Hotărârea nr. 197/2004

privind aprobarea pretului de vanzare rezultat din negocierea directa a terenului cu nr. cad 2018/1, inscris in CF nr. 3974Oradea in suprafata de 19060 mp, situat in Oradea, str. Matei Corvin nr 2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a terenului cu nr. cad 2018/1, înscris în CF nr. 3974Oradea în suprafață de 19060mp, situat în Oradea, str. Matei Corvin nr 2

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.3996 din 17 februarie 2004 prin care Administrația Patrimoniului Imobiliar propune aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a terenului cu nr. cad. 2018/1, înscris în CF nr 3974Oradea în suprafață de 19060 mp, situat în Oradea, str Matei Corvin nr 2,

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.4/2001, privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al municipiului Oradea,

În temeiul Legii 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În baza art. 38 alin.(2) lit. "f", "h", art. 46 alin.(2), art. 121 și art. 123 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă prețul de vânzare în sumă de 80.000 euro, plus T.V.A, respectiv 4,19 EUR/mp fără TVA în condițiile stabilite prin Nota de negociere nr.23920/10.12.2003, pentru terenul situat în Oradea, str Matei Corvin nr 2 având nr. cadastral 2018/1 provenit din nr. topo 3949/1 înscris în CF nr. 3974 Episcopia Bihor, în suprafață de 19060 mp, în favoarea SC DAMACO LOGISTIC SRL.

Art.2. Prezenta hotărâre precum si contractul de vânzare-cumpărare va produce efecte juridice numai după rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești în dosarul nr 11267/2002.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Patrimoniului Imobiliar.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Administrația Patrimoniului Imobiliar,

  • - SC DAMACO LOGISTIC SRL

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Bârsan Ioan

Oradea, 26 februarie 2004.

Nr.197.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin