Hotărârea nr. 195/2004

privind aprobarea pretului de vanzare rezultat din negocierea directa a cotei de 534/604 mp din terenul cu nr. cadastral 4944 Oradea, situat in Oradea, str. Velenta

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a cotei de 534/604 mp din terenul cu nr. cadastral 4944 Oradea, situat în Oradea, str. Velența

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.3997 din 17 februarie 2004 prin care Administrația Patrimoniului Imobiliar propune aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a cotei de 534/604 mp din terenul cu nr. cadastral 4944 Oradea, situat în Oradea, str. Velența,

Având în vederea prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.4/2001, privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al municipiului Oradea,

În temeiul Legii 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În baza art. 38 alin.(2) lit. "f", "h", art. 46 alin.(2), art. 121 și art. 123 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă prețul de vânzare în sumă de 3.742 euro, fără T.V.A, repectiv 7 EUR/m2 fără T.V.A, în condițiile stabilite prin Nota de negociere nr.3682/12.02.2004, pentru cota parte de 534/604 din terenul situat în Oradea, str. Velența, având nr.cadastral 4944 Oradea, în favoarea numitului Botoș Nicolae.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Patrimoniului Imobiliar.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Administrația Patrimoniului Imobiliar,

  • - d-l Botoș Nicolae.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Bârsan Ioan

Oradea, 26 februarie 2004.

Nr.195.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin