fără T.V.A, repectiv 30 EUR/m2 fără T.V.A, în condițiile stabilite prin Nota de negociere nr.3684/12.02.2004, pentru terenul situat în Oradea, str. Magnoliei, având nr.cadastral 3533 Oradea, înscris în CFNDF nr.2651 Oradea, în suprafață de 155 mp, în favoarea numitului Kovacs Istvan.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Patrimoniului Imobiliar.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Administrația Patrimoniului Imobiliar,

 • - d-l Kovacs Istvan

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Bârsan Ioan

Oradea, 26 februarie 2004.

Nr.198.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

R E G U L A M E N T

DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

CAPITOLUL I : DISPOZIȚII GENERALE

SECȚIUNEA I: Definirea, natura juridică și principiile de organizare și funcționare ale Consiliului local.

Art.1. Consiliul local al municipiului Oradea (în continuare - "Consiliul") este autoritate a administrației publice locale prin care se realizează autonomia locală, în numele și interesul legitim ale colectivității locale la nivelul administrativ - teritorial al municipiului Oradea.

Art.2. (1.) Consiliul este autoritate administrativă, deliberativă, autonomă.

(2.) Autonomia Consiliului se exercită numai în cadrul legii.

Art.3. (1.) Organizarea și funcționarea Consiliului se fundamentează pe următoarele principii de drept:

 • a) autonomia locală;

 • b) descentralizarea serviciilor publice;

 • c) eligibilitatea autorităților administrației publice locale;

 • d) legalitatea autorităților publice locale și a activităților acestora;

 • e) consultarea cetățenilor în soluționarea problemelor locale de interes deosebit.

(2.) Aplicarea principiilor prevăzute la alin.(1) nu poate aduce atingere caracterului de stat național, suveran, independent, unitar și indivizibil a României.

SECȚIUNEA a II-a : Scopul și raporturile consiliului cu alte autorități ale administrației publice

Art.4. Consiliul are drept scop:

 • a) organizarea și funcționarea administrației publice locale la nivelul administrativ - teritorial al municipiului Oradea;

 • b) rezolvarea și gestionarea, în nume propriu și sub responsabilitatea sa, a problemelor de interes public local, în numele și interesul legitim ale colectivității locale;

Art.5. (1.) Consiliul nu este subordonat vreunei autorități a administrației publice.

(2.) Raporturile Consiliului cu alte autorități ale administrației publice sunt raporturi de colaborare.

CAPITOLUL II : COMPONENȚA, CONVOCAREA ȘI CONSTITUIREA CONSILIULUI

SECȚIUNEA I : Componența Consiliului local

Art.6. Consiliul local se compune din consilieri locali, aleși și validați, potrivit legii.

Art.7. (1.) Consiliul este compus din 27 membri.

(2.) Numărul membrilor consiliului este stabilit prin Ordin al Prefectului județului Bihor, potrivit legii.

Art.8. În caz de descompletare a numărului consilierilor prevăzut de lege, Consiliul se completează în maximum 30 de zile de la data descompletării sale, cu respectarea prevederilor legale și cele ale prezentului regulament.

SECȚIUNEA a II-a : Convocarea consilierilor aleși în ședința de constituire a consiliului

Art.9. Consilierii locali aleși se convoacă, în ședință de constituire a Consiliului, de către Prefectul județului Bihor, iar constituirea Consiliului local are loc în termen de 20 de zile de la data alegerilor locale.

Art.10. La ședința de constituire a Consiliului este convocat Primarul nou ales al municipiului Oradea, chiar dacă procedura de validare a acestuia nu a fost finalizată.

SECȚIUNEA a IlI-a : Desfășurarea lucrărilor ședinței de constituire a Consiliului

Art.11. La ședința de constituire a Consiliului participă, de drept,:

 • a) Consilierii locali (în continuare - "consilieri") aleși;

 • b) Prefectul Județului Bihor sau reprezentantul său, legal desemnat;

 • c) Primarul nou ales al municipiului Oradea;

 • d) Secretarul municipiului Oradea.

Art.12. Absența consilierilor locali aleși de la ședința de constituire a Consiliului este motivată în următoarele situații:

 • a) boală - care a necesitat spitalizarea sau a făcut imposibilă prezența acestora;

 • b) lipsesc din localitate - fiind plecați în străinătate, în interes de serviciu;

 • c) evenimente de forță majoră.

Art.13. (1.) Ședința este legal constituită dacă sunt prezenți cel puțin două treimi din numărul consilierilor aleși.

 • (2) . In cazul in care nu se poate asigura aceasta majoritate, peste 3 zile se va organiza o noua ședința. In acest scop prefectul va emite un nou ordin de convocare. Daca nici de aceasta data nu se prezintă cel puțin doua treimi din numărul consilierilor declarați aleși de către biroul electoral de circumscripție, prefectul va face o noua convocare peste alte 3 zile, emițând in acest scop un nou ordin.

 • (3) Daca nici la a treia convocare nu se prezintă cel puțin doua treimi din numărul consilierilor declarați aleși, prefectul va dispune verificarea motivelor care au determinat neprezentarea la ședință a consilierilor absenți. Dacă absentele nu au la baza motive temeinice, prefectul va emite un ordin prin care va declara vacante locurile consilierilor declarați aleși, care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocări anterioare.

 • (4) Înainte de emiterea ordinului prevăzut la alin. (3) prefectul va verifica daca pe listele de candidați depuse de partidele politice, alianțele politice sau alianțele electorale ai căror consilieri declarați aleși au lipsit nemotivat mai sunt supleanți. In caz afirmativ, prin același ordin se va dispune organizarea unei noi ședințe de constituire la care vor fi convocați supleanții.

 • (5) Daca pe listele de candidați ale partidelor in cauza nu mai sunt supleanți sau aceștia refuza la rândul lor sa se prezinte la ședința, prefectul va dispune organizarea de alegeri pentru completarea posturilor declarate vacante potrivit alin. (3). Alegerile se vor organiza in condițiile Legii nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, in cel mult 30 de zile de la data emiterii ordinului, si la acestea vor putea participa toate partidele politice, alianțele politice sau alianțele electorale care au depus inițial liste de candidați, precum si candidații independenți care nu au fost declarați aleși la alegerile anterioare.

Art.14. Lucrările ședinței sînt deschise de prefect sau reprezentantul său.

Art.15. Secretarul municipiului prezintă consilierilor aleși pe cel mai în vârstă și pe cei mai tineri 2 dintre aceștia.

Art.16. Lucrările ședinței sînt conduse de cel mai în vârstă dintre consilierii aleși, asistat de cei mai tineri 2 dintre consilierii aleși.

Art.17. (1.)Prin grija secretarului municipiului se prezintă consilierilor aleși următoarele documente comunicate de Comisia Electorală de Circumscripție a municipiului Oradea:

 • a) Lista consilierilor aleși, inclusiv lista supleanților - după caz;

 • b) Dosarele consilierilor aleși, inclusiv ale supleanților - însoțite în caz de incompatibilitate de opțiunile scrise ale acelora dintre aceștia ce ocupă funcții care sânt, potrivit legii, incompatibile cu exercitarea mandatului de consilier local pentru funcția de consilier local sau pentru funcția incompatibilă cu funcția de consilier local;

 • c.) Dosarul primarului nou ales - însoțit, în caz de incompatibilitate, de opțiunea scrisă a acestuia pentru funcția de primar sau pentru funcția incompatibilă cu funcția de primar.

(2.) Prevederile alin.(1.) lit.c) se aplică numai dacă procedura de validare a mandatului de primar a fost finalizată.

Art.18. În cazul în care aceeași persoană a candidat atât pentru funcția de consilier cît și pentru funcția de primar, a fost aleasă în fiecare din cele două funcții, și-a exprimat opțiunea pentru funcția de primar și a fost validată în funcția de primar, funcția de consilier în care a fost aleasă devine vacantă.

Art.19. La solicitarea celui mai în vârstă consilier, se alege Comisia de Validare.

Art.20. Organizarea și funcționarea Comisiei de Validare sînt reglementate de prevederile, art.60-66 ale prezentului regulament.

Art.21. (1) La solicitarea celui mai în vârstă consilier se constituie grupurile de consilieri ;

(2.) Constituirea grupurilor de consilieri are loc potrivit Statutului aleșilor locali.

Art.22. Cel mai în vârstă consilier prezintă comisiei de Validare dosarele consilierilor aleși, inclusiv ale supleanților - după caz, însoțite de opțiunile scrise ale acelora dintre aceștia ce ocupă funcții care sînt incompatibile, potrivit legii, cu exercitarea mandatului de consilier.

Art.23. (1.)După studierea dosarelor consilierilor aleși și verificarea legalității alegerii fiecărui consilier, Comisia de Validare propune, motivat, consilierilor aleși, prezenți în ședință, validarea sau invalidarea mandatelor, după caz, potrivit legii.

(2.) În situația prevăzută de art.18., Comisia de Validare procedează conform prevederilor (alin.1)., inclusiv cu privire la validarea mandatului supleantului pentru funcția de consilier.

(3. Invalidarea alegerii unui consilier poate fi propusa de comisia de validare numai daca aceasta a constatat ca au fost încălcate condițiile de eligibilitate stabilite expres prin lege sau daca alegerea s-a făcut prin frauda electorala constatata de către biroul electoral, potrivit legii.

(4. Invalidarea mandatului se va propune si in cazurile prevăzute la alin. (2).

(5. Consilierii care lipsesc motivat de la ședința de constituire pot fi validați sau invalidați in lipsa.

 • (6) Validarea sau invalidarea mandatelor se face in ordine alfabetica, prin votul deschis al majorității consilierilor prezenți la ședința. Persoana al cărei mandat este supus validării sau invalidării nu participa la vot.

Art.24. Consilierii aleși, prezenți în ședință, se pronunță asupra mandatelor, prin validarea sau invalidarea acestora, după caz, potrivit legii.

Art.25. (1.) Consilierii ale căror mandate au fost validate depun , Jurământul, potrivit legii.

(2.) Textul jurământului este următorul : "Jur sa respect Constituția si legile tarii si sa fac cu buna-credința tot ceea ce sta in puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Oradea. Așa să-mi ajute Dumnezeu!"

(3.) Consilierii aleși și validați, care refuză să depună Jurământul sînt considerați demisionați de drept.

(4.) În situația prevăzută de (alin.3), în max.30 zile de la data producerii acesteia, va fi desemnat supleantul pentru funcția de consilier vacantă sau - după caz - se vor lua măsurile necesare pentru completarea Consiliului, prevăzute de lege.

Art.26. După depunerea Jurământului, de către consilierii reprezentând cel puțin 2/3 din numărul membrilor Consiliului, prevăzut de lege, consilierul care a condus ședința de constituire a Consiliului declară Consiliul ca fiind legal constituit.

SECȚIUNEA a IV-a: Prima ședință ordinară a Consiliului. Depunerea Jurământului de către Primar. Alegerea viceprimarilor și depunerea Jurământului de către aceștia.

Art.27. Prima ședință ordinară a Consiliului are loc în aceeași zi în care are loc ședința de constituire legală a acestuia, imediat după declararea constituirii sale legale.

Art.28. (1.) După constituirea sa legală, Consiliul alege, prin vot deschis, cu majoritatea simplă a consilierilor în funcție, președintele de ședință.

Art.29. (1.) Consiliul alege viceprimarii, prin vot secret, cu majoritatea consilierilor în funcție, dintre ei, la propunerea grupurilor de consilieri, consilierilor sau primarului.

(2.) Alegerea se face prin vot secret.

(3.) Candidații nu participă la vot.

(4.) În cazul în care nu s-a realizat majoritatea prevăzută de (alin.1), se repetă votarea, cu participarea candidaților situați pe primele două locuri. Sunt declarați aleși viceprimari primii 2 candidați care au obținut cel mai mare număr de voturi.

(5.) În caz de balotaj, se va repeta votarea, cu participarea candidaților care se găsesc în această situație.

(6. În situația în care, în caz de balotaj, nu se poate realiza majoritatea prevăzută de (alin.1), vor fi declarați aleși candidații care au obținut cel mai mare număr de voturi.

(7. Mandatul de consilier al viceprimarului numit încetează în momentul numirii acestuia.

(8. Consiliul, prin aceiași hotărâre va lua act de încetarea mandatului de consilier al viceprimarului, iar în locul acestuia va fi validat primul supleant aflat pe lista partidului politic, alianței politice sau alianței electorale respective, daca conducerea acestuia confirma în scris ca persoana în cauza mai este membru al partidului politic, alianței politice sau alianței electorale respective.

Art.30. (1.) Durata mandatului viceprimarilor este de patru ani și este egală cu durata mandatului Consiliului local.

(2.) În cazul în care mandatul Consiliului încetează înainte de expirarea duratei normale de 4 ani încetează de drept și mandatul viceprimarilor, fără vreo alta formalitate.

Art.31. Atribuțiile viceprimarilor sunt cele delegate de către primar, prin dispoziție scrisă, potrivit legii.

Art.32. Schimbarea din funcție a viceprimarilor se poate face, de către Consiliu, la propunerea motivată și scrisă a cel puțin unei treimi din numărul consilierilor, ori a primarului, prin hotărâre adoptată cu votul a cel puțin două treimi din numărul consilierilor în funcție.

Art.33. (1.) Mandatul de viceprimar încetează de drept în următoarele situații:

 • a)  demisie;

 • b)  schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială;

 • c)  imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive, cu excepția suspendării de drept;

 • d)  când se constată, după validarea mandatului, că alegerea sa s-a făcut prin fraudă electorală, alegerea sa sau orice încălcare a Legii privind alegerea autorităților publice locale ;

 • e)  a fost condamnat, prin hotărâre judecătorească, rămasă definitivă la o pedeapsă privată de libertate ,

 • f)  punerea sa sub interdicție judecătorească ;

 • g)  pierderea drepturilor sale electorale ;

 • h)  deces;

 • i)  alte situații expres prevăzute de lege-după caz-.

(2.) În situațiile prevăzute de (alin1.), Consiliul local, prin ordin, ia act de încetarea mandatului viceprimarului și alege un nou viceprimar.

Art.34. (1.) Mandatul de viceprimar se suspendă de drept în cazul în care împotriva acestuia a fost luată măsura arestării preventive.

(2.) Măsura prevăzută de (alin.1.) se comunică de către Parchet sau instanța de judecată , după caz, Consiliului local, care, prin hotărâre, constata suspendarea mandatului..

(3.) Suspendarea durează până la încetarea situației prevăzut de (alin.1.).

(4.) Dacă viceprimarul în cauză a fost găsit nevinovat, acesta are dreptul la despăgubiri (potrivit legii).

CAPITOLUL III : ATRIBUȚIILE CONSILIULUI

9

Art.35. (1.) Consiliul are inițiativă și hotărăște, cu respectarea legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sînt date, în mod expres, prin lege, în competența altor autorități publice locale sau centrale.

 • (2) Consiliul are următoarele atribuții principale:

 • a) alege din rândul consilierilor viceprimarul, respectiv viceprimarii, după caz; stabilește, în limitele normelor legale, numărul de personal din aparatul propriu;

 • b) aproba statutul comunei sau al orașului, precum și regulamentul de organizare și funcționare a consiliului;

 • c) avizează sau aproba, după caz, studii, prognoze și programe de dezvoltare economico-sociala, de organizare și amenajare a teritoriului, documentații de amenajare a teritoriului și urbanism, inclusiv participarea la programe de dezvoltare județeană, regionala, zonala și de cooperare transfrontaliera, în condițiile legii;

 • d) aproba bugetul local, împrumuturile, virările de credite și modul de utilizare a rezervei bugetare; aproba contul de încheiere a exercițiului bugetar; stabilește impozite și taxe locale, precum și taxe speciale, în condițiile legii;

 • e) aproba, la propunerea primarului, în condițiile legii, organigrama, statul de funcții, numărul de personal și regulamentul de organizare și funcționare a aparatului propriu de specialitate, ale instituțiilor și serviciilor publice, precum și ale regiilor autonome de interes local;

 • f) administrează domeniul public și domeniul privat al comunei sau orașului;

 • g) hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei sau orașului, după caz, precum și a serviciilor publice de interes local, în condițiile legii;

 • h) hotărăște vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privata a comunei sau orașului, după caz, în condițiile legii;

 • i) înființează instituții publice, societăți comerciale și servicii publice de interes local; urmărește, controlează și analizează activitatea acestora; instituie, cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege, norme de organizare și funcționare pentru instituțiile și serviciile publice de interes local; numește și eliberează din funcție, în condițiile legii, conducătorii serviciilor publice de interes local, precum și pe cei ai instituțiilor publice din subordinea sa; aplica sancțiuni disciplinare, în condițiile legii, persoanelor pe care le-a numit;

 • j) hotărăște asupra înființării și reorganizării regiilor autonome de interes local; exercita, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile acționarului la societățile comerciale pe care le-a înființat; hotărăște asupra privatizării acestor societăți comerciale; numește și eliberează din funcție, în condițiile legii, membrii consiliilor de administrație ale regiilor autonome de sub autoritatea sa;

 • k) analizează și aproba, în condițiile legii, documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților, stabilind mijloacele materiale și financiare necesare în vederea realizării acestora; aproba alocarea de fonduri din bugetul local pentru acțiuni de apărare împotriva inundațiilor, incendiilor, dezastrelor și fenomenelor meteorologice periculoase;

 • l) stabilește masurile necesare pentru construirea, întreținerea și modernizarea drumurilor, podurilor, precum și a întregii infrastructuri aparținând cailor de comunicații de interes local;

 • m) aproba, în limitele competentelor sale, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local și asigura condițiile necesare în vederea realizării acestora;

 • n) asigura, potrivit competentelor sale, condițiile materiale și financiare necesare pentru buna funcționare a instituțiilor și serviciilor publice de educație, sănătate, cultura, tineret și sport, apărarea ordinii publice, apărarea împotriva incendiilor și protecția civila, de sub autoritatea sa; urmărește și controlează activitatea acestora;

 • o) hotărăște, în localitățile cu medici sau cu personal sanitar în număr insuficient, acordarea de stimulente în natura și în bani, precum și de alte facilități, potrivit legii, în scopul asigurării serviciilor medicale pentru populație; asemenea facilități pot fi acordate și personalului didactic;

 • p) contribuie la organizarea de activități științifice, culturale, artistice, sportive și de agrement;

 • q) hotărăște cu privire la asigurarea ordinii publice; analizează activitatea gardienilor publici, politiei, jandarmeriei, pompierilor și a formațiunilor de protecție civila, în condițiile legii, și propune masuri de îmbunătățire a activității acestora;

 • r) actioneaza pentru protectia și refacerea mediului inconjurator, în scopul cresterii calitatii vietii; contribuie la protectia, conservarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice și de arhitectura, a parcurilor și rezervatiilor naturale, în conditiile legii;

 • s) contribuie la realizarea masurilor de protectie și asistenta sociala; asigura protectia drepturilor copilului, potrivit legislatiei în vigoare; aproba criteriile pentru repartizarea locuintelor sociale; infiinteaza și asigura funcționarea unor institutii de binefacere de interes local;

 • t) infiinteaza și organizeaza targuri, piete, oboare, locuri și parcuri de distractie, baze sportive și asigura buna functionare a acestora;

 • u) atribuie sau schimba, în conditiile legii, denumiri de strazi, de piete și de obiective de interes public local;

 • v) confera persoanelor fizice romane sau straine, cu merite deosebite, titlul de cetatean de onoare al comunei sau al orasului;

 • x) hotaraste, în conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau straine, cu organizatii neguvernamentale și cu alti parteneri sociali, în vederea finantarii și realizarii în comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local; hotaraste infratirea comunei sau orasului cu unități administrativ-teritoriale similare din alte tari;

y) hotaraste, în conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte autoritati ale administratiei publice locale din tara sau din strainatate, precum și aderarea la asociatii nationale și internationale ale autorităților administratiei publice locale, în vederea promovarii unor interese comune;

z) sprijina, în conditiile legii, activitatea cultelor religioase;

 • w) asigura libertatea comertului și incurajeaza libera initiativa, în conditiile legii.

 • (3) Consiliul local exercita și alte atributii stabilite prin lege.

Art.36 (1.) Consiliul exercită orice alte atribuții decât cele prevăzute de art.36, dacă sînt stabilite prin lege, ori prezentul regulament.

CAPITOLUL IV: COMISIILE CONSILIULUI

SECȚIUNEA I: Prevederi generale.

Art.37. În exercitarea atribuțiilor și desfășurarea activităților sale, Consiliul organizează următoarele comisii:

 • a) Comisia de Validare;

 • b) Comisii de specialitate pe domenii de activitate;

 • c) Comisii speciale de analiză și verificare pe perioadă determinată.

Art.38. Comisiile sunt organe interne, cu caracter tehnic, ale Consiliului.

Art.39. Comisiile sunt constituite din membri ai Consiliului.

Art.40. Componența fiecărei comisii va reflecta, pe cît posibil, configurația politică a Consiliului.

Art.41. (1.) Desemnările de candidați pentru comisii se fac de grupurile de consilieri care reprezintă aceleași partide, aliante sau coaliții de partide politice, precum și , după caz, de grupu consilierilorl independenți sau de consilierul independent.

(2.) Candidaturile depuse sunt supuse la vot, în ordinea descrescătoare a mărimilor grupurilor de consilieri care au făcut propuneri, precum și - după caz - având în vedere propunerile consilierului independent.

Art.42. Consiliul hotărăște, prin vot secret, asupra fiecărei propuneri, cu privire la fiecare comisie, cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor săi.

Art.43. Comisiile dispun, fiecare, potrivit necesităților de următoarele:

 • a) registre cu evidența proceselor verbale de ședințe - inseriate, numerotate, sigilate și ștampilate;

 • b) dulapuri - fișet - pentru păstrarea în condiții de siguranță a documentelor;

 • c) rechizite - mape de ședințe, dosare, bibliorafturi etc.

 • d. ) telefon ;

 • e. ) spațiu adecvat activității.

Art.44. Biroul propriu al Consiliului, secretarul municipiului și aparatul din subordinea acestuia, împreună cu conducerile comisiilor iau, fiecare, în limitele competențelor ce le revin potrivit legii și prezentului regulament, măsurile necesare pentru desfășurarea în bune condiții a activităților comisiilor.

Art.45. (1.) În prima sa ședință, fiecare comisie își alege, dintre membrii săi, cu votul deschis al majorității consilierilor ce o compun, câte un președinte și un secretar.

(2.) În cazul în care nu se realizează majoritatea prevăzută la (alin.1), precum și în caz de balotaj, se repetă votarea, alegerea putând fi făcută, în aceste condiții, cu votul majorității simple a celor prezenți.

Art.46. (1.) Președintele comisiei de specialitate are următoarele atribuții principale:

 • a)  asigură reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul local și cu celelalte comisii;

 • b) convoacă ședințele comisiei;

 • c)  conduce ședințele comisiei;

 • d) propune ca la lucrările comisiei să participe și alte persoane din afara acesteia, dacă apreciază că este necesar;

 • e) participă la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanță pentru comisia pe care o conduce;

 • f)   susține în ședințele de consiliu avizele formulate de comisii;

 • g) anunță rezultatul votării, pe baza datelor comunicate de secretar.

 • (2) Președintele comisiei îndeplinește orice alte atribuții referitoare la activitatea comisiei, prevăzute de lege, de regulamentul de organizare și funcționare a consiliului sau stabilite de Consiliul Local.

Art.47. (1.) Secretarul comisiei îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • a)  efectuează apelul nominal și ține evidența participării la ședințe a membrilor comisiei;

 • b) numără voturile și îl informează pe președinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri și asupra rezultatului votării;

 • c)  asigură redactarea avizelor și proceselor verbale etc.

(2.) Secretarul comisiei îndeplinește orice alte sarcini prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare a consiliului sau însărcinări stabilite de comisie sau de către președinte.

Art.48. (1.) Președinții și secretarii comisiilor se înlocuiesc reciproc, în exercitarea atribuțiilor, în cazul lipsei temporare a vreunuia din ei.

(2.) În cazul lipsei temporare atât a președinților cât și a secretarilor, atribuțiile fiecăruia dintre aceștia se îndeplinesc, cumulat, pe durata ședințelor respective, de către președinți de ședință aleși adhoc, pe durata ședințelor respective, de către membrii comisiilor, cu majoritatea simplă a celor prezenți.

Art.49. (1.) Lucrările ședințelor comisiilor se desfășoară la sediul Consiliului.

(2.) Comisiile pot exercita, după caz, unele din prerogativele lor (cercetări, verificări, anchete) în alte locuri decât cel prevăzut la (alin.1).

(3.) În toate cazurile, deliberările și adoptarea hotărârilor au loc la sediul Consiliului.

Art.50. (1.) Comisiile sunt regulamentar întrunite în ședințe dacă este prezentă maj oritatea membrilor lor.

(2.) În cazul în care prezența prevăzută de (alin.1). nu este asigurată, comisiile se convoacă în ședință, din nou, în aceeași zi, pentru ziua următoare, în aceleași condiții.

(3.) În situația prevăzută la (alin.2), comisiile sunt regulamentar întrunite în ședințe oricare este numărul membrilor prezenți.

Art.51. Ședințele comisiilor sunt, după caz, ordinare sau extraordinare, potrivit legii și prezentului regulament.

Art.52. (1.) Ședințele lucrărilor comisiilor sunt, de regulă, publice.Comisia poate hotărî ca la dezbaterile sale să fie prezente și alte persoane interesate sau reprezentanți ai mass-media.

(2.) Comisia poate hotărî ca unele ședințe sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi să se desfășoare cu ușile închise.

Art.53. În exercitarea prerogativelor lor în funcție de obiectul dezbaterilor, comisiile pot solicita informații și documente și pot adresa întrebări și formula interpelări, următorilor:

 • a) primarului, viceprimarilor;

 • b) secretarului municipiului;

 • c) șefilor serviciilor administrației publice locale;

d.) oricărei persoane din cadrul aparatului din subordinea consiliului.

Art.54. (1.) Lucrările ședințelor comisiilor se consemnează, prin grija secretarului acesteia, în procese verbale de ședințe, care se înscriu în registrele de evidență a acestora.

(2.) În procesele verbale de ședințe se vor menționa următoarele:

 • a) data, ora începerii și terminării ședinței;

 • b) membrii prezenți și absenți, motivele absenților - dacă se cunosc;

 • c) materiale propuse pentru ordinea de zi, respectiv, admise ori respinse și motivele respingerii - după caz;

 • d) natura ședințelor - ordinare sau extraordinare;

 • e) participarea la ședințe a altor persoane decât membrii comisiilor - după caz;

 • f) informații și documente solicitate, respectiv primite - după caz;

 • g) persoane întrebate și întrebări puse, respectiv răspunsurile primite - după caz;

 • h) persoane ascultate, respectiv susținerilor acestora - după caz;

 • i) dezbaterile făcute;

 • j) concluziile dezbaterilor;

 • k) măsurile adoptate, voturile exprimate;

 • l) opiniile separate - după caz;

 • m) raportorii de ședințe dacă au fost numiți;

 • n) semnăturile membrilor întruniți în ședințe.

(3.) După caz, potrivit legii, prezentului regulament și necesităților, în procesele verbale de ședințe se înscriu și alte mențiuni decât cele prevăzute de (alin.2.)

(4.) Opiniile separate se menționează, în procesele verbale și în actele redactate, la cererea expresă a celor ce le-au formulat.

(5.) Opiniile separate se motivează de cei ce le-au formulat.

(6) Președintele comisiei poate încuviința ca procesele verbale ale ședințelor să fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la ședință, cu excepția proceselor verbale întocmite în ședințele ale căror lucrări s-au desfășurat cu ușile închise.

Art.55. (1.) Comisiile se pronunță asupra celor dezbătute, prin vot.

(2.) Hotărârile se adoptă cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți, cu excepțiile prevăzute, în mod expres, de lege ori prezentul regulament.

Art.56. Votul, în comisii este, de regulă, deschis. În anumite situații comisia poate hotărî ca votul să fie secret, stabilind de la caz la caz și modalitatea de exprimare a acesteia.

Art.57. (1) Potrivit necesităților, comisiile numesc, după caz, dintre membrii lor, unul sau mai mulți raportori.

 • (2) Raportorii studiază documentele de pe ordinea de zi a ședințelor comisiilor, întocmesc și prezintă comisiilor referate, spre dezbatere și pronunțare.

Art.58. În cazul descompletării comisiilor, acestea se completează cu noi membri, în condițiile și procedurile prevăzute de prezentul regulament, pentru constituirea lor.

SECȚIUNEA a Il-a: Comisia de validare

Art.59. Comisia de Validare se organizează în ședința de constituire legală a Consiliului.

Art.60. Comisia este formată din 3-5 membri, propuși de către grupurile de consilieri, ori consilieri și după caz, de către consilieri independenți ;

Art.61. Durata mandatului Comisiei este egală cu durata mandatului Consiliului.

Art.62. (1.) Comisia are următoarele atribuții principale:

 • a) examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier, a viceprimarilor și, după caz, a locțiitorului desemnat al vicepimarului;

 • b) verifică cazurile de demisii de drept, suspendări de drept, incompatibilități și vacanțe ale funcțiilor de consilieri, viceprimari și locțiitori ai acestora, primar și locțiitor al acestuia;

 • c) propune validarea, respectiv invalidarea consilierilor și viceprimarilor.

(2.) Comisia îndeplinește orice alte atribuții decât cele prevăzute de (alin.1).,în domeniul său de activitate, potrivit legii și prezentului regulament.

Art.63. (1.) Comisia se întrunește în ședințe ori de câte ori pe ordinea de zi a ședinței în curs a Consiliului, ori a proximei ședințe a acestuia sunt prevăzute probleme de resortul acesteia.

(2.) Comisia se întrunește în ședințe, oricând, la cererea a cel puțin o treime din numărul sau de membrii.

Art.64. La lucrările ședințelor comisiei pot participa, în afara membrilor săi, persoanele menționate la art. 52 precum și următoarele categorii de persoane:

 • a) persoane a căror audiere sau ascultare comisia o consideră necesară ori utilă - pe durata audierii ori ascultării;

 • b) colaboratori de proiecte de hotărâri ori propuneri de resortul comisiei - pe durata prezentării și susținerii acestora.

Art.65. În situația descompletării numărului membrilor comisiei, acesta se completează în max.30 de zile de la data descompletării.

SECȚIUNEA a III-a: Comisiile pe domenii de activitate

Art.66. (1.) Consiliul organizează comisii de specialitate pe domenii de activitate în următoarele domenii:

 • a)  agricultură;

 • b)  activități economico-financiare;

 • c)  activități social-culturale, culte;

 • d) învățământ, sănătate și familie;

 • e)  amenajarea teritoriului și urbanism;

 • f)  muncă și protecție socială;

 • g) protecție copii;

 • h) protecție mediu și turism;

 • i)  juridică și de disciplină;

 • j)  validare.

 • (2)În funcție de specificul activității și de numărul consilierilor, consiliul poate hotărî să se organizeze comisii de specialitate și în alte domenii de activitate sau o comisie să aibă în obiectul de activitate două sau mai multe domenii.

Art.67. Numărul, denumirea și componența comisiilor se stabilește de Consiliu, în termen de max.30 de zile de la constituirea sa legală, respectiv se modifică, după caz, potrivit necesităților.

Art.68. Comisiile studiază și se pronunță asupra oricăror acte (proiecte de hotărâri, cereri, reclamații, sesizări, propuneri, comunicări, avize, studii, proiecte de hotărâri, rapoarte, decizii ale administrației publice locale etc.), de resortul acestora și competența Consiliului.

Art.69. (1.) Comisiile se întrunesc în ședințe ordinare sau extraordinare, după caz, potrivit felului ședințelor Consiliului, cu cel puțin trei zile înainte de data ședințelor acestuia.

(2.) Comisiile se întrunesc în ședințe extraordinare la solicitarea a cel puțin o treime din numărul membrilor lor.

Art.70. (1.) Comisiile se pronunță asupra documentelor în ziua în care acestea le sunt prezentate în ședințe, cu excepția prevăzută de (alin.2).

(2.) În cazul în care volumul de activitate necesar pentru epuizarea ordinei de zi a ședințelor depășește 3 ore, comisiile hotărăsc fie continuarea desfășurării lucrărilor până la epuizarea ordinei de zi, fie întreruperea lucrărilor și continuarea acestora în ziua următoare de lucru, în aceleași condiții privind ora și locul desfășurării lucrărilor ședinței ori - după caz - în alte condiții stabilite de comisie, de comun acord cu secretariatul primăriei.

(3.) În situațiile prevăzute la (alin.2) membrii comisiilor prezenți la ședință se consideră convocați de drept, iar cei absenți vor fi convocați de îndată.

Art.71. (1.) La lucrările oricărei comisii pot participa, de drept, pe durata necesară, în afara membrilor săi, persoanele menționate la art.52 precum și următoarele categorii de persoane:

 • a) președinții celorlalte comisii - dacă în comisie se examinează lucrări ce prezintă importanță pentru comisiile pe care aceștia le reprezintă;

 • b) consilierii elaboratori de proiecte de hotărâri - dacă acestea sunt de resortul comisiei și sunt înscrise pe ordinea de zi a acesteia.

 • (2) La lucrările comisiilor pot fi invitate persoane a căror prezență acestea o consideră necesară (primar, viceprimari, secretarul municipiului, specialiști din serviciile publice locale, consilieri locali, alte persoane).

Art.72. (1) Lucrările ședințelor comisiilor se consemnează, prin grija secretarului acesteia într-un proces verbal. După încheierea ședinței procesul verbal va fi semnat de către președintele și secretarul comisiei.

 • (2)La solicitarea - expresă și motivată - a celor interesați, procesele verbale de ședințe ale comisiilor pot fi puse la dispoziția solicitanților, cu încuviințarea expresă a președinților de ședință, pe baza votului dat de membrii acestora, cu excepția proceselor verbale întocmite în ședințele ale căror lucrări s-au desfășurat cu ușile închise.

Art.73. (1.) Comisiile au următoarele atribuții principale:

 • a)  analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local;

 • b)  se pronunță asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare;

 • c) întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâre și asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului local.

(2) Comisiile de specialitate îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al consiliului sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului loical, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.

Art.74. (1)Pentru dezbaterea proiectelor de hotărâri sau a celorlalte probleme repartizate comisiei, președintele acesteia va desemna un consilier care va face în cadrul ședinței o scurtă prezentare a problemei aflate pe ordinea de zi, dacă aceasta nu este prezentată de inițiator.

 • (2) Consilierul desemnat potrivit alin.(1 ) va redacta avizul comisiei, pe baza amendamentelor și a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor prezenți.

 • (3) Avizele întocmite de comisie vor cuprinde separat, cu motivarea necesară, atât amendamentele și propunerile acceptate, cât și cele respinse.

 • (4) Avizul întocmit potrivit alin (2) și (3) se prezintă secretarului unității administrativ-teritoriale, care se va îngriji de multiplicarea și difuzarea acestuia către consilieri, odată cu ordinea de zi.

Art.75 Dacă în urma dezbaterilor din ședința consiliului local se impun modificări de fond în conținutul proiectului, președintele de ședință poate hotărî retrimiterea proiectului pentru reexaminare de către comisia sau compartimentul de specialitate care a întocmit avizul respectiv raportul.

SECȚIUNEA a IV-a: Comisiile speciale de analiză și verificare

Art.76. În situații și cazuri determinate, pentru stabilirea adevărului, Consiliul poate organiza comisii speciale de analiză și verificare, în domeniile de competența sa.

Art.77. Consiliul poate hotărî organizarea comisiilor, la cererea oricărui consilier.

Art.78. Comisiile se constituie dintr-un număr impar, de regulă 3-5 membri, după caz, potrivit necesităților.

Art.79. Comisiile au caracter temporar iar durata mandatelor lor diferă, de la caz la caz.

Art.80. (1.) Obiectivele activităților comisiilor, numărul și identificarea membrilor acestora și duratele mandatelor lor se stabilesc prin hotărâri ale Consiliului, pronunțate în acest sens, iar acestea pot fi modificate prin hotărâri ulterioare, după caz.

(2.) Hotărârile prevăzute la alin.1. se adoptă, de regulă, prin vot deschis, cu votul majorității membrilor Consiliului.

Art.81. În desfășurarea activității lor, comisiile pot adresa întrebări și interpelări celor a căror activitate este analizată și verificată, îi pot interoga și le pot lua declarații, ori de câte ori consideră necesar.

Art.82. (1.) Comisiile își desfășoară ședințele numai în plenul lor.

(2.) Dezbaterile sunt publice. Comisiile pot hotărî ca unele ședințe sau dezbateri a unor puncte de pe ordinea de zi să se desfășoare cu ușile închise.

(3.) Nici una dintre activitățile comisiilor nu pot fi exercitate numai de către un singur membru.

Art.83. (1.) Comisiile pot folosi, în desfășurarea anchetelor, orice mijloace de probă admise de lege.

(2.) Comisiile își vor întocmi copii după toate înscrisurile cercetate.

Art.84. Anchetele administrative vor conține pozițiile celor anchetați față de învinuirile ce li s-au adus, exprimate în scris.

Art.85. Pe baza anchetelor desfășurate, comisiile întocmesc și prezintă plenului Consiliului, în termenele stabilite de acesta, rapoartele lor.

Art.86. Rapoartele comisiilor vor fi însoțite de documentele doveditoare ale anchetelor efectuate.

Art.87. (1.) Rapoartele comisiilor vor conține, în mod obligatoriu, cel puțin următoarele elemente:

 • a) Temeiurile de drept și de fapt ale organizării lor;

 • b) Obiectivele activității;

 • c) Numărul și identitatea membrilor;

 • d) Duratele mandatelor comisiilor;

 • e) Activitățile desfășurate;

 • f) Starea de fapt constatată;

 • g) Concluziile comisiilor;

 • h) Propunerile comisiilor;

 • i) Data întocmirii rapoartelor, semnăturile membrilor comisiilor;

(2.) După caz, rapoartele vor conține orice alte elemente decât cele prevăzute de alin.1.

Art.88. Comisiile se dezinvestesc de către Consiliu numai după dezbaterea rapoartelor acestora, prin manifestarea expresă, făcută în acest sens.

CAPITOLUL V : FUNCȚIONAREA CONSILIULUI LOCAL

9

SECȚIUNEA I: Prevederi generale

Art.89. (1.) Durata mandatului Consiliului este de patru ani.

(2.) Consiliul își exercită mandatul de la data constituirii până la data declarării ca legal constituit a noului consiliu ales.

(3.) Durata mandatului Consiliului poate fi prelungită prin lege organică, în caz de război sau de catastrofă. Art.90. (1.) Consiliul se întrunește în ședințe ordinare sau extraordinare, după caz.

(2.) Consiliul se întrunește în ședințe ordinare, lunar, în ultima săptămână a fiecărei luni calendaristice, la convocarea primarului.

(3.) Consiliul se întrunește în ședințe extraordinare ori de câte ori este necesar, la cerea primarului sau a cel puțin unei treimi din numărul membrilor săi.

(4.) Convocarea consiliului se face cu cel puțin 5 zile înaintea ședințelor ordinare și cu cel puțin 3 zile înaintea ședințelor extraordinare.

(5.) În caz de forță majoră și de maximă urgență pentru rezolvarea intereselor locuitorilor municipiului, primarul poate convoca consiliul de îndată.

(6.) Convocare consilierilor la ședințe se face în scris, iar invitațiile la ședințe vor preciza: data, ora, locul desfășurării ședințelor și ordinea de zi a acestora.

(7.) Ordinea de zi, data, ora și locul desfășurării ședințelor se aduc la cunoștința locuitorilor municipiului prin publicare în presa locală, în limba română și în limba maghiară sau prin orice alt mijloc de publicitate.

(8) În toate cazurile convocarea se consemnează în procesul verbal al ședinței.

Art.91. (1.) Ședințele consiliului local sunt legal constituite dacă este prezentă majoritatea consilierilor în funcție.

(2.) În cazul în care nu este întrunită prezența prevăzută de (alin.1) se repetă convocarea, în condițiile prevăzute de art.91, până la întrunirea legală a acesteia.

Art.92. (1) Ședințele consiliului sunt, de regulă, publice, cu excepția cazurilor în care consilierii decid, cu majoritate de voturi, ca acestea să se desfășoare cu ușile închise.

 • (2) La ședințele publice pot participa orice persoane interesate, publicul, precum și presa.

 • (3) La ședințele consiliului participă, de drept, fără drept de vot: primarul și secretarul municipiului.

 • (4) Problemele privind bugetul local , administrarea domeniului public și privat al municipiului, participarea la programe de dezvoltare județeană, regională, zonală sau de cooperare transfrontalieră, organizarea și dezvoltarea urbanistică a localităților și amenajarea teritoriului, precum și cele privind asocierea sau cooperarea cu alte autorități publice, organizații neguvernamentale, persoane juridice române sau străine se vor discuta întotdeauna în ședință publică.

 • (5) În legătură cu problemele prevăzute la alin (4) primarul poate propune consultarea cetățenilor prin referendum, în condițiile legii

 • (6) La ședințele consiliului pot participa, fără drept de vot, în calitate de invitați, prefectul, președintele Consiliului Județean, reprezentanții acestora, parlamentarii, precum și alte persoane a căror prezență este considerată utilă.

Art.93. Lucrările ședințelor se desfășoară în limba română, limba oficială a statului.

Art.94. (1.) Dezbaterile din ședințele Consiliului se consemnează într-un proces verbal de ședință, semnat de președintele de ședință și de secretarul municipiului Oradea.

 • (2) Consilierul care conduce ședințele de consiliu, împreună cu secretarul municipiului își asumă, prin semnătură responsabilitatea veridicității celor consemnate.

 • (3) Înaintea fiecărei ședințe, secretarul pune la dispoziția consilierilor, în timp util, procesul verbal al ședinței anterioare, pe care ulterior îl va supune spre aprobare consiliului local. Consilierii au dreptul ca în cadrul ședinței să conteste conținutul procesului verbal și să ceară menționarea exactă a opiniilor exprimate în ședința anterioară.

 • (4) Procesul verbal și documentele care au fost dezbătute în ședință se depun într-un dosar special al ședinței respective, care va fi numerotat, semnat și sigilat de consilierul care conduce ședințele de consiliu și de secretar, după aprobarea procesului verbal.

Art.95. Calendarul și tematica principală a ședințelor ordinare ale Consiliului se aprobă de acesta, în prealabil, avându-se în vedere propunerile formulate de consilieri, comisiile de specialitate și compartimentele din aparatul propriu al Consiliului.

Art.96. (1.) Ordinea de zi a ședințelor se aprobă la propunerea celor ce au cerut întrunirea Consiliului.

(2.) Nu pot fi înscrise pe ordinea de zi, dezbătute și adoptate proiecte de hotărâri care nu sunt însoțite de rapoarte de specialitate al compartimentului de resort din aparatul propriu al Consiliului, care va fi elaborat în termen de 30 de zile de la solicitarea inițiatorului, precum și de avizul comisiei de specialitate a consiliului, cu excepțiile prevăzute de lege.

(3.) La propunerea motivată a celor care au convocat ședința, ordinea de zi poate fi modificată pentru probleme urgente, cu votul majorității consilierilor prezenți.

Art.97. (1.) Consiliul adoptă hotărâri cu votul majorității membrilor prezenți, cu excepția cazurilor în care legea ori prezentul regulament reglementează o altă majoritate.

(2.) În caz de paritate de voturi, hotărârea nu se adoptă, iar dezbaterile se reiau în ședința următoare.

(3.) Se adoptă cu votul a două treimi a consilierilor în funcție, hotărârile privind contractarea de împrumuturi, în condițiile legii, administrarea domeniului public si privat al comunei sau al orașului, participarea la programe de dezvoltare județeană, regionala, zonala sau de cooperare transfrontalieră, organizarea si dezvoltarea urbanistica a localităților si amenajarea teritoriului, precum si cele privind asocierea sau cooperarea cu alte autorități publice, cu organizații neguvernamentale, cu persoane juridice romane sau străine se adopta cu votul a cel puțin doua treimi din numărul consilierilor în funcție.

(4.) Se adoptă cu votul majorității consilierilor în funcție, hotărârile privind bugetul local, precum și cele prin care se stabilesc impozite și taxe locale. Dacă bugetul local nu poate fi adoptat după două ședințe consecutive, care vor avea loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se va desfășura pe baza bugetului anului precedent până la adoptarea noului buget local, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii bugetului de stat.

(5.) Consiliul poate stabili, cu votul majorității celor prezenți, ca unele hotărâri să fie luate prin vot secret.

(6.) Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane vor fi luate întotdeauna prin vot secret, cu excepțiile prevăzute de lege.

(7.) Nu poate lua parte la deliberări și la adoptarea hotărârilor consilierul care, fie personal, fie prin soț, soție, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local.

(8) Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispozițiilor alin. (7) sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către instanța de contencios administrativ. Acțiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată.

Art.98. (1.) Hotărârile consiliului se semnează de către consilierul care conduce ședințele de consiliu și se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul municipiului.

(2.) În cazul în care președintele de ședință lipsește sau refuză să semneze, hotărârea consiliului local se semnează de 3-5 consilieri.

 • (3) Secretarul nu va contrasemna hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală sau că depășește competențele ce revin potrivit legii, consiliului local. În acest caz secretarul va expune consiliului local opinia sa motivată, care va fi consemnată în procesul verbal al ședinței.

 • (4) Secretarul va comunica hotărârile consiliului local primarului și prefectului, de îndată, dar nu mai târziu de 3 zile de la data adoptării.

 • (5) Comunicarea, însoțită de eventualele obiecții cu privire la legalitate, se face în scris de către secretar și va fi înregistrată într-un registru special destinat acestui scop.

Art.99. Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii și produc efecte de la data aducerii lor la cunoștință publică, iar cele individuale, de la data comunicării.

Art.100. Aducerea la cunoștință publică a hotărârilor cu caracter normativ ale consiliului se face în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.

Art.101. Aducerea la cunoștință publică a hotărârilor normative ale Consiliului se face prin presa locală, în limba română și în limba maghiară.

Art.102. (1.) Consiliul poate fi dizolvat dacă a adoptat, într-un interval de cel mult 6 luni, cel puțin 3 hotărâri care au fost anulate de instanța de contencios administrativ prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă.

(2) Dizolvarea consiliului local se face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea motivată a prefectului, bazată pe hotărârile judecătorești rămase definitive și irevocabile.

(3.) Consiliul se dizolvă de drept în cazul în care nu s-a întrunit timp de trei luni consecutiv sau nu a adoptat în trei ședințe ordinare consecutive nici o hotărâre, precum și în situația în care numărul consilierilor se reduce sub jumătate plus unul și nu se poate completa prin supleanți. Dizolvarea se constată prin ordin al prefectului la propunerea primarului.

SECȚIUNEA a Il-a: Inițierea, elaborarea și prezentarea proiectelor de hotărâri.

Art.103. Au drept de inițiativă pentru proiecte de hotărâri:

 • a) consilierii;

 • b) primarul,

 • c) cetățenii.

Redactarea proiectelor se face de către cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului propriu al consiliului local.

Art.104. (1.) Proiectele de hotărâri vor fi însoțite de o expunere de motive și vor fi redactate în conformitate cu normele de tehnică legislativă.

(2.) Expunerile de motive la proiectele propuse vor conține motivarea proiectelor, în fapt și în drept.

(3.) Proiectele de hotărâri și expunerile de motive vor fi redactate în trei exemplare, vor conține precizarea numelor și prenumelor elaboratorilor și vor fi înregistrate la registratura Consiliului.

Art.105. După înregistrarea lor, secretariatul Consiliului multiplică proiectele de hotărâri și expunerile de motive care le însoțesc, le transmite, de îndată, compartimentelor de resort din aparatul propriu al Consiliului, precum și comisiilor de specialitate ale acestuia, împreună cu ordinea de zi propusă în mapele lor de corespondență, sub semnătură de primire la proximele întruniri ale acestora.

Art.106. Inițiatorii proiectelor de hotărâri pot să-și retragă, să-și completeze ori să-și reformuleze proiectele de hotărâri.

Art.107. Proiectele de hotărâri depuse vor fi înscrise pe ordinea de zi a comisiilor de specialitate, în prima ședință desfășurată după depunere.

Art.108. (1.) După examinarea proiectelor de hotărâri compartimentul de resort din cadrul serviciilor administrației publice locale, întocmește câte un raport de specialitate la fiecare proiect de hotărâre examinat.

(2.) Rapoartele de specialitate vor conține propuneri motivate, în fapt și în drept, privind, după caz, adoptarea, modificarea, reexaminarea, amânarea adoptării ori respingerea proiectelor de hotărâri examinate.

Art.109. Rapoartele de specialitate vor fi însoțite de expunerile de motive și de avizele necesare, potrivit legii, în funcție de domeniul și obiectul reglementării.

Art.110. (1.) Rapoartele și avizele vor fi prezentate comisiilor de specialitate ale Consiliului, pentru analiză și avizare de specialitate.

(2.) După analiza documentelor comisiile se pronunță prin vot deschis asupra avizării. Avizele por conține amendamente ale comisiilor;

Art.111. Proiectele de hotărâri și expunerile de motive la acestea, rapoartele de specialitate ale compartimentelor de resort ale administrației publice locale, împreună cu avizele necesare precum și avizele comisiilor de specialitate ale consiliului constituie documente de ședință a consiliului.

Art.112. Secretarul municipiului va prezenta primarului documentele prevăzute de art.111, de îndată ce le-a primit și va asigura ca acestea să fie comunicate consilierilor, cel târziu la data convocării consiliului, în mapă de corespondență ori plic prin curier special.

Art.113. Proiectele de hotărâri se propun pe ordinea de zi a ședințelor ordinare ale consiliului în max. 45 zile de la data depunerii, respectiv înregistrării lor, precizându-se inițiatorii lor.

Art.114. Dezbaterea proiectelor de hotărâri în ședințele consiliului este precedată de susținerea de către inițiatori a acestora.

Art.115. Dezbaterile proiectelor de hotărâri sunt generale și pe articole.

Art.116. (1.) După încheierea dezbaterilor asupra proiectelor de hotărâri consiliul se pronunță asupra acestora, prin vot.

(2.) Votul pe ansamblul proiectului poate fi precedat de votul pe articole al acestuia.

Art.117. Dacă Consiliul hotărăște reexaminarea proiectelor de hotărâri, acestea vor fi trimise, de îndată, spre reexaminare, comisiei de specialitate de resort a Consiliului și compartimentului de resort din cadrul serviciilor administrației publice locale, urmând a se repeta procedurile necesare.

Art.118. Prevederile prezentei secțiuni se aplică inclusiv în cazul altor acte decât proiectele de hotărâri (sesizări, propuneri, cereri etc.).

SECȚIUNEA a IlI-a: Primarul ți secretarul municipiului

Art.119. (1) După preluarea conducerii lucrărilor consiliului de către președintele de ședință, în ședința de constituire a consiliului se trece la ceremonia de depunere a jurământului de către primar, dacă procedura de validare a mandatului acestuia a fost finalizată. În acest scop, judecătorul desemnat de președintele Judecătoriei Oradea după validarea mandatului, prezintă în fața Consiliului hotărârea de validare.

 • (2) După prezentarea hotărârii de validare, primarul va depune jurământul, potrivit legii și prezentului regulament.

 • (3) După depunerea jurământului, primarul intră în exercițiul de drept al mandatului.

 • (4) Pe timpul desfășurării lucrărilor consiliului primarul este obligat să poarte eșarfa. Primarul va ocupa în sala de ședință un loc distinct, separat de cel al președintelui de ședință.

 • (5) Primarul are următoarele atribuții principale:

 • a) asigura respectarea drepturilor si libertăților fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor Constituției, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor Președintelui României, a hotărârilor si ordonanțelor Guvernului; dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instrucțiunilor cu caracter normativ ale miniștrilor si ale celorlalți conducători ai autorităților administrației publice centrale, precum si a hotărârilor consiliului județean;

 • b) asigura aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local. In situația in care apreciază ca o hotărâre este ilegala, in termen de 3 zile de la adoptare îl sesizează pe prefect;

 • c) poate propune consiliului local consultarea populației prin referendum, cu privire la problemele locale de interes deosebit. Pe baza hotărârii consiliului local ia masuri pentru organizarea acestei consultări, in condițiile legii;

 • d) prezintă consiliului local, anual sau ori de cate ori este necesar, informări, privind starea economica si sociala a comunei sau a orasului, in concordanta cu atributiile ce revin autoritatilor administratiei publice locale, precum si informari asupra modului de aducere la indeplinire a hotararilor consiliului local;

 • e) intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local;

 • f) exercita functia de ordonator principal de credite;

 • g) verifica, din oficiu sau la cerere, incasarea si cheltuirea sumelor din bugetul local si comunica de indata consiliului local cele constatate;

 • h) ia masuri pentru prevenirea si limitarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, impreuna cu organele specializate ale statului. In acest scop poate mobiliza populatia, agentii economici si institutiile publice din comuna sau din oras, acestea fiind obligate sa execute masurile stabilite in planurile de protectie si interventie elaborate pe tipuri de dezastre;

 • i) asigura ordinea publica si linistea locuitorilor, prin intermediul politiei, jandarmeriei, gardienilor publici, pompierilor si unitatilor de protectie civila, care au obligatia sa raspunda solicitarilor sale, in conditiile legii;

 • j) indruma si supravegheaza activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale;

 • k) ia masurile prevazute de lege cu privire la desfasurarea adunarilor publice;

 • l) ia masuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentatiilor sau a altor manifestari publice care contravin ordinii de drept ori atenteaza la bunele moravuri, la ordinea si linistea publica;

 • m) controleaza igiena si salubritatea localurilor publice si produselor alimentare puse in vanzare pentru populatie, cu sprijinul serviciilor de specialitate;

 • n) ia masuri pentru prevenirea si combaterea pericolelor provocate de animale, in conditiile legii;

 • o) ia masuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localitatii si il supune spre aprobare consiliului local; asigura respectarea prevederilor planului urbanistic general, precum si ale planurilor urbanistice zonale si de detaliu;

 • p) asigura repartizarea locuintelor sociale pe baza hotararii consiliului local;

 • q) asigura intretinerea si reabilitarea drumurilor publice, proprietate a comunei sau a orasului, instalarea semnelor de circulatie, desfasurarea normala a traficului rutier si pietonal, in conditiile legii;

 • r) exercita controlul asupra activitatilor din targuri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractii si ia masuri pentru buna functionare a acestora;

 • s) conduce serviciile publice locale; asigura functionarea serviciilor de stare civila si de autoritate tutelara; supravegheaza realizarea masurilor de asistenta si ajutor social;

s) indeplineste functia de ofiter de stare civila;

 • t) emite avizele, acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege;

t) propune consiliului local spre aprobare, in conditiile legii, organigrama, statul de functii, numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate;

 • u) numeste si elibereaza din functie, in conditiile legii, personalul din aparatul propriu de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale, cu exceptia secretarului; propune consiliului local numirea si eliberarea din functie, in conditiile legii, a conducatorilor regiilor autonome, ai institutiilor si serviciilor publice de interes local;

 • v) raspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului public si domeniului privat al comunei sau al orasului;

x) organizeaza evidenta lucrarilor de constructii din localitate si pune la dispozitie autoritatilor administratiei publice centrale rezultatele acestor evidente;

y) ia masuri pentru controlul depozitarii deseurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizarii malurilor cursurilor de apa din raza comunei sau a orasului, precum si pentru decolmatarea vailor locale si a podetelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari.

 • (6) Primarul indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau de alte acte normative, precum si insarcinarile date de consiliul local.

 • (7) Primarul răspunde în fața Consiliului de buna funcționare a Primăriei.

Art.120. ( 1) Secretarul are următoarele atribuții principale:

 • a) participa in mod obligatoriu la sedintele consiliului local;

 • b) coordoneaza compartimentele si activitatile cu caracter juridic, de stare civila, autoritate tutelara si asistenta sociala din cadrul aparatului propriu de specialitate al consiliului local;

 • c) avizeaza proiectele de hotarare ale consiliului local, asumandu-si raspunderea pentru legalitatea acestora, contrasemnand hotararile pe care le considera legale;

 • d) avizeaza pentru legalitate dispozitiile primarului;

 • e) urmareste rezolvarea corespondentei in termenul legal;

 • f) asigura indeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local si efectuarea lucrarilor de secretariat;

 • g) pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local;

 • h) asigura comunicarea catre autoritatile, institutiile si persoanele interesate a actelor emise de consiliul local sau de primar, in termen de cel mult 10 zile, daca legea nu prevede altfel;

 • i) asigura aducerea la cunostinta publica a hotararilor si dispozitiilor cu caracter normativ;

 • j) elibereaza extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, in afara celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii;

 • k) legalizeaza semnaturi de pe inscrisurile prezentate de parti si confirma autenticitatea copiilor cu actele originale, in conditiile legii.

 • (2) Secretarul poate coordona si alte servicii ale aparatului propriu de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale, stabilite de primar.

 • (3) Secretarul indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de consiliul local ori de primar.

 • (4) Eliberarea din functie, precum si sanctionarea disciplinara a secretarului se fac de catre prefect, numai la propunerea consiliului local, adoptata cu votul a cel putin doua treimi din numarul consilierilor in functie, ca urmare a initiativei primarului sau a unei treimi din numarul consilierilor, pe baza concluziilor reiesite din desfasurarea unei cercetari administrative.

SECȚIUNEA a IV-a: Președinții ședințelor

Art.121. (1.) Lucrările fiecărei ședințe ale consiliului sunt conduse de câte un președinte de ședință, pe baza propunerilor făcute de grupurile de consilieri, respectiv de consilierii independenți, după caz.

 • (2) După alegerea președintelui de ședință acesta preia conducerea lucrărilor Consiliului.

 • (3) Durata mandatului președintelui de ședință este de maximum 3 luni.

 • (4) Același consilier poate fi ales președinte de ședință de cel mult 2 ori pe durata mandatului.

 • (5) Mandatele nu pot fi consecutive.

Art.122 În exercitarea atribuțiilor sale, președintele de ședință este asistat de către secretarul municipiului.

Art.123. În situația în care președintele de ședință desemnat nu își poate exercita mandatul, din orice motiv, ori solicită înlocuirea sa, din motive întemeiate, consiliul va desemna, de îndată, alt președinte de ședință.

Art.124. La desemnarea președintelui de ședință se va avea în considerare, pe cât posibil, configurația politică a Consiliului.

Art.125. (1) Președintele de ședință are următoarele competențe:

 • a) conduce ședințele consiliului local;

 • b) supune votului consilierilor proiectele de hotărâri, asigura numărarea voturilor si anunță rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor contra si a abținerilor;

 • c) semnează hotărârile adoptate de consiliul local, chiar daca a votat împotriva adoptării acestora, precum si procesul-verbal;

 • d) asigura menținerea ordinii si respectarea regulamentului de desfășurare a ședințelor;

 • e) supune votului consilierilor orice problema care intra in competenta de soluționare a consiliului;

 • f) aplica, daca este cazul, sancțiunile prevăzute de statutul aleșilor locali sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancțiuni.

(2) Președintele de ședință îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege, de prezentul regulament-cadru sau însărcinări date de consiliul local.

Art.126. În cazul în care președintele de ședință nu își îndeplinește atribuțiile ori le îndeplinește necorespunzător, poate fi schimbat din funcție la inițiativa a cel puțin unei treimi din numărul consilierilor, cu votul majorității consilierilor în funcție.

SECȚIUNEA a V-a: Desfășurarea ședințelor

Art.127. Secretarul municipiului ia măsurile organizatorico-funcționale necesare pentru desfășurarea în bune condiții a lucrărilor ședințelor.

Art.128. Consilierii se prezintă la ședințe, în ziua și la locul prevăzute în convocare, cu aprox.10 min. înainte de ora stabilită pentru începerea ședinței, semnează în registrul cu evidența prezenței la ședințe și iau loc la masa de ședințe.

Art.129. Secretarul municipiului verifică prezența consilierilor - prin confruntarea înscrierilor făcute în registrul cu evidența consilierilor la ședințe cu numărul celor prezenți - și declară prezența realizată, precum și legalitatea, respectiv nelegalitatea constituirii ședinței.

Art.130. În cazul în care cvorumul legal de prezență nu este întrunit, ședința se amână și se repetă convocarea potrivit legii și prezentului regulament.

Art.131. În situația în care președintele de ședință nu este desemnat la ședința anterioară, secretarul municipiului nominalizează pe cel mai în vârstă consilier, iar acesta va conduce lucrările ședinței până la desemnarea președintelui de ședință.

Art.132. Secretarul municipiului prezintă președintelui de ședință mapa cu documentele de ședință: proiectul ordinii de zi, documentele aferente ordinii de zi propuse, nota cu cvorumul prezenței consilierilor, precum și - după caz - lista invitaților și prezenței acestora la ședință precum și orice alte înscrisuri privind ședința.

Art.133. Președintele de ședință consultă consilierii și primarul asupra eventualelor observații de făcut și propuneri de formulat privind Ordinea de zi propusă, supune votului consilierilor eventualele propuneri făcute, precum și ordinea de zi propusă.

Art.134. În cazul în care pe ordinea de zi a ședinței sunt înscrise probleme ce nu sunt însoțite de raportul de specialitate al compartimentului de resort din aparatul propriu al Consiliului, precum și de avizul comisiei de specialitate a acestuia, acestea nu pot fi dezbătute, decât dacă sunt întrunite următoarele condiții cumulative:

 • a) au caracter urgent;

 • b) rapoartele compartimentului de specialitate a Consiliului nu au putut fi elaborate, prezentate comisiilor de specialitate ale Consiliului, ori completate, la solicitarea acestora, după caz, din motive temeinic justificate.

Art.135. (1.) Președintele de ședință supune votului consilierilor modalitatea desfășurării ședinței, respectiv:

 • a) desfășurarea ședinței cu participarea publicului și mass-mediei;

 • b) desfășurarea ședinței cu ușile închise.

(2.) În ipoteza prevăzută de alin.(1) lit.b), publicul, mass-media, precum și orice alte categorii de persoane a căror prezență nu este admisă vor părăsi sala de ședință.

(3.) Prevederile alin.(1)-(2) se pot aplica cu privire la întreaga ordine de zi ori numai la unele probleme înscrise pe ordinea de zi, după caz, cu excepțiile prevăzute la alin.(4).

(4.) Problemele privind bugetul local și sesizările cetățenilor vor fi dezbătute public.

Art.136. Președintele de ședință consultă consilierii asupra eventualelor propuneri privind ordinea dezbaterii problemelor înscrise pe ordinea de zi și le supune votului în cazul în care au fost formulate.

Art.137. Președintele de ședință supune dezbaterii problemele înscrise pe ordinea de zi în ordinea stabilită de consilieri, prin votul lor.

Art.138. Consilierii pot lua cuvântul, ori de câte ori consideră necesar, cu privire la oricare dintre problemele înscrise pe ordinea de zi, în condițiile și cu respectarea interdicțiilor prevăzute de prezentul regulament.

Art.139. Președintele de ședință înregistrează înscrierile la cuvânt și dă cuvântul numai celor înscriși, în ordinea înscrierilor.

Art.140. (1.) În funcție de conținutul ordinii de zi, obiectul dezbaterilor și numărul celor ce solicită înscrierea la cuvânt, președintele de ședință poate solicita consilierilor aprobarea limitării duratei luărilor la cuvânt.

(2.) Limitarea duratei luărilor de cuvânt se stabilește de către consilieri, cu votul majorității prezente.

Art.141. Nimeni nu poate lua cuvântul decât dacă acesta îi este acordat de către președintele de ședință.

Art.142. Cei care iau cuvântul sunt obligați să se refere exclusiv la chestiunile ce privesc obiectul dezbaterilor la care s-au înscris la cuvânt.

Art.143. În cazul în care durata luărilor de cuvânt a fost limitată cei care iau cuvântul sunt obligați să se încadreze în durata stabilită.

Art.144. Sunt interzise:

 • a) proferarea de insulte și calomnii atât de către cei care au cuvântul cât și de către ceilalți;

 • b) dialogul dintre vorbitori și celelalte persoane aflate în sala de ședință.

Art.145. Președintele de ședință va lua cuvântul vorbitorilor care nu respectă prevederile art.138-144.

Art.146. (1.) Consilierii se pot înscrie la cuvânt la problema supusă dezbaterilor, oricând pe durata dezbaterii acesteia.

(2.) De asemenea, consilierii pot renunța la luările de cuvânt solicitate.

Art.147. După ce constată epuizarea luărilor de cuvânt în problema supusă dezbaterii, președintele de ședință declară încheierea dezbaterilor și trecerea la adoptarea hotărârii.

Art.148. (1.) În cazul în care, în cuvântul lor, consilierii au formulat propuneri, acestea vor fi supuse votului plenului, în ordinea în care au fost formulate.

(2.) În situația în care, într-o problemă determinată înscrisă pe ordinea de zi, au fost formulate întrebări sau interpelări, iar răspunsurile la acestea nu pot fi date imediat, dar pot fi date până la sfârșitul ședinței, la cererea președintelui de ședință sau a oricărui consilier, plenul poate hotărî suspendarea dezbaterilor și amânarea votului, până la primirea răspunsurilor, respectiv, reluarea dezbaterilor și adoptarea hotărârii în cadrul aceleiași ședințe.

Art.149. În cazul în care desfășurarea ședinței este perturbată, președintele de ședință poate întrerupe desfășurarea ședinței și poate dispune eliminarea din sală a persoanelor care împiedică, în orice mod, desfășurarea normală a ședinței.

Art.150. Președintele de ședință va da cuvântul, oricând, consilierilor, la cererea acestora, în următoarele situații:

 • a) pentru a răspunde în chestiuni de ordin personal;

 • b) pentru a se pronunța în probleme privind respectarea prezentului regulament.

Art.151. La cererea președintelui de ședință, plenul poate hotărî, cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul consilierilor prezenți, sistarea dezbaterii unei probleme puse în discuția Consiliului.

Art.152. (1.) Președintele de ședință dă cuvântul, oricând, secretarului municipiului, la solicitarea acestuia, pentru a face intervenții privind desfășurarea ședințelor, legalitatea hotărârilor și respectarea prevederilor prezentului regulament.

(2.) De asemenea, președintele de ședință poate da cuvântul, oricând, în afara înscrierilor la cuvânt, primarului și secretarului municipiului, pentru a face scurte precizări privind problema pusă în discuție, putând limita durata luărilor de cuvânt.

Art.153. După trecerea a două ore de la începerea ședinței, dacă mai sunt probleme care nu au fost dezbătute, președintele de ședință consultă consiliul asupra oportunității întreruperii lucrărilor ședinței, printr-o pauză, iar acesta se pronunță asupra luării și duratei pauzei, cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul consilierilor prezenți.

Art.154 . După epuizarea ordinii de zi președintele de ședință dă cuvântul consilierilor pentru a prezenta, respectiv propune consiliului pentru a se pronunța, cu privire la diverse probleme ce constituie obiectul activității consiliului ori conținutul mandatului consilierilor (stabilirea datei; alegerea președintelui de ședință și propuneri pentru ordinea de zi, privind proxima ședință a consiliului; întrebări și interpelări; solicitări de informații și de prezentare a unor documente; formularea de diverse cereri etc.).

SECȚIUNEA a Vl-a: Exercitarea votului și adoptarea hotărârilor

Art.155 (1.) Au dreptul la vot numai consilierii.

(2.) Consilierii care se abțin de la vot declară abținerea lor și o motivează. Abținerile se contabilizează la voturile „contra”.

Art.156.(1.) Votul consilierilor este individual și poate fi deschis sau secret.

(2.) Felul votului se stabilește de către consilieri, cu votul a jumătate plus unu din numărul consilierilor prezenți cu respectarea prevederilor legii și ale prezentului regulament.

Art.157. (1.) Votul deschis se exprimă public, prin ridicarea mâinii sau prin apel nominal. (2.) Procedura de vot se stabilește similar stabilirii felului votului, conform prevederilor art.156 alin (2.). Art.158. Votarea prin apel nominal se face astfel:

 • - președintele de ședință explică obiectul votării și sensul cuvintelor "pentru" și "contra";

 • - secretarul municipiului întocmește lista de vot și dă citire numelui și prenumelui fiecărui consilier prezent, în ordinea alfabetică.

 • - fiecare consilier nominalizat se ridică și pronunță unul din cuvintele "pentru" sau "contra", potrivit opțiunii lui;

 • - secretarul municipiului înscrie în lista de vot opțiunea exprimată de fiecare consilier; iar după epuizarea listei votul se repetă prin citirea din nou a numelui consilierilor care au lipsit la primul tur.

 • -  consilierul semnează lista de vot în dreptul numelui și prenumelui său.

 • -  consilierii au dreptul să solicite ca în procesul verbal să se consemneze expres modul în care au votat, secretarul fiind obligat să se conformeze.

Art.159. (1.) Pentru votul secret se folosesc buletine de vot și urnă de vot.

(2.) Buletinele de vot se datează și se ștampilează și vor conține mențiunea privind obiectul votării. Pentru exprimarea opțiunii se vor folosi, de regulă, cuvintele „da” sau „nu”.

(3.) După ce sunt îndeplinite condițiile prevăzute de alin.2, buletinele de vot vor fi semnate de secretarul municipiului ori, în lipsa acestuia, de o altă persoană desemnată de consilierii prezenți.

(4.) Buletinele de vot, semnate potrivit alin.3 se distribuie consilierilor, iar după exprimarea votului, se introduc în urnă de către cei care au votat.

(5.) La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opțiunea.

(6.) Președintele de ședință, împreună cu secretarul municipiului asigură secretul votului.

Art.160. (1.)Hotărârile se adoptă cu votul majorității consilierilor prezenți, dacă prin lege sau prezentul regulament nu se dispune altfel.

(2.) În cazul în care în sală nu este prezentă majoritatea prevăzută de (alin.1) președintele de ședință amână votarea până la întrunirea majorității cerute.

Art.161. Problemele respinse de consiliu nu pot fi readuse în discuția acestuia, în cursul aceleiași ședințe.

SECȚIUNEA a VII-a : Întrebări și interpelări, informarea consilierilor

Art.162. (1.) Consilierii pot adresa întrebări primarului, viceprimarilor, secretarului municipiului și celorlalți șefi ai serviciilor administrației publice locale, și, de asemenea, îi pot interpela.

(2.) Prin întrebare se solicită informații cu privire la un fapt necunoscut, iar prin interpelare se solicită explicații în legătură cu un fapt cunoscut.

(3.) Întrebările pot fi puse și interpelările pot fi făcute în plen, precum și în cadrul activității comisiilor consiliului.

(4.) Întrebările și interpelările se adresează oral sau în scris.

(5.) Cei întrebați sau interpelați vor răspunde imediat sau, în cazul în care nu este posibil, la proxima ședință a consiliului.

 • (6) Primarul este obligat ca prin intermediul secretarului și al aparatului propriu de specialitate, să pună la dispoziție consilierilor, la cererea acestora, în termen de cel mult 20 de zile, informațiile necesare în vederea îndeplinirii mandatului.

Art.163. (1.) La solicitarea lor, consilierii pot primi informații și pot consulta documente ale administrației publice locale, la sediul autorității publice locale sau, după caz, ale serviciilor publice ale acesteia.

(2.) Informațiile pot fi cerute, respectiv comunicate, oral sau în scris.

SECȚIUNEA a VlII-a : Petiții

Art.164. Cetățenii au dreptul de a se adresa, cu petiții, consiliului.

Art.165. Petițiile se înregistrează în registrul cu evidența petițiilor adresate consiliului, se datează și se numerotează, consemnându-se, totodată, elementele principale privind petentul și obiectul lor.

Art.166. Secretarul municipiului transmite petițiile autorităților competente, spre analiză și soluționare, urmărește soluționarea lor, verifică înscrierea în registru a soluțiilor adoptate și le comunică petiționarilor, în termenul prevăzut de lege.

Art.167. Semestrial, consiliul analizează petițiile ce îi sunt adresate și se pronunță asupra modului de soluționare a acestora de către cei în drept.

CAPITOLUL VI : MANDATUL DE CONSILIER

SECȚIUNEA I: Prevederi generale

Art.168. (1) Mandatul de consilier se exercită, în exclusivitate, în serviciul colectivității locale.

 • (2) Consilierii sunt obligați ca în îndeplinirea mandatului să organizeze periodic întâlniri cu cetățenii și să acorde audiențe.

 • (3) Fiecare consilier este obligat să prezinte un raport anual de activitate care va fi făcut public prin grija secretarului.

Art.169. În exercitarea mandatului lor, consilierii sunt ocrotiți de lege.

Art.170. Dovada calității de consilier se face cu legitimația de consilier, iar în lipsa acesteia, cu hotărârea Consiliului privind validarea mandatului lui de consilier.

Art.171. (1.) În max.30 zile de la validarea mandatului de consilier, I se eliberează acestuia legitimația de consilier, precum si semnul distinctiv prevăzut de Statutul aleșilor locali.

(2.) În cazul pierderii, ori distrugerii, precum și în situația deteriorării legitimației sau semnului distinctiv, dacă prin deteriorare acestea au devenit nefolosibile, aparatul propriu al consiliului eliberează consilierului în cauză, în max.30 zile de la sesizarea depusă de acesta, o nouă legitimație sau un nou semn distinctiv, după caz.

SECȚIUNEA a II-a : Indemnizația de ședință, diurna și decontarea cheltuielilor.

Art.172. (1.) Pentru participarea la ședințele consiliului și ale comisiilor acestuia, consilierii primesc indemnizații de ședințe.

(2.) Cuantumul indemnizațiilor de ședințe se stabilește și se modifică în condițiile legii.

(3.) Nu este indemnizată calitatea de președinte de ședință a Consiliului, președinte sau secretar de comisie.

 • (4) Consiliul poate hotărî diminuarea cuantumului indemnizației prevăzute la alin (1), în concordanță cu posibilitățile de finanțare.

Art.173. (1.) Pentru activitățile efectuate în exercitarea mandatului, consilierii au dreptul, după caz, la plata diurnei de delegare, a cheltuielilor de transport, precum și a altor cheltuieli, potrivit legii.

(2.) Plata drepturilor bănești ale consilierilor se face potrivit legii.

 • (3) Consiliul local poate hotărî diminuarea cuantumului cotei în care se face decontarea conform prevederilor alin (1), în concordanță cu posibilitățile de finanțare.

SECȚIUNEA a III-a : Compatibilități și incompatibilități

Art.174. Calitatea de consilier este compatibilă cu orice calitate publică sau privată pentru care legea nu prevede, în mod expres, incompatibilitatea de consilier.

Art.175. (1.) Funcția de consilier local este incompatibilă cu:

 • a) funcția de primar sau viceprimar;

 • b) funcția de prefect sau subprefect;

 • c) calitatea de funcționar public sau angajat cu contract individual de munca în aparatul propriu al consiliului local respectiv sau în aparatul propriu al consiliului județean ori al prefecturii din județul respectiv;

 • d) funcția de președinte, vicepreședinte, director general, director, manager, asociat, administrator, membru al consiliului de administrație sau cenzor la regiile autonome si societățile comerciale de interes local înființate sau aflate sub autoritatea consiliului local ori a consiliului județean respectiv sau la regiile autonome si societățile comerciale de interes național care își au sediul sau care dețin filiale în unitatea administrativ-teritoriala respectiva;

 • e) funcția de președinte sau de secretar al adunărilor generale ale acționarilor sau asociaților la o societate comerciala de interes local ori la o societate comerciala de interes național care își are sediul sau care deține filiale în unitatea administrativ-teritoriala respectiva;

 • f) funcția de reprezentant al statului la o societate comerciala care își are sediul ori care deține filiale în unitatea administrativ-teritoriala respectiva;

 • g) calitatea de deputat sau senator;

 • h) funcția de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat si funcțiile asimilate acestora.

 • (2) O persoana nu poate exercita în același timp un mandat de consilier local si un mandat de consilier județean.

 • (3) Calitatea de ales local este incompatibila si cu calitatea de acționar semnificativ la o societate comerciala înființată de consiliul local, respectiv de consiliul județean.

 • (4) Incompatibilitatea exista si în situația în care soțul sau rudele de gradul I ale alesului local dețin calitatea de acționar semnificativ la unul dintre agenții economici prevăzuți la alin. (3).

 • (5) Prin acționar semnificativ se înțelege persoana care exercita drepturi aferente unor acțiuni care, cumulate, reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau îi conferă cel puțin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generala.

 • (6) Consilierii locali care au funcția de președinte, vicepreședinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administrație sau cenzor ori alte funcții de conducere, precum si calitatea de acționar sau asociat la societățile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unități administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autoritățile administrației publice locale din care fac parte, cu instituțiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau județean respectiv ori cu societățile comerciale înființate de consiliile locale sau consiliile județene respective.

 • (7) Prevederile alin. (6) se aplica si ?n cazul ?n care funcțiile sau calitățile respective sunt deținute de soțul sau rudele de gradul I ale alesului local.

 • (8) Starea de incompatibilitate intervine numai după validarea mandatului, iar în cazul prevăzut la alin. (2), după validarea celui de-al doilea mandat, respectiv după numirea sau angajarea alesului local, ulterior validării mandatului, într-o funcție incompatibila cu cea de ales local.

 • (9) In cazul prevăzut la alin (3), incompatibilitatea cu calitatea de ales local intervine la data la care alesul local, soțul sau ruda de gradul I a acestuia devin acționari.

 • (10) Alesul local poate renunță la funcția deținută înainte de a fi numit sau ales în funcția care atrage starea de incompatibilitate sau în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în aceasta funcție. Alesul local care devine incompatibil prin aplicarea prevederilor prezentei secțiuni este obligat sa demisioneze din una dintre funcțiile incompatibile în cel mult 60 de zile.

 • (11) In situația în care alesul local aflat în stare de incompatibilitate nu renunța la una dintre cele doua funcții incompatibile în termenul prevăzut la alin. (10), prefectul va emite un ordin prin care constata încetarea de drept a mandatului de ales local la data împlinirii termenului de 15 zile sau, după caz, 60 de zile, la propunerea secretarului unității administrativ-teritoriale. Orice persoana poate sesiza secretarul unității administrativ-teritoriale.

 • (12) Ordinul emis de prefect potrivit alin. (11) poate fi atacat la instanța de contencios administrativ competenta.

 • (13) Încălcarea dispozițiilor alin (6) atrage încetarea de drept a mandatului de ales local la data încheierii contractelor.

 • (14) Consilierii locali care au contracte încheiate cu încălcarea alin. (6) au obligația ca, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, sa renunțe la contractele încheiate. Orice persoana poate sesiza secretarul unității administrativ-teritoriale.

 • (15) Încălcarea obligației prevăzute la alin. (14) atrage încetarea de drept a mandatului de ales local.

 • (16) Constatarea încetării mandatului de consilier local se face prin ordin al prefectului, la propunerea secretarului unității administrativ-teritoriale.

 • (17) Ordinul emis de prefect potrivit alin. (16) poate fi atacat la instanța de contencios administrativ competenta.

 • (18) Prevederile alin. (11) si (13) nu se aplica daca, pana la emiterea ordinului de către prefect, se face dovada ca încălcarea dispozițiilor alin . (6 ) a încetat.

SECȚIUNEA a IV-a : Drepturile și obligațiile principale ale consilierului

Art.176. Consilierul are următoarele drepturi principale:

 • a) Să primească legitimația de consilier, precum și semnul distinctiv prevăzut de Statutul aleșilor locali ;

 • b) Să participe la ședințele consiliului și a comisiilor acestuia, precum și la celelalte activități ale acestora;

 • c) Să atace, potrivit legii, hotărârea consiliului prin care i-a fost invalidat mandatul;

 • d) Să participe la desfășurarea festivităților organizate de consiliul local și Primărie;

 • e) Să participe, singur sau împreună cu alți consilieri, la activități de informare, control și reprezentare, potrivit hotărârilor consiliului;

 • f) Să adreseze întrebări, interpelări și petiții, să solicite informații și prezentarea de documente, următorilor: primarului, viceprimarilor, secretarului municipiului, șefilor compartimentelor de resort din aparatul propriu al consiliului și reprezentanților agenților economici din subordinea consiliului;

 • g)  Să solicite sprijin de specialitate, secretarului municipiului, precum și biroului propriu, și compartimentelor de resort din aparatul propriu al consiliului;

 • h) Să conteste conținutul proceselor verbale de ședințe ale ședințelor anterioare, ale consiliului și comisiilor, și să ceară menționarea exactă a opiniilor exprimate, dezbaterilor și hotărârilor adoptate;

 • i) Să formuleze și să prezinte, motivat, proiecte de hotărâri și documente la acestea, precum și diverse propuneri;

 • j) Să-și exprime opiniile în orice problemă de competența consiliului;

 • k) Să invoce excepții privind validarea mandatelor de consilier și să conteste hotărârile consiliului privind validarea acestora;

 • l) Să solicite menționarea expresă a votului său, în procesele verbale de ședințe, cu excepția cazurilor în care hotărârile se adoptă prin vot secret;

 • m) Să informeze consiliul despre eventuale obstrucții ivite în exercitarea mandatului său și să solicite sprijinul acestuia;

 • n) Să solicite, după caz, sprijin, organelor în drept, în exercitarea mandatului său;

 • o) Să conteste ordinul Prefectului prin care a fost suspendat din funcție.

 • p) Să conteste hotărârea consiliului prin care acesta constată suspendarea sau încetarea mandatului său de consilier;

r) Să verifice modul în care sunt aplicate hotărârile consiliului;

s) Să conteste, potrivit legii, ordinul Prefectului prin care acesta ia act de dizolvarea de drept a consiliului și propune Guvernului organizarea de noi alegeri;

t) Să conteste, potrivit legii, hotărârea Guvernului prin care este dizolvat consiliul;

u) Să fie indemnizat pentru activitatea desfășurată și să îi fie decontate diurna de deplasare, cheltuielile de transport și de cazare, precum și orice alte cheltuieli efectuate în exercitarea mandatului său;

 • v) Să renunțe la calitatea de consilier.

Art.177. Consilierul are următoarele obligații principale:

 • a) Să îndeplinească formalitățile necesare pentru a i se elibera legitimația de consilier, să păstreze în bune condiții legitimația și să o prezinte, ori de câte ori este necesar, celor în drept;

 • b) Să participe la ședințele consiliului și comisiilor din care face parte ale acestuia, precum și la orice alte activități ale acestora;

 • c) Să se documenteze asupra competențelor și problematicilor și activităților consiliului și administrației publice locale;

 • d) Să studieze documentele de ședințe și să se informeze asupra problematicii acestora;

 • e) Să păstreze ordinea și disciplina în activitățile consiliului;

 • f) Să se abțină de la participarea la deliberări și adoptarea hotărârilor în cazurile de contrarietate de interese, prevăzute de lege ori de prezentul regulament;

 • g) Să comunice consiliului orice schimbări intervenite în statutul său politic, civil sau profesional, de natură să influențeze exercitarea mandatului ori să determine încetarea acestuia, precum și orice date solicitate de consiliu în exercitarea prerogativelor sale, în termen de 15 zile de la apariția acestora, respectiv, de la solicitare;

 • h) Să respecte prevederile legale, hotărârile consiliului și prevederile prezentului regulament în exercitarea mandatului său.

SECȚIUNEA a V-a : Începerea, suspendarea și încetarea mandatului de consilier

Art.178. Mandatul de consilier începe după validare, din momentul depunerii jurământului.

Art.179. (1) Mandatul de consilier se suspenda de drept numai în cazul în care acesta a fost arestat preventiv. Măsura arestării preventive se comunica de îndată de către parchet sau de instanța de judecata, după caz, prefectului care, prin ordin, constata suspendarea mandatului.

 • (2) Suspendarea durează pana la soluționarea definitiva a cauzei. Ordinul de suspendare se comunica de îndată consilierului.

 • (3) în cazul în care consilierul suspendat a fost găsit nevinovat acesta are dreptul la despăgubiri în condițiile legii.

Art.180. (1.) Mandatul de consilier încetează de drept în următoarele situații:

 • a) demisie,

 • b) schimbarea domiciliului într-o alta unitate administrativ-teritoriala;

 • c) imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioada mai mare de 6 luni consecutive, cu excepția cazului în care consilierul a fost arestat preventiv;

 • d) constatarea, după validarea mandatului, ca alegerea s-a făcut prin frauda electorala sau prin orice alta încălcare a Legii privind alegerile locale;

 • e) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasa definitiva, la o pedeapsa privativa de libertate;

 • f) punerea sub interdicție judecătorească;

 • g) pierderea drepturilor electorale;

 • h) lipsa nemotivată de la 3 ședințe ordinare consecutive ale consiliului local;

 • i) deces.

 • (2) Încetarea de drept a mandatului de consilier se constata de consiliul local, prin hotărâre, la inițiativa primarului sau a oricărui consilier.

 • (3) In cazul prevăzut la alin. (1) lit. b), c) si h) hotărârea consiliului local poate fi atacata de consilier la instanța de contencios administrativ, ?n termen de 10 zile de la comunicare. Instanța este obligata sa se pronunțe în termen de 30 de zile. In acest caz procedura prealabila nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanțe este definitiva si irevocabila.

SECȚIUNEA a Vl-a : Absențe

Art.181. Nici un consilier nu poate lipsi de la ședința Consiliului ori comisiilor din care face parte, decât în următoarele situații:

 • a) prezent fiind la ședință, a solicitat și a obținut, în prealabil, părăsirii ședinței, aprobarea consiliului, respectiv comisiei;

 • b) a lipsit din motive temeinice.

Art.182. (1) Constituie motive temeinice, în sensul prevederilor art.181, următoarele situații:

 • a) cazuri de boală - dacă, din cauza bolii, persoana nu este transportabilă;

 • b) plecarea în străinătate - dacă a fost făcută în interesul serviciului;

 • c) cazuri deosebite - intervenite în familie: căsătorie, deces.

(2) Prin familie, în sensul prevederilor lit.c) alin.1 se înțelege:

 • a) soț, soție;

 • b) rude și afini, până la gradul 4, inclusiv.

SECȚIUNEA a VII-a: Demisii

Art.183. (1) Oricare consilier poate, oricând, demisiona.

(2) Demisia se depune în scris și se comunică prin poștă, cu confirmare de primire, Consiliului ori se înmânează, în ședința acestuia, Președintelui de ședință.

Art.184. Consiliul constată demisia, prin hotărâre, la proxima ședință sau de îndată, după caz, de la primirea acesteia.

Art.185. Consilierul demisionar își păstrează calitatea de consilier până în momentul pronunțării hotărârii prevăzute la art.184 și poate reveni, până în același moment, asupra demisiei sale.

SECȚIUNEA a VIII-a : Responsabilități, abateri, sancțiuni

Art.186. (1.) Consilierii răspund solidar pentru activitatea Consiliului și pentru hotărârile acestuia, pe care le-au votat.

(2.) Fiecare consilier răspunde individual pentru propria activitate desfășurată în exercitarea mandatului. Art.187. (1.) Încălcarea, cu vinovăție, de către un consilier, a obligațiilor ce îi revin în exercitarea mandatului, potrivit legii, prezentului regulament și hotărârilor Consiliului, constituie abatere.

(2.)Abaterile se constată, iar abaterile constatate se sancționează cu respectarea prevederilor Statutului aleșilor locali și cele ale prezentului regulament .

Art.188. (1.) În exercitarea atribuțiilor ce le revin cu privire la menținerea ordinii și respectarea prezentului regulament în timpul ședințelor Consiliului și celor ale comisiilor, președinții de ședință pot aplica sub rezerva prevăzută de (alin.3)., următoarele sancțiuni:

 • a) avertismentul ;

 • b) chemarea la ordine;

 • c) retragerea cuvântului;

 • d) eliminarea din sala de ședință.

(2.) Eliminarea din sala de ședință echivalează cu absența nemotivată.

(3.) Consiliul poate hotărî cu votul a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi, aplicarea următoarelor sancțiuni, consilierilor care, în exercitarea mandatului, au săvârșit abateri de la prevederile prezentului regulament sau au încălcat prevederile legii:

 • a) interzicerea de a participa la lucrările următoarei ședințe a consiliului;

 • b) excluderea temporară de la lucrările consiliului și ale comisiilor de specialitate ;

 • c) retragerea indemnizației de ședință pentru 1-2 ședințe.

(4.) Sancțiunile prevăzute de alin.(1) și alin.(3) se aplică de îndată ce au fost constate, în următoarele situații:

 • a) repetarea abaterii în timpul ședințelor, în cadrul aceleiași ședințe;

 • b) abateri repetate de la îndeplinirea sarcinilor dispuse de consiliu;

(5.) Sancțiunile prevăzute de alin.(3) lit.(a,b) se aplică numai pe baza raportului comisiei juridice și de disciplină, însoțit de explicațiile furnizate de cel în cauză.

 • (6) Pe perioada sancționării, consilierii în cauză nu sunt luați în calcul la stabilirea cvorumului de lucru .

 • (7) Interzicerea participării la următoarea ședință a consiliului, precum și excluderea de la lucrările consiliului și ale comisiilor de specialitate au drept consecință neacordarea indemnizației de ședință pe perioada respectivă.

 • (8) Excluderea temporară de la lucrările consiliului și ale comisiilor de specialitate nu poate depăși 2 luni.

 • (9) Pentru menținerea ordinii în ședințele comisiilor de specialitate președinții acestora au aceleași drepturi ca și președintele de ședință. Aceștia pot aplica sancțiunile prevăzute la art. 188 alin. (1)

CAPITOLUL VII : DISPOZIȚII FINALE

9

Art.189. (1) Pentru buna organizare a lucrărilor consiliului local, precum si pentru soluționarea altor aspecte din activitatea sa, acesta își va organiza un aparat permanent de lucru, format din 3 persoane dintre care, două persoane vor avea pregătire juridica și una cu pregătire economică.

 • (2) Aparatul permanent de lucru se organizează potrivit unei organigrame si unui stat de funcții proprii, aprobate de consiliul local, la propunerea președintelui de ședința.

 • (3) Posturile din aparatul permanent de lucru al consiliului local nu se includ in numărul maxim de posturi stabilit potrivit Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile si instituțiile publice.

 • (4) Personalului din aparatul permanent al consiliului local nu i se aplica prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările ulterioare.

 • (5) Personalul din aparatul permanent colaborează cu secretarul unității administrativ-teritoriale la pregătirea ședințelor consiliului, asigurarea documentarii si informării consilierilor, întocmirea si difuzarea către aceștia a dosarelor de ședința si a oricăror alte materiale.

 • (6) Atribuțiile aparatului sunt prevăzute în anexa nr.1 si fac parte integrantă din acest Regulament.

Art.190. Hotărârile Consiliului se publică în Monitorul Oficial al Consiliului.

Art.191. Documentele Consiliului se arhivează, potrivit legii.

Art.192. Adoptarea și modificarea prezentului regulament se face cu votul a cel puțin două treimi din numărul consilierilor în funcție.

Art.193. La data intrării în vigoare a prezentului Regulament se abrogă Regulamentul privind funcționarea consiliului local al municipiului Oradea adoptat prin hotărârea nr.198 din data de 30 mai 2002 a consiliului.