Hotărârea nr. 196/2004

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Administratiei Patrimoniului Imobiliar pe anul 2004, ca buget anexa la bugetul centralizat al municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Patrimoniului Imobiliar pe anul 2004, ca buget anexă la bugetul centralizat al municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.3999 din 17 februarie 2004 prin care

Administrația Patrimoniului Imobiliar aprobarea rectificării bugetului Administrației Patrimoniului Imobiliar pe anul 2004, ca buget anexă la bugetul centralizat al municipiului Oradea

Văzând prevederile din Ordonanța de Urgență nr. 45/2003, privind finanțele publice locale, Ținând seama de Legea Bugetului de Stat pe anul 2004 nr. 507/2003,

Ținând cont de prevederile art. 38 alin. (2), lit. d) și art. 46 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli aferent donațiilor și sponsorizărilor pentru anul 2004 - ordonator de credite Administrația Patrimoniului Imobiliar în sumă de 100.000 mii lei.

Art.2. Se aprobă rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Patrimoniului Imobiliar pe anul 2004, conform anexelor 1 și 2 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Finanțe și Administrația Patrimoniului Imobiliar.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -    Direcția Finanțe Locale,

  • -    Administrația Patrimoniului Imobiliar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Bârsan Ioan

Oradea, 26 februarie 2004

Nr.196.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin